Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
27/03/2018 26/03/2018 Zmluva o grantovom účte pre príjem a čerpanie dotácie z Slovenská inovačná a energetická agentúra zmluva Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Hodžova 11, 010 11 Žilina PDF icon Prima.pdf
23/03/2018 23/03/2018 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve predaj pozemkov Dodatok Mária Kleinová Spišský Hrušov č.94, 053 63 PDF icon IMG.pdf
01/02/2018 09/01/2018 Zmluva o dielo č.01/2018 Zmluva o dielo:vypracovanie PD projekt na inžinierske siete na IBV Lenkava II.etapa 4800,00 € Zmluva Jarolím Balco 11951290 Spišský Hrušov č.81, 053 63 Spišský Hrušov PDF icon Zmluva o dielo.pdf
02/02/2018 04/01/2018 Dodatok č.01 k Zmluve o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí Dodatok Obec Spišský Hrušov + 10obcí 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63 PDF icon hl.kont_..pdf
28/12/2017 19/12/2017 Dodatok č.1 Dodatok k zamestnávateľskej zmluve č.143206214 dodatok AXA d.d.s., a.s. 35977540 Kolárska 6, 811 06 Bratislava PDF icon IMG.pdf
29/01/2018 29/01/2018 Kúpna zmluva - kúpa pozemku E KN č. 90644/1 orná pôda o výmere 6,85m2 115,00 € Kúpna zmluva Mária Novotná Dubová 2021/13, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Kúpna zmluva cintorín.pdf
25/01/2018 24/01/2018 Kúpna zmluva - predaj časti pozemku KN C 491 a č.492 6960,00 € Kúpna zmluva Mária Kleinová Spišský Hrušov č.94, 053 63 PDF icon Kúpna zmluva-Kleinová.pdf
07/12/2017 01/12/2017 3/2017 Zmluva o dielo Výstavba Kolumbária v Spišskom Hrušove 4602,00 € zmluva Kamenárstvo Peter Bodnár 34525696 Spišský Hrušov č.242,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2800-img_scan.pdf
29/11/2017 13/11/2017 00329606/PP003 Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie zmluva NN Tatry-Sympatia,d.d.s., a.s. 35976853 Jesenského 4/C,81102 Bratislava PDF icon 2799-img_scan.pdf
15/11/2017 03/11/2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 600,00 € zmluva AV Audit, s.r.o.,audítorská spoločnosť 44677102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 2798-img0001_scan.pdf
06/11/2017 25/10/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce podpora a rozvoj záujmového vzdelávania 0,00 zmluva Základná škola 35546085 Komenského č.2,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 2796-img_scan.pdf
06/11/2017 02/11/2017 Dodatok č.3 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov stanovenie výšky dotácie na CVČ 240,00 € zmluva Centrum voľného času 1888000 Hutnícka 18,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 2797-img0001_scan (1).pdf
05/10/2017 03/10/2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zriadenie vecného bremena 0,00 € zmluva BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2795-img0001_scan.pdf
02/10/2017 02/10/2017 Kúpna zmluva odpredaj pozemkov 270,00 € zmluva Marta Lačná č.238,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2794-img_scan.pdf
27/09/2017 11/09/2017 č,897 Nájomná zmluva č.897 nájom hrobového miesta 30,00 € zmluva Žofia Bendíková č.34,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2793-img0002_scan.pdf
11/09/2017 30/08/2017 Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb spracovanie a dodávka desiatových balíčkov 0,00 € zmluva Marek Kopáč 51048868 Sídlisko hRAD 795/6,053 04 Spišské Podhradie PDF icon 2792-img_scan.pdf
12/07/2017 26/06/2017 147368 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dotácia na zabezpeč. mater.-technic.vybavenia DHZO 1 400,00 € zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 177474 Kutuzovova 17,831 03 Bratislava 3 PDF icon 2791-img0002_scan.pdf
08/06/2017 01/06/2017 02/2017 Zmluva o dielo vypracovanie PD pre IBV Lenkava Rozšírenie NN siete a Verejné osvetlenie 1 680,00 € zmluva HAGO-POINT 41816081 Hviezdoslavova 246/14,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 2790-img_scan.pdf
12/05/2017 05/05/2017 2000/604 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva dodanie a užívanie IS 750,00 € zmluva REMEK, s.r.o 36535605 Nálepkova 2 ,949 01 Nitra PDF icon 2789-img0001_scan.pdf
05/05/2017 27/04/2017 00348/2017-PNZ-P3990/06.01 Dodatok k nájomnej zmluve č.PNZ-P43990/06.00 úprava a zníženie prenajímanej výmery a úprava výšky nájomného 0,00 € zmluva Slovenský pozemkový fond 17335345 Búdková 36,81715 Bratislava PDF icon 2788-img_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup