Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
30/03/2016 09/03/2016 Zmluva o poskytnutí verejných služieb SIM karta - fotopasca 0,00 € zmluva Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava PDF icon 2182-img0004_scan.pdf
11/03/2016 10/03/2016 Mandátna zmluva zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri projekte:"Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Spišský Hrušov 3 500,00 € zmluva H & R Consulting, s.r.o. 45500936 Lietavská 16,851 06 Bratislava 5
11/03/2016 11/03/2016 08/2016/ELCO Zmluva o dielo zhotovenie žiadosti o nenávratný fin.príspevok na realizáciu projektu:"Zníženie energetickej náročnosti MS v obci Sp.Hrušov 1 900,00 € zmluva Euroleader Consulting, s.r.o. 47878452 Levočská 6124/12,080 01 Prešov PDF icon 2099-img0002_scan.pdf
08/03/2016 08/03/2016 Mandátna zmluva komplexné služby externého projekt. menežmentu pri projekte: "Zníženie energetickej náročnosti MŠ" 4 900,00 € zmluva Michal Bartoš-IP 44032897 Rázusova 751/7,053 11 Smižany PDF icon 2097-img0001_scan.pdf
07/03/2016 07/03/2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov poskytnutie fin. prostriedkov na činnosť OKŠ na rok 2016 5 000,00 € zmluva Obecný klub športovcov v Spišskom Hrušove 35517913 č.222,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2294-img_scan.pdf
01/03/2016 01/03/2016 Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov prenájom priestorov v objekte MŠ 178,00 € zmluva Základná škola 35546093 Spišský Hrušov 264,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2183-img0002_scan.pdf
29/02/2016 22/02/2016 9160051236 Poistná zmluva povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - Ford Focus 79,08 € zmluva UNIQA poisťovňa, a.s. 653501 Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 PDF icon 2095-img_scan.pdf
29/02/2016 23/02/2016 9160053568 Poistná zmluva havarijné poistenie vozidla - Ford Fokus 351,25 € zmluva UNIQA poisťovňa, a.s. 653501 Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 PDF icon 2096-img0001_scan.pdf
29/02/2016 01/02/2016 NZ č. 803 Nájomná zmluva č. 803 Prenájom hrobového miesta 12,00 € zmluva Hroncová Paula 34574221 54,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2304-nz-804_scan.pdf
29/02/2016 01/02/2016 NZ č. 804 Nájomná zmluva č. 804 Prenájom hrobového miesta 12,00 € zmluva Hroncová Paula 34574221 54,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2305-nz-804_scan.pdf
27/02/2016 01/02/2016 NZ č. 805 Nájomná zmluva č. 805 Prenájom hrobového miesta 30,00 € zmluva Hroncová Paula 34574221 54,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2306-nz--805_scan.pdf
26/02/2016 26/02/2016 Notárska zápisnica - oprava a doplnenie kúpnej zmluvy zo dňa 13.5.2015 prevod nehnuteľnosti 0,00 € zmluva Jozef Mikolaj a Emília Mikolajová č.291,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2094-img_scan.pdf
22/02/2016 11/02/2016 Z20162498_Z Kúpna zmluva nový osobný automobil - prevedenie Combi 15 535,01 € zmluva AUTONOVA, s.r.o. 31649513 Priemyselný areál Východ 3406,05801 Poprad PDF icon 2091-img0001_scan.pdf
22/02/2016 17/02/2016 Dodatok č. 1 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.Z20162498_Z zo dňa 11.2.2016 zmena v texte zmluvy 2.3 Technická špecifikácia predmetu zmluvy 0,00 € zmluva AUTONOVA, s.r.o. 31649513 Priemyselný areál Východ 3406,05801 Poprad PDF icon 2092-img0002_scan.pdf
30/01/2016 03/01/2016 Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.1/032009 Zmena údajov zhotoviteľa-navýšenie projekčných prác pre stavbu Obnova MŠ 9 950,00 € zmluva Ing. Miroslava Kasaničová - ATELIÉR MK 40123758 Hrnčiarska 10,066 01 Humenné PDF icon 2093-img_scan.pdf
29/01/2016 28/01/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb telefón MŠ 0,00 € zmluva Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava PDF icon 2179-img0001_scan.pdf
08/01/2016 04/01/2016 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam k zmluve č.Z2213012006201 za účelom zabezpezpeč.a uspokoj.a zabezpeč.pohľadávok - zálož.právo k:stavba súp.č.216 na parc.č.77 a parcela č.77 0,00 € zmluva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava PDF icon 1923-img_scan.pdf
17/12/2015 17/12/2015 č.18/011/15 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Poskytnutie úveru za účelom spolufinanc. a predfinancovania invest.projektov z fondov EÚ a ŠR na projekt: "Kaštieľ: rekonštrukcia -Múzeum regionálnej kultúry Mariaška" 126 041,10 € zmluva Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina PDF icon 1922-mue-ulzverejnenie_scan.pdf
16/12/2015 26/11/2015 KRHZ-KE-834/2015 Zmluva o výpožičke bezplatné užívanie: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 14 359,00 € zmluva Ministerstvo vnútra SR 151866 Pribinova 2,812 72 Bratislava PDF icon 1921-img0003_scan.pdf
14/12/2015 09/12/2015 č.2405055020 Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Kaštieľ 294,65 € zmluva Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava PDF icon 1981-generali-katie_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup