Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
12/06/2015 14/05/2015 Zmluva o výpožičke Bezodplatne odovzdanie prebytočného hnuteľného majetku štátu 0,00 € zmluva Ministerstvo vnútra SR 151866 Pribinova 2,812 72 Bratislava PDF icon 1723-img_scan.pdf
02/06/2015 28/05/2015 Dodatok č.1 Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 27.2.2015 Realizácia diela:"Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov - zmena lehoty výstavby 0,00 € zmluva Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava PDF icon 1721-img_scan.pdf
27/05/2015 01/04/2015 Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie technického dozoru stavby: "Kaštieľ - rekonštrukcia 840,00 € zmluva Jarolím BALCO 11951290 81,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1846-img_scan.pdf
22/05/2015 13/05/2015 Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti 133,00 € zmluva Jozef Mikolaj a Emília Mikolajová č.291,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1724-img0001_scan.pdf
13/05/2015 18/05/2016 150/2015 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Ján Bendík č. 82,05363 Spišský Hrušov PDF icon 2312-1502015_scan.pdf
30/04/2015 20/04/2015 Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí fin.prostr.na záujmové vzdelávanie Dotácia na CVČ 90,00 € zmluva Základná škola, Komenského 35546085 č.2,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1611-img_scan.pdf
30/04/2015 16/04/2015 Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin.prostr.na záujmové vzdelávanie Dotácia na na CVČ 30,00 € zmluva Základná škola Ing. O. Kožucha 35546077 Ing. O. Kožucha 11,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1612-img0002_scan.pdf
30/04/2015 17/04/2015 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Prenájom zasadačky šatní OKŠ na Fitness centrum 20,00 € zmluva Peter Ludvik, Martin Krupský Spišský Hrušov,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1613-img0003_scan.pdf
20/04/2015 01/04/2015 Mandátna zmluva Činnosť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku:"Kaštieľ-rekonštrukcia" 220,00 € zmluva Ing. Peter Grunärmel 72003006 Gen.Štefánika 209/9,06503 Podolínec PDF icon 1720-img_scan.pdf
14/04/2015 27/03/2015 42/2015/§54-VZ Dohoda o poskytnutí finanč.príspevku na podporu vytvár. prac.miest Poskytovanie fin.príspevku na prac.miesta vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania 14 614,80 € zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536 Odborárov 53,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1610-img_scan.pdf
07/04/2015 21/03/2015 Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby Stavebný dozor k realizácii stavby:"Kaštieľ-rekonštrukcia 16 747,50 € zmluva Pohoda Services s.r.o. 45966371 Letná 58,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1608-img0004_scan.pdf
31/03/2015 31/03/2015 Zmluva o poskytnutí finan poskytnutie fin.prostr. pre činnosť OKŠ 5 000,00 € zmluva Obecný klub športovcov v Spišskom Hrušove 35517913 č.222,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2293-img0001_scan.pdf
06/03/2015 27/02/2015 ZMLUVA o Dielo Stavebné práce v rámci projektu "Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov" 1 254 000,00 € zmluva Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava PDF icon 1601-zod-navrh-eiffage-hruov-finalvypl_scan.pdf
06/03/2015 27/02/2015 prílohy k Zmluve o dielo Stavebné práce:Rekonštrukcia Kaštieľa - prílohy 0,00 € zmluva Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava PDF icon 1607-eiffage-prilohy-1-as_scan.pdf
06/03/2015 27/02/2015 Zmluva o poskytnutí služby Stavebný dozor k realizácii stavby:"Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov" 19 140,00 € zmluva Pohoda Services s.r.o. 45966371 Letná 58,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1609-img0005_scan.pdf
24/02/2015 24/02/2015 Rámcová kúpna zmluva Dodávanie čistiacich a dezinfekčných prostried. podľa objednávky 0,00 € zmluva MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1606-miva_scan.pdf
01/02/2015 01/02/2015 Zmluva o prenájme poľnohosp.pôdy prenájom poľ.pôdy na výstavbu rod.domu-Lenkava 0,00 € zmluva Peter Repaský č.156,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1605-repasky_scan.pdf
30/01/2015 30/01/2015 Dohoda o skončení Zmluvy o prenájme poľnoohosp.pôdy skončenie Zmluvy o prenájme poľ.pôdy 0,00 € zmluva Lukáš Múdry 44124643 č.197,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1604-lmudry_scan.pdf
19/12/2014 19/12/2014 Rámcová kúpna zmluva Dodanie čerstvého ovocia a zeleniny, zemiakov do ŠJ 0,00 € zmluva BIGIMI s.r.o. Nábrežie Hornádu 11/5,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1603-bigimi_scan.pdf
15/12/2014 09/12/2014 Darovacia zmluva Fin.dar na realizáciu aktivít Karneval na ľade a Detské olympijské hviezdičky 300,00 € zmluva Embraco Slovakia s.r.o. 35734132 Odorínska cesta 2,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1514-img_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup