Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
11/11/2014 11/11/2014 Zmluva o dodávke plynu dodávka plynu pre budovu OKŠ 0,00 € zmluva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1 PDF icon 1462-img_scan.pdf
04/11/2014 03/11/2014 Kúpno-predajná zmluva Dodávky mrazeného, potravinárskeho tovaru, mlieka mlieč.výrobkov, a ďalšieho tovaru pre ŠJ 0,00 € zmluva Mikolajová Emília - EMMI 33980365 č.291,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1461-img_scan.pdf
03/11/2014 03/11/2014 Zmluva o poskytnutí finančích prostriedkov fin.prostried.na opravu a údržbu kostola sv.Kataríny Alexandrijskej 800,00 € zmluva Rímsko-katolícka cirkev 31966501 č.213,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1459-img0001_scan.pdf
27/10/2014 03/10/2014 8001190914 Zmluva o pripojení do distribučnej sieti pripojenie budovy OKŠ 0,00 € zmluva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1 PDF icon 1438-img0010_scan.pdf
22/10/2014 22/10/2014 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit individu. a konsolid. závierky za rok 2013 600,00 € zmluva AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť 44677102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1458-img_scan.pdf
20/10/2014 17/10/2014 Z2213012006201 Zmluva o poskytnutí nenávratého finančného príspevku Kaštieľ: rekonštrukcia - Múzeum regionálnej kultúry Mariaška 1 343 350,73 € zmluva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava PDF icon 1460-img0001_scan.pdf
20/10/2014 24/10/2014 148/2014 Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky Vodovodná prípojka 0,00 € zmluva Mária Čamerová č. 86 ,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 2314-1482014_scan.pdf
10/10/2014 09/10/2014 Zmluva o dielo: Futbalové ihrisko, Spišský Hrušov Plynofikácia a ústredné vykurovanie 8 760,56 € zmluva KUNZO plus, s.r.o. 45969493 J.Fabiniho 1308/23,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1437-img0001_scan.pdf
30/09/2014 02/09/2014 Zmluva o grantovom účte zriadenie grantového účtu 0,00 € zmluva Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina PDF icon 1434-img0002_scan.pdf
30/09/2014 02/09/2014 3s100/BRKO/2014/O-29 Zmluva o poskytovaní služieb zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov 10,00 € zmluva Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1435-img0003_scan.pdf
19/09/2014 18/09/2014 č.1177/2020/2014 Zmluva o výpožičke vypožičanie podperných bodov NN elek.ved. pre účely obecného rozhlasu 0,00 € zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Mlynská 31,042 91 Košice PDF icon 1406-img0005_scan.pdf
19/09/2014 19/09/2014 Zmluva o dielo Výstavba miestnej komunikácie - Gánovska 16 000,33 € zmluva EMREP 46400656 Pribinova 49,053 11 Smižany PDF icon 1407-img0006_scan.pdf
17/09/2014 12/09/2014 04/2014 Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného rozhlasu/nového obecného rozhlasu 11 992,32 € zmluva SATICH - Ing. Chudý Ján Matuškova 10,040 11 Košice PDF icon 1344-img_scan.pdf
16/09/2014 22/08/2014 1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Zhotovenie okna,oprava dverí, ostenia-špalety na oknách 636,00 € zmluva Štefan Novotný ml. 40357171 č.109,05393 Spišský Hrušov PDF icon 1731-img0004_scan.pdf
11/08/2014 08/08/2014 Zmluva o dielo stavebné práce pri oprave budovy TJ-Obecný klub športovcov 4 689,00 € zmluva František Michalov 40862861 č.15,053 02 Nemešany PDF icon 1194-img_scan.pdf
05/08/2014 05/08/2014 Zmluva o pripojení pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy 0,00 € zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Mlynská 31,042 91 Košice PDF icon 1288-img0003_scan.pdf
30/07/2014 28/07/2014 Zmluva o poskytnutí fin.prost. na záujmové vzdelávanie transfér na záujmové vzdelávanie 60,00 € zmluva ZŠ - Centrum voľného času pri ZŠ Lipová 35543914 Lipová 13,052 01 Spišská Nová Ves PDF icon 1193-img_scan.pdf
25/07/2014 02/05/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme pozemok parcela CKN č.1078 0,00 € zmluva Slovenský pozemkový fond 17335345 Búdková 36,81715 Bratislava PDF icon 1192-img0006_scan.pdf
24/07/2014 24/07/2014 Zmluva o dielo stavebné práce pri oprave budovy TJ-OKŠ/okná,dvere 4 849,00 € zmluva Štefan Novotný 40357171 Spišský Hrušov 109,05363 Spišský Hrušov PDF icon 1287-img0002_scan.pdf
21/07/2014 21/07/2014 Zmluva o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie-Gánovska 5 580,00 € zmluva Milan Mikolaj 35316802 č. 317,053 63 Spišský Hrušov PDF icon 1405-img0001_scan.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup