Všeobecne záväzné nariadenia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2008

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov
VZN 1/2008

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2009

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišský Hrušov
VZN 1/2009

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2009

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov
VZN 2/2009

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2009

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
VZN 3/2009

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2010

o udržiavaní čistoty, ochrane životného ptostredia a ochrane nefajčiarov na území obce Spišský Hrušov
VZN 1/2010

 

DODATOK č. 1/2010 k VZN č.2/2009

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov
DODATOK 1/2010

 

DODATOK č. 1/2011 k VZN č.1/2008

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov
DODATOK 1/2011

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2011

o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Spišský Hrušov
VZN 1/2011

 

DODATOK č. 2/2011 k VZN č.2/2009

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov
DODATOK 2/2011

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2011

o núdzovom zásobovaní pitnou vodov v období krízovej situácie na úuemí obce Spišský Hrušov
VZN 2/2011- zrušené

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov
VZN 1/2012

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2012

o správe a prevádzkovaní pohrebiska území obce Spišský Hrušov
VZN 2/2012

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2013

o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby
VZN 1/2013

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2013

o určení výšky dotácie na prevádzkua mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce spišský Hrušov
VZN 2/2013

 

DODATOK č.2 k VZN č.1/2008

o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk.zariadenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013

o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pistnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

 

Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 2/2013

o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015

Zmeny a doplnky č.1/2013 ÚPN

 

Dodatok č.2 k VZN č.2/2013

o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a šk. zariadenia

 

Všeobecne záväzné zariadenie č.2/2015

o určení mesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrušov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

Dodatok č. 3 k VZN č.2/2013

o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území Obce Spišský Hrušov

 

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2015

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zaiadenia

 

Dodatok č. 4 k VZN č.2/2013

o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území Obce Spišský Hrušov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016

o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci Spišský Hrušov

 


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrušov

 

Dodatok č.1 k VZN č.1/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

 

Dodatok č.5 k VZN č.2/2013

o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a školského zariadenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

 

Dodatok č.6 k VZN č.2/2013

o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a školského zariadenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Spišský Hrušov

  

Dodatok č.7 k VZN č.2/2013

o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia

  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019

o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach

 

 SADZOBNÍK CIEN (SLUŽIEB) OBCE SPIŠSKÝ HRUŠOV 

Web vytvoril progrup