ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY
pri MŠ Spišský Hrušov

Rada školy sa zriaďuje pri Materskej škole v Spišskom Hrušove č. 217 v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov  a zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z .o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I.
Základné ustanovenie

1.         Rada školy sa zriaďuje pri Materskej škole v Spišskom Hrušove so sídlom Spišský Hrušov 217

2.         Sídlo rady školy je zhodné so sídlom materskej školy, pri ktorej je zriadená.

3.         Funkčné obdobie rady školy je 4 roky.

 
Článok II.
Pôsobnosť a poslanie rady školy

1.         Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o školskej správe a školskej  samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov,  vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z . z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

2.         Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školského zariadenia a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školského zariadenia.

Článok III.
Činnosť rady školy

1.         Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci  školy.

2.         Rada školy:
            a/ uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
            b/ navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
            c/ vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z. z. a to najmä :
                -         k návrhu na počet prijímaných detí
                -         k návrhu a úprave vo výchovno-vzdelávacom zameraní školy
                -         k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-           vzdelávacieho procesu
                -         k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy
                -         k návrhu rozpočtu
                -         k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy
                 -        k správe o výsledkoch hospodárenia školy
                 -        k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích  voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch resp. krúžkoch
                 -        ku koncepčnému zámeru rozvoja MŠ rozpracovaného najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu

3.         Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:
a/ posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním. Na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
b/ odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy: zoznam kandidátov, návrh kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Článok IV.
Zloženie rady školy

1.         Rada školy má 5 členov.

2.         Členmi rady školy sú :

dvaja zvolení zástupcovia rodičov – MVDr. Ivana Slamená, Mgr. Lucia Šofranková
jeden zvolený pedagogický zamestnanec  - Mgr. Miroslava Melegová
jeden zvolený nepedagogický zamestnanec  - Terézia Vašáková
jeden delegovaný zástupca obecného zastupiteľstva  - Patrik Rapavý

3.    V prípade, že škola bude mať viac ako 10 zamestnancov, má rada školy 7 členov.
Rada školy bude mať potom nasledovné zloženie:
traja zvolení zástupcovia rodičov
dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
jeden delegovaný zástupca obecného zastupiteľstva

Článok V.
Voľba členov rady školy

1.         Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich školu.

2.         Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

3.         Voľba zástupcu nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov.

4.        Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

5.        Členom rady školy môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná a nie je u nej prekážka členstva podľa ods. 6.
Do funkcie môžu byť fyzické osoby podľa predchádzajúcej vety volení alebo delegovaní aj opakovane.

6.         Členstvo v rade školy zaniká :
a/ uplynutím funkčného obdobia
b/ odstúpením z členstva
c/ ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu
d/ ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy
e/ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy
f/ odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, ktorý bol do rady školy delegovaný
g/ odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v Rade školy
h/obmedzením, pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony
i/ úmrtím

Článok VI.
Pravidlá rokovania rady školy

1.         Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady, podpredsedu rady školy a zapisovateľa.

2.         Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

3.         Predsedu rady školy rada odvolá ak :
a/bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
b/ o uvoľnenie z funkcie sám požiada
c/ nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov
d/ koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy.

4.         Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej  členov.

5.         K platnému uzneseniu rady školy je potrebný  nadpolovičný počet hlasov prítomných členov. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

6.         Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

7.         Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného  obdobia rady školy. Voľby do rady školy zabezpečuje riaditeľ školy.

8.    Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

9.    Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu zriaďovateľa a zástupcu školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú hlas poradný.

10.    Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy.
 

Článok VII.
Práva a povinnosti člena rady školy

1.         Člen má právo :
·         voliť a byť volený
·         navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy
·         byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať
·         hlasovať ku všetkým uzneseniam rady
·         predkladať na rokovanie rady školy vlastné návrhy, pripomienky, prípadne nové materiály

2.    Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy v zmysle tohto štatútu.

3.         Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.         Člen rady školy je povinný obratom potvrdiť účasť na rade školy.
 

Článok VIII.
Povinnosti predsedu rady školy

1.         Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných   orgánov.

2.         Predsedom rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

3.         Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy na schválenie.

4.         Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.

5.         Predseda rady zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, alebo riaditeľ školy, alebo zriaďovateľ školy. V prípade neprítomnosti predsedu zvolá a predsedá zasadnutiu jej podpredseda.

6.        Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti   nevedeli, alebo nemohli vedieť.

7.         Predseda rady školy vypracuje hodnotiacu správu o činnosti rady školy za príslušný rok  vždy do 31. marca v nasledujúcom kalendárnom roku.00

8.         Hodnotiaca správa obsahuje :
·         prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy
·         ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
·         zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka
·         ďalšie údaje určené radou školy.

9.         Hodnotiaca správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy, jeden výtlačok sa zasiela zriaďovateľovi, alebo zamestnávateľovi školy.
10.       Predseda rady školy je povinný zvolať členov rady školy najmenej jeden týždeň vopred. Zároveň k pozvaniu je povinný priložiť aj program zasadania.

11.       Po zasadnutí rady školy  je povinný zaslať členom rady školy správu o zasadaní formou zápisnice.
 

Článok IX.
Vzťahy rady školy k orgánom štátnej správy

1.        Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

2.         Riaditeľ v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy zariadenia príslušné materiály a to spravidla   v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 3.    Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

Článok X.
Hospodárenie rady školy

1.         Rada školy nemá vlastný majetok.

2.         Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 

Článok XI.
Záverečné ustanovenie

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Spišskom Hrušove, 12.9.2018

predsedníčka rady školy

Web vytvoril progrup