Zápisnica zo dňa 28.9.2012

P r o g r a m

 1. Otvorenie a schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Územný plán obce.
 5. Predaj pozemkov, odkúpenie pozemkov na cestu.
 6. Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov.
 7. Stanovisko hl. kontrolóra k plneniu rozpočtu za I.polrok 2012.
 8. Cintorínsky poriadok – náhrobné kamene.
 9. Družba – PL.
 10. Rôzne.
 11. Diskusia.
 12. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na miestnej tabuli v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala schváliť program zasadnutia OZ.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 2

Overovatelia: Darina Krupská, Ing. Andrea Šutyová

Návrhová komisia: Štefan Bendík, Ing. Mária Zahornadská

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z 28.6.2012 č. 21 až 29 splnené, č.30 sa plní.

K bodu č.4

Územný plán obce:

Zmena v stavebnom obvode na Lenkave: bytové domy, ktoré boli plánované zmeniť na stavebné parcely na rodinné domy + 1 bytový dom.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zmenu Územného plánu obce Spišský Hrušov – zmena v stavebnom obvode Lenkava – bytové domy na rodinné domy + 1 bytový dom.

K bodu č. 5

Predaj pozemkov, odkúpene pozemkov na cestu:

Žiadosť o odpredaj pozemkov pod domom s príslušenstvom: Kuchár, Bendík, Kamenická

Vzhľadom na to, že nie sú vlastníkmi domov na týchto pozemkoch-doteraz sa im nepodarilo dosať do osobného vlastníctva ,OZ rozhodlo, že odpredaj pozemkov sa bude realizovať podľa §9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a cena sa schváli na nasledujúcom OZ.

Žiadosť Jána Salugu o odkúpenie pozemku, na ktorom je postavený rodinný dom v jeho vlastníctve

Postupovať sa bude podľa §9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Žiadosť Janky Živčákovej , Jozefa Filipa – obec by mala odkúpiť pozemok, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia.

OZ súhlasí s odkúpením pozemku od Janky Živčákovej a Jozefa Filipa, na ktorom je pozemná komunikácia, cena sa určí na nasledujúcom OZ.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s odpredajom pôdy pre p.Kuchára,p.Bendíka,p.Kamenickú,p.Salugu podľa §9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a odkúpením pozemku od p.Živčákovej na miestu komunikáciu.

Žiadosť o stanovisko - kúpa pozemku od SPF par.č. 979/40 na prístupovú cestu: p. Liptáková - súhlas

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s odkúpením časti pozemku p.č. 979/40na prístupovú cestu pani Liptákovou od Slovenského pozemkového fondu.

K bodu č. 6

Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov:

Boli plánované vyššie neoprávnené výdavky, ale skutočné neoprávnené výdavky sú 18 000 € a práce naviac okolo 25.000 €. Už bola zaslaná žiadosť o preplatenie projektu.

OZ berie na vedomie informáciu o projekte-stavbe Revitalizácia centra obce

K bodu č. 7

Stanovisko hl. kontrolóra k plneniu rozpočtu za 1.polrok 2012.

Predniesol hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav, správa je súčasťou tejto zápisnice.

Príjmy prevyšovali rozpočet, takže bol vykázaný prebytok rozpočtu za I. polrok 2012.

Bežný rozpočet je po zmenách schodkový so schodkom 20 291 €. Kapitálový rozpočet bol po zmenách schválený ako schodkový so schodkom 71 563 €.

Správa hl. kontrolóra o vykonaní kontroly na úseku petícii a sťažnosti:

 • Predniesol hl. kontrolór obce, správa je prílohou tejto zápisnice.
 • V Evidencii sťažnosti a petícií boli za rok 2011 zaznamenané 2 sťažnosti, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené
 • OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2012 a Správu hl. kontrolóra o stave a úrovni vybavovanie sťažnosti a petícií za rok 2011.

K bodu č. 8

Cintorínsky poriadok – náhrobné kamene.

Je potrebné upraviť VZN o cintorínskom poriadku, kde by sa určilo miesto, kde by neboli veľké hrobky ale len náhrobné kamene, prípadne nejaká urnová plocha.

OZ ukladá starostke obce do budúceho zasadnutia OZ pripraviť nové VZN o cintorínskom poriadku.

K bodu č. 9

Družba – PL:

Starostka poinformovala poslancov o družbe s obcou Choč v Poľskej republike, 500 km od nás. Zástupcovia tejto obce boli pozrieť v Spišskom Hrušove pred dvoma týždňami a pozvali aj nás, aby sme prišli pozrieť. Malo by sa ísť 12.,13.,14.,15. októbra. V tejto družbe s nami by boli aj obce Olcnava, Slatvina, Vítkovce.

K bodu č. 10

Rôzne:

a) Cesta okolo Lorinca a Kšana/zákruta – riešiť rozšírenie cesty – bude sa riešiť na najbližšom zasadnutí.

b) Prechod pre chodcov pri Potravinách Ondášová, zníženie rýchlosti – osloviť políciu a cestnú dopravu KSK.

K bodu č. 11

Diskusia

Poslanci o jednotlivých bodoch diskutovali priebežne.

K bodu č. 12

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:

Darina Krupská .............................................

Ing. Andrea Šutyová .............................................

Zapísala: Monika Švačová Elena Franková

starostka obce

V Spišskom Hrušove, 28.09.2012

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.09 .2012

Uznesenie č. 31/12

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 28.06.2012, overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 32/12

OZ súhlasí s odkúpením časti pozemku na parcele č. 979/40 pani Hanou Liptákovou na prístupovú cestu od Slovenského pozemkového fondu.

Uznesenie č. 33/12

OZ schvaľuje zmenu Územného plánu obce Spišský Hrušov – zmena v stavebnom obvode Lenkava – bytové domy na rodinné domy + 1 bytový dom.

Uznesenie č. 34/12

OZ súhlasí s odpredajom pôdy pre p.Kuchára,p.Bendíka,p.Kamenickú,p.Salugu podľa §9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a odkúpením pozemku od p.Živčákovej na miestu komunikáciu.

Uznesenie č. 35/12

OZ berie na vedomie informáciu o projekte-stavbe Revitalizácia centra obce.

Uznesenie č. 36/12

OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2012 a Správu hl. kontrolóra o stave a úrovni vybavovanie sťažnosti a petícií za rok 2011.

Uznesenie č. 37/12

OZ ukladá starostke obce do budúceho zasadnutia OZ pripraviť nové VZN o cintorínskom poriadku.

Uznesenie č. 38/12

OZ berú na vedomie družbu s poľskou obcou Choč.

V Spišskom Hrušove, 28.09.2012

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup