Zápisnica zo dňa 28.6.2012

P r o g r a m

 1. Otvorenie a schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za r. 2011.
 5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2012.
 6. Doplnenie: Úprava rozpočtu.
 7. Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov – neoprávnené výdavky.
 8. Folklórne slávnosti.
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na miestnej tabuli v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala schváliť program zasadnutia OZ. Program rokovania sa doplnil o bod. Úprava rozpočtu.

Hlasovanie: prítomní: 5 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 2

Overovatelia: Ing. Stanislav Kavulič, Mgr. Marek Filip

Návrhová komisia: Darina Krupská, Ing. Mária Zahornadská

Hlasovanie: prítomní: 5 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z 23.5.2012 č. 13 až 20 – splnené.

K bodu č.4

Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2011.

Hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav predniesol Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Spišský Hrušov, ktorý je prílohou tejto zápisnice.

Hl. kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce schváliť s výrokom: OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

Hlasovanie: prítomní: 5 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne schválili celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad.

Zostatok k 31.12.2011: Rezervný fond 16.129,91 €

Fond rozvoja obce 16.739,54 €

Hlasovanie: prítomní: 5 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci berú na vedomie Zostatok k 31.12.2011: Rezervný fond 16.129,91 €

Fond rozvoja obce 16.739,54 €

Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2011.

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2011: vo výške 33 783,44 €

a/ 10% z prebytku rozpočtu do Rezervného fondu vo výške 3 378,34 €

b/ prídel z celkového hospodárskeho výsledku do Fondu rozvoja obce vo výške 43 946,53 €

Hlasovanie: prítomní: 5 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne schválili použitie prebytku rozpočtu a prídel do Rezervného fondu a Fondu rozvoja obce takto: a) 10% z prebytku rozpočtu do Rezervného fondu vo výške 3 378,34 € b/ prídel z celkového hospodárskeho výsledku do Fondu rozvoja obce vo výške 43 946,53 €.

K bodu č. 5

Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na II. polrok 2012.

Návrh, ktorý je prílohou zápisnice prečítala starostka obce.

Hlasovanie: prítomní: 5 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne schválili Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na II. Polrok 2012 a poverujú hl. kontrolóra na túto činnosť.

K bodu č. 6

Úprava rozpočtu: Pracovníčka Monika Švačová predniesla návrh na úpravu rozpočtu vzhľadom na niektoré zvýšené príjmy a zvýšené výdavky, použitie Rezervného fondu a Fondu rozvoja obce – Rozpočtovým opatrením č. 1/12, č.2/12, č.3/12, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: prítomní: 5 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenie č. 1/12, č.2/12 a č.3/12.

K bodu č. 7

Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov. Starostka obce poinformovala poslancov o konečnej fáze dokončovacích prác na projekte Revitalizácia centra obce. Vyskytli sa práce, ktoré nie sú zahrnuté v projekte a je ich potrebné urobiť, čím sa navýšia neoprávnené výdavky na sumu 28 000 € a práce naviac vo výške 30 000 €. .

Hlasovanie: prítomní: 5 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s neoprávnenými výdavkami v rámci projektu Revitalizácia centra obce vo výške 28 000 € a s prácami naviac vo výške 30 000 €.

K bodu č. 8

Folklórne slávnosti.

Konajú sa dňa 5.8.2012. Ako hosť vystúpi folklórna skupina Čačina. Občerstvenie bude formou kotlíkového guľášu.

K bodu č. 9

Rôzne.

Založenie Centra voľného času.

Kedže termín je 30.6.2012 to sa už toho roku nestihne, a treba vyčkať na nový zákon, ktorý sa práve schvaľuje.

Mgr. Marek Filip – predniesol návrh na vybudovanie zachytávacích sietí na ihrisku, aby lopta stále nepadala na susedné súkromné pozemky. Vypracoval sa projekt vo výške asi 1 000 €, čo je cena za materiál, bez práce.

Hlasovanie: prítomní: 5 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s vybudovaním zachytávacích sietí na ihrisku.

Vzhľadom na vrátenie fin. prostriedkov z Projektu Prestavba ZŠ, poslanci súhlasia s tým, aby sa vyvodili dôsledky voči zodpovedným osobám.

d) Žiadosť o poskytnutie transferu z rozpočtu obce - Jozefovi Horbaľovi vo výške 100 EUR ako sponzorský príspevok pri zúčastnení sa šachovej olympiády nevidiacich a slabozrakých v Indii v čase od 8.8.2012 do 21.8.2012.

Hlasovanie: prítomní: 5 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s poskytnutím transferu z rozpočtu obce - Jozefovi Horbaľovi vo výške 100 EUR ako sponzorský príspevok pri zúčastnení sa šachovej olympiády nevidiacich a slabozrakých v Indii v čase od 8.8.2012 do 21.8.2012.

K bodu č. 10

Diskusia. O jednotlivých bodoch sa diskutovalo priebežne.

K bodu č. 11

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:

Ing. Stanislav Kavulič .............................................

Mgr. Marek Filip .............................................

Zapísala: Monika Švačová Elena Franková

starostka obce

V Spišskom Hrušove, 28.06.2012

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.06.2012

Uznesenie č. 21/12

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 28.06.2012, overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 22/12

OZ schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad.

Uznesenie č. 23/12

OZ berie na vedomie zostatok k 31.12.2011: Rezervný fond 16.129,91 €

Fond rozvoja obce 16.739,54 €

Uznesenie č. 24/12

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtu a prídel do Rezervného fondu a Fondu rozvoja obce.

a/ 10% z prebytku rozpočtu do Rezervného fondu vo výške 3 378,34 €

b/ prídel z celkového hospodárskeho výsledku do Fondu rozvoja obce vo výške 43 946,53 €

Uznesenie č. 25/12

OZ schvaľuje Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na II. Polrok 2012 a poverujú hl. kontrolóra na túto činnosť.

Uznesenie č. 26/12

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/12, č. 2/12, č. 3/12.

Uznesenie č. 27/12

OZ súhlasí s neoprávnenými výdavkami v rámci projektu Revitalizácia centra obce vo výške 28 000 € a prácami naviac vo výške 30 000 €.

Uznesenie č. 28/12

OZ súhlasí s vybudovaním zachytávacích sietí na ihrisku.

Uznesenie č. 29/12

OZ súhlasí s poskytnutím transferu Jozefovi Horbaľovi vo výške 100 EUR ako sponzorský príspevok pri zúčastnení sa šachovej olympiády nevidiacich a slabozrakých v Indii v čase od 8.8.2012 do 21.8.2012.

Uznesenie č. 30/12

OZ súhlasí, aby sa vzhľadom na vrátenie finančných prostriedkov v rámci projektu Prestavba ZŠ vyvodili dôsledky voči zodpovedným osobám.

V Spišskom Hrušove, 28.06.2012

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup