Zápisnica zo dňa 23.05.2012

P r o g r a m

  1. Otvorenie a schválenie programu.
  2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
  3. Schválenie platu starostky obce.
  4. Neoprávnený odber vody.
  5. Správa o výsledku kontroly č. 01/2012 hl. kontrolóra za rok 2011.
  6. Rôzne.
  7. Doplnenie programu: Odmeny poslancov.
  8. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na miestnej tabuli v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala schváliť program zasadnutia OZ. Program rokovania sa doplnil o bod. Odmeny poslancov, ktorý navrhla Zuzana Popovičová.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

Kontrola uznesení: splnené

K bodu č. 2

Overovatelia: Zuzana Popovičová, Mgr. Marek Filip

Návrhová komisia: Ing. Andrea Šutyová, Štefan Bendík

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Schválenie platu starostky Obce Spišský Hrušov.

S účinnosťou od 1.6.2011 platí novela zákona č.253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá bola prijatá zákonom č. 154/2011/ Z.z. V zmysle ust. §8a zákona č. 253/1994/ Z.z. a s poukazom na §11 ods. 4 písm.i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ určuje plat starostu, a to podľa ust. §3 ods.1:

Priemerná mzda x násobok/podľa počtu obyv./ = plat zaokrúhlený na celé euro hore

786 x 1,98 = 1 557,00 €

OZ podľa ods.2 § 4 zákona č.253/1994 Z.z. . o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže plat /určený podľa § 3 ods.1/ zvýšiť až o 70%.

Poslanci sa vyjadrili k navýšeniu platu starostky individuálne . Navrhujú vzhľadom na snaženie sa starostky obce navýšenie o 15% čiže 234,00 €.

Schválenie platu starostky s účinnosťou od 1.1.2012:

a/ podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1 557,00 €

b/ podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. zvýšený o 15% vo výške: 234,00 €

Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č.253/1994 Z.z. spolu : 1 791,00 €

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Zdržal sa: 1 poslanec

Poslanci OZ schválili plat starostky obce Spišský Hrušov s účinnosťou od 1.1.2012 nasledovne:

a/ podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1 557,00 €

b/ podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. zvýšený o 15% vo výške: 234,00 €

Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č.253/1994 Z.z. spolu : 1 791,00 €

K bodu č.4

Neoprávnený odber vody.

Starostka informovala poslancov o postupe kontroly ohľadom napojenia sa na vodu a s tým súvisiacim neoprávneným odberom vody. Do dnešného dňa je skontrolované trištvrte obce.

Boli odhalené aj neoprávnené odbery – do dnešného dňa ich bolo 10 prípadov a tieto by mali podľa zákona byť aj pokutované – respektíve by mala byť uhradená náhrada škody. Vzhľadom na to, sme danú vec konzultovali s právnikom.

Poslanci navrhujú náhradu škody za neoprávnený odber vody takto: pri menších nedostatkoch v Sume 16,50 € a pri vážnejšom porušení a neoprávnenom odbere vody Suma 100,00 €

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s náhradou škody za neoprávnený odber vody takto: pri menších nedostatkoch v Sume 16,50 € a pri vážnejšom porušení a neoprávnenom odbere vody Suma 100,00 €.

K bodu č. 5

Správa o výsledku kontroly č.1/2012 hl. kontrolóra obce.

Správu, ktorá je prílohou zápisnice prečítala starostka obce. Správu o výsledku kontroly č.1/2012 berú poslanci na vedomie.

K bodu č. 6

Rôzne:

a/ informácia o projekte Prestavba ZŠ – neúspešná petícia, peniaze sa musia vrátiť, je určený splátkový kalendár: 9 mesiacov x 3 350 € + 1 x 3 380,95 € = 33 530,95 €

b/ Revitalizácia centra obce – začalo sa s prácami podľa projektu

c/ Súťaž vo varení guľášu spojenú s oslavou MDD – dňa 2.6.2012 na ihrisku.

Sú pozvaní aj z družobných obcí: Hrušov a Vyšný Hrušov, Jamník

d/ Schválenie dohody o používaní súkromného vozidla počas doby kedy je služobné vozidlo pokazené-nepojazdné.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s uzavretím Dohody o používaní súkromného vozidla v období poruchy služobného vozidla na služobné účely.

e/ Schválenie – účtovanie spotreby benzínu na služobnom aute podľa skutočnej spotreby a nie podľa normovanej .

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s účtovaním spotreby benzínu na služobnom aute podľa skutočnej spotreby .

K bodu č. 7

Odmeny poslancov:

  • návrh poslancov - výšku odmien určiť podľa účasti na akciách, a to za každú akciu 15 €
  • návrh starostky – odmena na mimoriadnu činnosť: A.Šutyová 50 € a M.Filip 50 €.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s vyplatením odmien:

podľa účasti na kultúrnych a spoločenských akciách a to: 15,00 € za každú akciu

vyplatením mimoriadnej odmeny pre A. Šutyovú vo výške 50 € a M.Filipa vo výške 50 €..

K bodu č. 8

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:

Zuzana Popovičová .............................................

Mgr. Marek Filip .............................................

Zapísala: Monika Švačová Elena Franková

starostka obce

V Spišskom Hrušove, 23.05.2012

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.05.2012

Uznesenie č. 13/12

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 23.05.2012, overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 14/12

OZ schvaľuje plat starostky s účinnosťou od 1.1.2012:

a/ podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1.557 €

b/ podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. zvýšený o 15% vo výške: 234 €

Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods.2 zák.č.253/1994 Z.z. spolu: 1 791,00 €.

Uznesenie č. 15/12

OZ súhlasí s náhradou škody za neoprávnený odber vody takto: pri menších nedostatkoch v Sume 16,50 € a pri vážnejšom porušení a neoprávnenom odbere vody Suma 100,00 €.

Uznesenie č. 16/12

OZ berie na vedomie informáciu o projekte Prestavba ZŠ a určení splátkach na vyrovnanie nezrovnalosti po kontrole Projektu.

Uznesenie č. 17/12

OZ berie na vedomie prípravu Súťaže vo varení guľáša spojenú s oslavami MDD dňa 2.6.2012.

Uznesenie č. 18/12

OZ súhlasí s uzavretím dohody o používaním súkromného vozidla v období poruchy služobného vozidla na služobné účely.

Uznesenie č. 19/12

OZ súhlasí s účtovaním spotreby benzínu na služobnom aute podľa skutočnej spotreby.

Uznesenie č. 20/12

OZ súhlasí s vyplatením odmien:

podľa účasti na kultúrnych a spoločenských akciách a to: 15,00 € za každú akciu

vyplatením mimoriadnej odmeny pre A. Šutyovú vo výške 50 € a M.Filipa vo výške 50 €..

V Spišskom Hrušove, 23.05.2012

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup