Zápisnica zo dňa 27.02.2012

P r o g r a m

  1. Otvorenie a schválenie programu.
  2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
  3. Schválenie členstva v OO CR Spiš.
  4. Nominácia do predstavenstva a dozornej rady OO CR Spiš.
  5. Nominácia do Rady školy ZŠ.
  6. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a vyvesením na miestnej tabuli v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien a doplnkov.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala schváliť program zasadnutia OZ.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

Kontrola uznesení: splnené

K bodu č. 2

Overovatelia: Zuzana Popovičová, Mgr. Marek Filip

Návrhová komisia: Darina Krupská, Štefan Bendík

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie jednohlasne.

K bodu č.3

Schválenie členstva v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Spiš.

Starostka obce poinformovala poslancov o vzniku OO CR Spiš, ktorej členom by mohla byť aj obec Spišský Hrušov. Je to špeciálna turistická organizácia, ktorá vznikla ako najvyššia autorita v turizme pre celú oblasť Slovenského raja. Organizácia si kladie za cieľ dostať územie Spiša do pozície jednej z najvýznamnejších turistických destinácií na Slovensku, pre domáci a zahraničný trh. Prostredníctvom činnosti OO CR sa očakáva výrazné posilnenie odvetvia cestovného ruchu v regióne, vytváranie nových pracovných príležitostí, zvýšenie príjmov do obecného rozpočtu v podobe daní z ubytovania, daní z nehnuteľností, dani z príjmov podnikateľskej činnosti. Členský príspevok je vo výške 200 €.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci schválili členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Spiš a úhradou členského príspevku vo výške 200 € jednohlasne.

K bodu č.4

Nominácia do predstavenstva a dozornej rady OO CR Spiš.

Za člena predstavenstva bol navrhnutý Ing. Stanislav Kavulič a do dozornej rady Ing. Mária Zahornadská.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci schválili za člena predstavenstva OO CR Spiš Ing. Stanislava Kavuliča a za člena dozornej rady OO CR Spiš Ing. Máriu Zahornadskú jednohlasne.

K bodu č. 5

Nominácia do Rady školy ZŠ.

Do Rady školy ZŠ za poslancov boli navrhnutí Ing. Stanislav Kavulič, Ing. Mária Zahornadská, Zuzana Popovičová, Štefan Bendík.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci schválili do Rady školy ZŠ Ing. Stanislava Kavuliča, Ing. Máriu Zahornadskú, Zuzanu Popovičovú a Štefana Bendíka jednohlasne.

K bodu č. 6

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:

Zuzana Popovičová

Mgr. Marek Filip

Zapísala: Monika Švačová Elena Franková

V Spišskom Hrušove, 27.02.2012

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.02.2012

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 10/12

OZ schvaľuje členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Spiš a úhradu členského príspevku vo výške 200 €.

Uznesenie č. 11/12

OZ schvaľuje za člena do predstavenstva OO CR Spiš Ing. Stanislava Kavuliča a za člena dozornej rady OO CR Spiš Ing. Máriu Zahornadskú.

Uznesenie č. 12/12

OZ schvaľuje za členov do Rady školy ZŠ Ing. Stanislava Kavuliča, Ing. Máriu Zahornadskú, Zuzanu Popovičovú a Štefana Bendíka.

V Spišskom Hrušove, 27.02.2012

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup