Zápisnica zo dňa 9.2.2012

P r o g r a m

  1. Otvorenie a schválenie programu.
  2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
  3. Zmena Územného plánu Obce Spišský Hrušov.
  4. Riešenie vodovodu a kanalizácie.
  5. Fašiangový ples.
  6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 a Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2012
  7. Rôzne.
  8. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zvolania nadpolovičnej väčšiny poslancov a oznámením verejnou vyhláškou, vyvesením na miestnej tabuli na základe Zákona č. 369/90 Zb.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala schváliť program zasadnutia OZ, do ktorého doplnila bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 a Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1.polrok 2012.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

Kontrola uznesení: splnené

K bodu č. 2

Overovatelia: Ing. Andrea Šutyová, Štefan Bendík,

Návrhová komisia: Ing. Marika Zahornadská, Ing. Stanislav Kavulič, Mgr. Marek Filip

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Zmena Územného plánu Obce Spišský Hrušov.

Ing. Michalek, architekt poinformoval poslancov o UPN a či je potrebné meniť UPN pri zmene z bytoviek na rodinné domy a ak áno je potrebné porozmýšľať aj o ďalších prípadných zmenách.

Poslanci sa dohodli, že zistia záujem o bytovky a o stavebné pozemky. Taktiež porozmýšľajú aj o ďalších prípadných zmenách v UPN obce.

K bodu č.4

Riešenie vodovodu a kanalizácie:

Vodovod: tržby: 8 832,71€

Náklady: 14 990,06€

Rozdiel: -6 166,35€

Fa voda Veolia: 13 785,66€ 18 375,00m3 0,75€/1m3

Spotreba obyv.,org. a obec: 9 718,20m3 0,93€/1m3

-8 656,80m3

Kanalizácia: tržby: 14 488,36€

Náklady: 16 619,17€

Odpis ČOV: 5 905,00€

Rozdiel: -8 035,17€

Poslanci OZ sa dohodli vykonajú kontrolu napojenia sa na vodovod a kanalizáciu u občanov po oteplení – v mesiaci marec.

K bodu č. 5

Fašiangový ples

Príprava fašiangového plesu: hudba, jedlo, výzdoba, tombola

K bodu č. 6

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011- predniesol Ing. František Stanislav (správa je prílohou zápisnice)

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ berú na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2011.

Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1.polrok 2012 – predniesol hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ Návrh kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na 1.polrok 2012 jednohlasne schválili a poverili hl. kontrola na vykonanie kontrol.

Starostka obce navrhla poslancom, aby sa pozvánky na zasadnutia OZ a taktiež aj materiály zasielali elektronicky - mailom.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ súhlasili so zasielaním pozvánok na zasadnutia OZ a materiálov elektronicky jednohlasne.

K bodu č. 7

Rôzne:

Zdravotné stredisko: možnosť podania projektu na zateplenie a rekonštrukciu-informovala starostka

List MUDr. Lučivjanskej na riešenie problému – tepla na ZS

Žiadosť Ing. Patrika Škultétyho PhD. zástupcu firmy Pathox services, s.r.o., Košice o odkúpenie budovy ZS

Ing. Škultéty vysvetlil, že sa nejedná o odkúpenie nehnuteľnosti pre súkromné účely, ale o investíciu do spoločenského záujmu smerujúcu k pokrytiu zdravotníckej starostlivosti, zmodernizovanie zariadenia so zachovaním súčasných ambulancií a akceptovanie súčasných nájomných zmlúv, zároveň doplnenie špecializovaných-odborných ambulancií a samozrejme lekárne. Zároveň vytvorenie nových pracovných pozícií pre potreby zdravotníckeho zariadenia: lekárnička, vrátnik, údržbár, hospodár, šofér a pod., ktoré budú obsadzované obyvateľmi obce.

Poslanci sa dohodli, že na budúci týždeň sa zorganizuje stretnutie na OcÚ s lekármi, Ing. Škultétym a poslancami, kde budú vysvetlené detaily celého projektu.

Prístrešok na pódium

Je potrebné doriešiť prístrešok na pódium – zvážiť aký by bol najlepší

Dobrovoľný hasičský zbor

  • Starostka obce navrhla poslancom, aby sa obnovil Dobrovoľný hasičský zbor v obci, ak by sa našli dobrovoľníci, ktorí by sa tomu venovali.
  • Poslanci porozmýšľajú o možných dobrovoľníkoch

Výmena okien v MŠ – v triedach ZŠ – čaká sa na projekt, vzhľadom na to, že nie je dosť vlastných fin. prostriedkov a záleží to aj od toho ako dopadne Prestavba ZŠ-či budeme musieť nejaké fin.prostriedky vrátiť do eurofondov.

Informácia o podaných projektoch – projekt na Kaštieľ, budovu OKŠ

Verejné osvetlenie

Informoval poslanec M. Filip, že sú dotazy od občanov, či sa nebude vypínať ver. osvetlenie v nočných hodinách v rámci šetrenia.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ súhlasili s vypnutím verejného osvetlenia v čase od 24.00 hod. do 4.00 hod. na skúšku do konca februára jednohlasne.

Marek Filip predniesol požiadavku mladých hokejistov, ktorý reprezentujú obec o preplatenie štartovného vo výške 120 €.

Poslanci OZ rozhodli, že sa vo výške 120 € preplatí nákup dresov.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ súhlasili s preplatením dresov pre mladých hokejistov vo výške 120,00 € jednohlasne.

K bodu č. 7

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:

Ing. Andrea Šutyová

Štefan Bendík

Zapísala: Monika Švačová Elena Franková

starostka obce

V Spišskom Hrušove, 09.02.2012

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 09.02.2012

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 1/12

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 09.02.2012, overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 2/12

OZ schvaľuje Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1.polrok 2012 a poverili hlavného kontrolóra na vykonanie kontrol.

BERIE NA VEDOMIE:

Uznesenie č. 3/12

OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2011.

Uznesenie č. 4/12

OZ berie na vedomie informáciu o nákladoch a výnosoch vodovodu a kanalizácie za rok 2011.

Uznesenie č. 5/12

OZ berie na vedomie List MUDr. Lučivjanskej – žiadosť o plnenie služieb spojených s nájmom.

Uznesenie č. 6/12

OZ berie na Žiadosť firmy Pathox services, s.r.o., Košice o odkúpenie budovy zdravotného strediska, v zastúpení Ing. Patrika Škultétyho PhD. a navrhujú stretnutie poslancov a lekárov ZS.

SÚHLASÍ:

Uznesenie č. 7/12

OZ súhlasí so zasielaním pozvánok na zasadnutia OZ a materiálov elektronicky.

Uznesenie č. 8/12

OZ súhlasí s vypnutím verejného osvetlenia v čase od 24.00 hod. do 4.00 hod. na skúšku do konca februára.

Uznesenie č. 9/12

OZ súhlasí s preplatením dresov pre mladých hokejistov vo výške 120,00 €.

V Spišskom Hrušove, 09.02.2012

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup