Zápisnica zo dňa 14.12.2011

P r o g r a m

 1. Otvorenie a schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 3. Schválenie Štatútu obce Spišský Hrušov.
 4. Schválenie Programového rozpočtu na roky 2012-2014.
 5. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 6. Schválenie VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.
 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za šk. rok 2010/2011.
 8. Úprava rozpočtu r.2011.
 9. Transfér Rímsko-katolíckemu úradu.
 10. Poplatky za vodné a stočné.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zvolania nadpolovičnej väčšiny poslancov a oznámením verejnou vyhláškou, vyvesením na miestnej tabuli na základe Zákona č. 369/90 Zb.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala schváliť program zasadnutia OZ.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

Kontrola uznesení: uznesenia zo dňa 30.9.2011 splnené.

K bodu č. 2

Overovatelia: Ing. Mária Zahornadská, Ing. Andrea Šutyová

Návrhová komisia: Štefan Bendík, Darina Krupská, Mgr. Marek Filip

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Schválenie Štatútu Obce Spišský Hrušov.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili Štatút Obce Spišský Hrušov jednohlasne.

K bodu č.4

Schválenie Programového rozpočtu Obce Spišský Hrušov na roky 2012-2014.

Poslanci mali možnosť si Návrh Prog. Rozpočtu na roky 2012-2014 preštudovať.

Hl. kontrolór obce Ing. F. Stanislav predniesol stanovisko k Návrhu Programového rozpočtu na roky 2012-2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Záverom skonštatoval, že Návrh Prog. Rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový s prebytkom 3.159 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový so schodkom -64.173 €. Schodok kapitálového rozpočtu je v súlade so zákonom krytý: zostatkami fin. prostriedkov z mi. Rokov, nenávratnými zdrojmi financovania a prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Hl. kontrolór doporučil OZ návrh rozpočtu na roky 2012-2014 schváliť.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili Programový rozpočet obce Spišský Hrušov na roky 2012-2014 jednohlasne.

K bodu č. 5

Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poslanci navrhli zmeniť poplatok za poskytovanie verejného priestranstva jednorázovo z 3,50 € na 4 €.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady po úprave poplatku za verejné priestranstvo jednorázovo na 4 € jednohlasne.

K bodu č. 6

Schválenie VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.

Starostka oboznámila poslancov s obsahom VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Spišský Hrušov jednohlasne.

K bodu č. 7

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ.

P. riaditeľka ZŠ Mgr. Daniela Samoľová oboznámila poslancov s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk. rok 2010/2011.

Poslankyňa Zuzana Popovičová oboznámila poslancov s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk. rok 2010/2011.

K bodu č. 8

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenia na r.2011.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili Rozpočtové opatrenie č. 6 a č. 7 jednohlasne.

Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky v celkovej sume: 45 053 €.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ súhlasili s použitím prostriedkov Fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky za r.2011 v celkovej sume 45 053 €.

K bodu č. 9

Transfér Rímsko-katolíckemu úradu. Poslanci OZ na základe požiadavky Rímsko-kat. úradu v Sp.Hrušove súhlasili s poskytnutím transferu vo výške 800 € na rok 2011.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ súhlasili s poskytnutím transferu Rímsko-katolíckemu úradu v Spišskom Hrušove vo výške 800 €.

P.farár sa poďakoval bývalému starostovi, bývalému OZ a taktiež aj terajšiemu OZ a vedeniu obce, že pomáhali a pomáhajú Farskému úradu pri prácach na oprave kostola. Taktiež informoval OZ o projekte na opravu kostola, ktorá práve prebieha, čo sa už opravilo a čo je ešte potrebné urobiť.

K bodu č. 10

Poplatky za vodné a stočné.

Starostka obce informovala OZ, že výber poplatkov za vodné a stočné nepokryje naše náklady na vodovod a kanalizáciu. Je už podpísaná zmluva na prevádzkovanie kanalizácie s firmou PROX, Poprad a na prevádzkovanie vodovodu s p.Volčkom. Starostka navrhuje zvýšiť cenu vody o 0,10 €=1,03€/m3 a zvýšenie stočného taktiež o 0,10 €=1,26€ na osobu a mesiac a pre podnikateľov a organizácie na 0,97€/1m3.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ súhlasili so zvýšením poplatku za vodné vo výške 1,03 €/m3 a poplatok za stočné vo výške 1,26 €/osobu/mesiac a 0,97€/m3 pre organizácie a podnikateľov.

Zverejňovanie neplatičov na úradnej tabuli obce a web stránke obce.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ súhlasili so zverejňovaním zoznamu neplatičov a to daňových nedoplatkov, na základe zákona č. 511/1992 zb. §23b a nedaňových nedoplatkov od sumy 10 €.

K bodu č. 11

Rôzne:

Žiadosť o plnenie služieb spojených s nájmov – MUDr. Lučivjanská

Prečítala starostka obce, poinformovala poslancov o podstate problému.

Vnútorný predpis o Sociálnom fonde – zmena vo výške príspevku zo SF na stravné – zmena na 0,30 €.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF vo výške 0,30 € na jeden stravný lístok alebo gastrolístok od 1.1.2012.

Návrh na odmenu hl.kontrolórovi za rok 2011: starostka obce navrhla 6% z objemu hrubých miezd.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci schválili odmenu za rok 2011 hl.kontrolórovi vo výške 6% z objemu hrubých miezd za rok 2011.

Odpredaj Bielorusa: OZ súhlasí s odpredajom Bielorusa za primeranú cenu – šrotovné a splňomocňuje starostku obce na zistenie primeranej ceny na odpredaj a rokovania s možnými záujemcami o kúpu Bielorusa.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

OZ súhlasí s odpredajom Bielorusa za primeranú cenu – šrotovné a splňomocňuje starostku obce na zistenie primeranej ceny na odpredaj a rokovania s možnými záujemcami o kúpu Bielorusa.

Hrobové miesta na cintoríne: možnosť pochovávať na starom cintoríne, bez betónovej hrobky a vonkajšieho rámu – OZ berie na vedomie.

Dňa 15.12.2011 je otváranie obálok na VO – Revitalizácia centra obce.

Starostka obce informovala poslancov o výsledku auditu za rok 2011 a prečítala Správu o výsledku auditu za r.2011- audítor Ing. Angela Vysopalová.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ berú na vedomie Správu audítora o výsledku auditu za r.2011.

Stolnotenisový turnaj.

Poslanci OZ sa dohodli na príprave stolnotenisového turnaja dňa 26.12.2011 v KD spojeného s diskotékou..

K bodu č. 12

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia: Ing. Mária Zahornadská

Ing. Andrea Šutyová

Zapísala: Monika Švačová Elena Franková

starostka obce

V Spišskom Hrušove, 14.12.2011

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2011

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 54/11

OZ schvaľuje Programový rozpočet Obce Spišský Hrušov na roky 2012-2014.

Uznesenie č. 55/11

OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie č. 56/11

OZ schvaľuje VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v Obci Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 57/11

OZ schvaľuje Štatút Obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 58/11

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6 a č. 7.

Uznesenie č. 59/11

OZ schvaľuje použitie prostriedkov Fondu Rozvoja obce na kapitálové výdavky v celkovej sume 45 053 €.

Uznesenie č. 60/11

OZ schvaľuje poskytnutie transferu Rímsko-katolíckemu úradu v Spiškosm Hrušove na základe požiadavky Rísmko-.kat.úradu vo výške 800 €.

Uznesenie č. 61/11

OZ schvaľuje zvýšenie poplatku za vodné a stočné o 0,10 € - vodné na 1,03 €/m3 a poplatok za stočné na výšku 1,26 €/osobu/mesiac a 0,97€/m3 pre organizácie a podnikateľov.

SÚHLASÍ:

Uznesenie č. 62/11

OZ súhlasí so zverejňovaním zoznamu neplatičov a to daňových nedoplatkov, na základe zákona č. 511/1992 zb. §23b a nedaňových nedoplatkov od sumy 10 €.

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 63/11

OZ schvaľuje odmenu hl.kontrolórovi za rok 2011 vo výške 6% z objemu hrubých miezd za rok 2011.

Uznesenie č. 64/11

OZ schvaľuje príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF vo výške 0,30 € na jeden stravný lístok alebo gastrolístok od 1.1.2012.

SÚHLASÍ:

Uznesenie č. 65/11

OZ súhlasí so zverejňovaním zoznamu neplatičov a to daňových nedoplatkov, na základe zákona č. 511/1992 zb. §23b a nedaňových nedoplatkov od sumy 10 €.

Uznesenie č. 66/11

OZ súhlasí s odpredajom Bielorusa za primeranú cenu – šrotovné a splňomocňuje starostku obce na zistenie primeranej ceny na odpredaj a rokovania s možnými záujemcami o kúpu Bielorusa.

Uznesenie č. 67/11

OZ súhlasí s organizovaním stolnotenisového turnaja a diskotéky dňa 26.12.2011.

BERIE NA VEDOMIE:

Uznesenie č. 68/11

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2012-2014.

Uznesenie č. 69/11

OZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ.

Uznesenie č. 70/11

OZ berie na vedomie informáciu o možnosti pochovávania na starom cintoríne bez betónovej hrobky a vonkajšieho rámu.

Uznesenie č. 71/11

OZ berie na vedomie Správu audítora o výsledku auditu za r.2011.

Uznesenie č. 72/11

OZ berie na vedomie Žiadosť o plnenie služieb spojených s nájmov – MUDr. Lučivjanská.

V Spišskom Hrušove, 14.12.2011

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup