Zápisnica zo dňa 30.9.2011

P r o g r a m

  1. Otvorenie a schválenie programu.
  2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
  3. Schválenie Požiarneho poriadku
  4. Schválenie - výstavba chodníka Fujava
  5. Schválenie vnútornej smernice VO
  6. Schválenie smernice na prerokovávanie vybavovania sťažnosti
  7. Prerokovanie sťažnosti p. Jaraba
  8. Organizačné záležitosti
  9. Rôzne
  10. Diskusia

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zvolania nadpolovičnej väčšiny poslancov a oznámením verejnou vyhláškou, vyvesením na miestnej tabuli na základe Zákona č. 369/90 Zb.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala schváliť program zasadnutia OZ.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 2

Overovatelia: Štefan Bendík, Darina Krupská

Návrhová komisia: Ing. Andrea Šutyová, Ing. Stanislav Kavulič, Mgr. Marek Filip

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Schválenie Požiarneho poriadku Obce Spišský Hrušov.

Bol dopracovaný a doplnený.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili Požiarny poriadok Obce Spišský Hrušov jednohlasne.

Schválenie preventivára: zabezpečuje školenia BOZP.

Starostka obce navrhuje doterajšieho preventivára a to Ľubomíra Kaňucha, ktorý sa stará o BOZP v našej obci už dlhšiu dobu.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili za preventivára požiarnej ochrany obce Ľubomíra Kaňucha jednohlasne.

Schválenie Obecného požiarneho zboru v Spišskom Hrušove.

Veliteľ: Ján Švač, Strojník: Milan Kočiš, č.180

Členovia: Milan Mizečník, Peter Mizenčík, Stanislav Rerko, Peter Gurčík, Dušan Bdžoch

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili Obecný požiarny zbor Obce Spišský Hrušov jednohlasne.

K bodu č.4

Schválenie výstavby chodníka Fujava:

Bol vypracovaný nový projekt pánom Ing. Havašom. Práve prebieha verejné obstarávanie. S výstavbou chodníka sa plánuje začať v októbri.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili výstavbu chodníka Fujava jednohlasne.

K bodu č. 5

Schválenie Vnútornej smernice verejného obstarávania /VO/.

S obsahom tejto smernice oboznámila poslancov starostka obce.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili Vnútornú smernicu verejného obstarávania jednohlasne.

K bodu č. 6

Schválenie Smernice na prerokovávanie vybavovania sťažnosti.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili Smernicu na prerokovávanie vybavovania sťažnosti jednohlasne.

K bodu č. 7

Sťažnosť p. Pavla Jaraba, Markušovce – čistenie potoka.

Zvolenie komisie na prešetrenie sťažnosti Pavla Jaraba, Markušovce: Štefan Bendík, Mgr.Marek Filip, Ing. Stanislav Kavulič, Darina Krupská, Zuzana Popovičová, Ing. Andrea Šutyová, Ing. Mária Zahornadská.

K bodu č. 8

Organizačné záležitosti.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za 1. Polrok 2011.

Schválenie Vyradenia majetku Obce Spišský Hrušov k 31.12.2010 v celkovej hodnote 16 156,77 €

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili vyradenie majetku Obce Spišský Hrušov jednohlasne.

OZ súhlasí s prekopaním cesty Za Kamenicou pri Jozefovi Šofrankovi na základe miestneho šetrenia komisie dňa 28.08.2011 o 18.30 hod., za účelom napojenia sa na obecný vodovod a kanalizáciu.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ súhlasili s prekopaním ceny Za Kamenicou pri Jozefovi Šofrankovi jednohlasne.

K bodu č. 9

Návrh Mareka Filipa na zimnú sezónu pripraviť zimné hokejové ihrisko – nájsť v rozpočte finančné prostriedky na realizáciu. Čerpadlo má obec k dispozícii. Bolo by potrebné osloviť Milana Mikolaja, aby s vybudovaním ihriska pomohol.

Starostka obce navrhuje odpredaj Bielorusa, vzhľadom na to, že sa nevyužíva.

K bodu č. 10

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia: Štefan Bendík

Darina Krupská

Zapísala: Monika Švačová Elena Franková

starostka obce

V Spišskom Hrušove, 30.09.2011

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.09 .2011

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 42/11

OZ schvaľuje Požiarny poriadok Obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 43/11

OZ schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce Ľubomíra Kaňucha, bytom Iliašove.

Uznesenie č. 44/11

OZ schvaľuje Obecný požiarny zbor Obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 45/11

OZ schvaľuje výstavbu chodníka na Fujave.

Uznesenie č. 46/11

OZ schvaľuje Vnútornú smernicu verejného obstarávania.

Uznesenie č. 47/11

OZ schvaľuje Smernicu na prerokovávanie vybavovania sťažnosti.

Uznesenie č. 48/11

OZ schvaľuje vyradenie majetku obce k 31.12.2010 v celkovej hodnote 16.156,77 €

BERIE NA VEDOMIE:

Uznesenie č. 49/11

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za I. polrok 2011.

Uznesenie č. 50/11

OZ berie na vedomie sťažnosť p. Pavla Jaraba, Markušovce – čistenie potoka.

Uznesenie č. 51/11

OZ berie na vedomie prípravu zimného hokejového ihriska.

Uznesenie č. 52/11

OZ berie na vedomie návrh starostky obce o odpredaji Bielorusa.

SÚHLASÍ:

Uznesenie č. 53/11

OZ súhlasí s prekopaním cesty Za Kamenicou pri Jozefovi Šofrankovi za účelom napojenia sa na obecný vodovod a kanalizáciu.

V Spišskom Hrušove, 30.09.2011

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup