Zápisnica zo dňa 10.08.2011

P r o g r a m

  1. Otvorenie a schválenie programu.
  2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
  3. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov.
  4. Organizačné záležitosti.
  5. Diskusia.
  6. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zvolania nadpolovičnej väčšiny poslancov a oznámením verejnou vyhláškou, vyvesením na miestnej tabuli na základe Zákona č. 369/90 Zb.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala schváliť program zasadnutia OZ.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 2

Overovatelia: Marek Filip, Darina Krupská

Návrhová komisia: Ing. Andrea Šutyová, Ing. Stanislav Kavulič

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov.

Terézia Vašáková, vedúca ŠJ poinformovala poslancov o potrebe odsúhlasiť finančné pásma na nákup potravín, vzhľadom na to, že fin. pásma boli Ministerstvom upravené. Taktiež navrhujem zvýšiť pásmo na nákup potravín a to navrhujem aby všetky kategórie teda: MŠ, ZŠ I,stupeň, II. Stupeň a zamestnanci boli v treťom pásme. Vzhľadom na to, že ceny išli hore aj pri réžijných nákladoch, navrhujem zvýšiť réžiu na 1,19 €.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov a zvýšenie réžijných nákladov jednohlasne.

K bodu č.4 Organizačné záležitosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkovej kancelárie Niké, a.s. v prevádzke Hostinec na Rožku v Spišskom Hrušove.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ súhlasili jednohlasne s vydaním súhlasu na prevádzkovanie stávkovej kancelárie Nike, a.s. v prevádzke Hostinec na Rožku v Spišskom Hrušove.

K bodu č. 5

Diskusia: K jednotlivým bodom sa priebežne diskutovalo.

K bodu č. 6

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia: Marek Filip

Darina Krupská

Zapísala: Monika Švačová

 

V Spišskom Hrušove, 10.08.2011

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.08 .2011

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 40/11

OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 41/11

OZ súhlasí s prevádzkovaním stávkovej kancelárie NIKÉ, a.s., v prevádzke Hostinec na Rožku v Spišskom Hrušove.

 

V Spišskom Hrušove, 10.08.2011

Elena Franková starostka obce

Web vytvoril progrup