Zápisnica zo dňa 30.06.2011

P r o g r a m

 1. Otvorenie a schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II.polrok 2011 – doplnenie programu
 4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2010 – doplnenie programu
 5. Verejný vodovod - prevádzkovanie.
 6. Odsúhlasenie povodňového plánu.
 7. Informácia o čistení potoka – II. etapa.
 8. Informácia o revitalizačnom projekte.
 9. Informácia o chodníku Fujava.
 10. Plynofikácia MŠ a rekonštrukcia ústredného kúrenia na Zdravotnom stredisku.
 11. Plat starostu.
 12. Informácia o pódiu na folklórne slávnosti.
 13. Obecný klub športovcov – 3 družstvá – dorast.
 14. Poľovnícky revír – Háj – Jamník.
 15. Rôzne.
 16. Diskusia.
 17. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zvolania nadpolovičnej väčšiny poslancov a oznámením verejnou vyhláškou, vyvesením na miestnej tabuli na základe Zákona č. 369/90 Zb.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí. Do programu rokovania navrhla zaradiť bod Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2010 ako bod 3. a bod Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2011 ako bod č. 4. Celý program rokovania sa týmto posúva. Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 2

Overovatelia: Ing. Stanislav Kavulič, Darina Krupská

Návrhová komisia: Ing. Mária Zahornadská, Štefan Bendík

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Plán kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce Spišský Hrušov na II. Polrok.

Kontrolór obce oboznámil poslancov s plánom kontrolnej činnosti na II. Polrok.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. Polrok 2011 jednohlasne schvaľuje a poveruje hl. kontrolóra na túto činnosť.

K bodu č.4

Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2010.

Hl. kontrolór predniesol Správu k záverečnému účtu obce Spišský Hrušov za rok 2010, ktorý je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: prítomní: 7poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2010 bez výhrad.

Vytvorenie Fondu rozvoja obce:

Vytvorenie Fondu rozvoja obce, ktorý bude tvorený z prebytku rozpočtu obce z predchádzajúcich rozpočtových rokov.

Hlasovanie: prítomní: 7poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ vytvorenie Fondu rozvoja obce jednohlasne schválili.

Schválenie použitia prebytku rozpočtu:

a/ 10% z prebytku rozpočtu do Rezervného fondu vo výške 6.865,78 €

b/ 90% prebytku rozpočtu do Fondu rozvoja obce vo výške 61.792,02 €

Hlasovanie: prítomní: 7poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili použitie prebytku rozpočtu obce za rok 2010.

K bodu č. 5

Verejný vodovod - prevádzkovanie:

Je potrebná hmotne zodpovedná osoba za prevádzkovanie, ak by to ostalo obci.

Hlasovanie za odborne spôsobilú osobu zodpovednú za prevádzkovanie vodovodu: p. Volčko z Markušoviec.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili p. Volčka za odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie vodovodu.

K bodu č. 6

Povodňový plán obce: Starostka obce informovala OZ o doplnení povodňového plánu.

K bodu č. 7

Informácia o čistení potoka:

Bolo výberové konanie na realizovanie čistenia potoku: vybral sa uchádzač, ktorý dal najnižšiu ponuku. Čistenie potoka bolo zrealizované v tomto mesiaci. II.etapa čistenia potoku: uvažujeme o zachytávaní vody pred dedinou – poldrami, aby sa zabránilo povodniam a veľkému prívalu vody. Všetko závisí od finančných prostriedkov.

K bodu č. 8

Informácia o Revitalizačnom projekte: Zatiaľ je to v takom stave, ako bolo. Čakáme kedy nám schvália novú zmluvu.

K bodu č. 9

Informácia o chodníku Fujava:

Je už vytýčený termín na začatie územného konania. Predpokladám, že cez toto leto sa to zrealizuje.

K bodu č. 10

Plynofikácia MŠ a rekonštrukcia ústredného kúrenia na Zdravotnom stredisku.

Pracuje sa na tomto projekte, ktorý sa už začal minulý rok. Je podaný projekt na fin. prostr. z Enviromentálneho fondu – čakáme na schválenie.

K bodu č. 11

Plat starostu

Zmena zákona: zníženie koeficientu na 1,98, možnosť navýšenia o 70%, nemôže poberať žiadnu odmenu.

Schválenie platu starostky s účinnosťou od 1.6.2011:

a/ podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1.523 €

b/ podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. zvýšený o 11% - 168 €

Spolu: 1691 €

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ jednohlasne schválili plat starostky obce Spišský Hrušov s účinnosťou od 1.6.2011 vo výške 1691 €.

K bodu č. 12

Informácia o realizácii pódia na Folklórne slávnosti.

Keďže nám to pamiatkový ústav neschválil na tom mieste, kde bolo povodne pódium, rozhodli sme sa urobiť toto pódium na inom mieste a to pri dome p.Zahornadskej, proti čomu nemá námietky ani Pamiatkový úrad. Z realizáciou tohto pódia oslovíme viaceré stolárske firmy.

K bodu č. 13

Obecný klub športovcov.

V jesennej súťaži vedenie OKŠ plánuje s 3 družstvami, je potrebné rozhodnúť či bude stačiť schválený rozpočet pre všetky tri družstvá.

Je potrebné, aby aktívne pracoval celý výbor a nie iba dvaja.

OKŠ-družstvo A: informácia J. Mikolaja: jarná súťaž 1.783,60 € náklady, transfér zaslaný: 1600 €

Názor poslancov aj p. R.Múdreho mať aspoň 2 zodpovedný ľudí, ktorí budú celý tím viesť a usmerňovať. Športovci navrhujú aj Mareka Filipa, ktorý s tým nesúhlasí.

Žiaci: informoval Š.Porada: Dvaja žiaci odchádzajú hrať do Sp.Novej Vsi, niet hráčov, zostalo ich 12.

Hlasovanie o podpore 3 družstiev: družstvo A, dorastenci a žiaci.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ jednohlasne schválili fungovanie všetkých troch družstiev.

K bodu č.14

Poľovnícky revír – Háj - Jamník

Poľovnícke združenie Háj – zástupca p.Milan Friedman, chcel by poľovať v našom Hrušovskom revíre, na poľovný revír potrebuje 2/3 väčšinu pôdy. Ak by mu to bolo schválené, vezme do združenia všetkých hrušovčanov, bude spolupracovať s obcou.

Poľovnícke združenie Jamník – zástupca p. Žifčák

Poslanci rozhodli, že hlasovanie o nájme poľovného revíru nechajú na budúce zasadnutie OZ.

K bodu č. 15

Rôzne:

 • Dať do vývesnej tabuli informáciu o tom, akým spôsobom sa prenajíma multifunkčné stredisko v ZŠ.
 • Vyriešenie problému na Terase – neprehľadná zákruta, jamy.

K bodu č. 16

Diskusia:

K jednotlivým bodom sa priebežne diskutovalo.

K bodu č. 17

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia: Ing. Stanislav Kavulič

Darina Krupská

Zapísala: Monika Švačová

V Spišskom Hrušove, 30.06.2011

U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.06 .2011

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 33/11

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na II. polrok 2011 a poveruje hl. kontrolóra na túto činnosť.

Uznesenie č. 34/11

OZ schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2010 bez výhrad.

Uznesenie č. 35/11

OZ schvaľuje vytvorenie Fondu rozvoja obce.

Uznesenie č. 36/11

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtu obce za rok 2010:

a/ 10% z prebytku rozpočtu do Rezervného fondu vo výške 6.865,78 €

b/ 90% prebytku rozpočtu do Fondu rozvoja obce vo výške 61.792,02 €

Uznesenie č. 37/11

OZ schvaľuje p. Volčka za odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie vodovodu v obci Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 38/11

OZ schvaľuje plat starostky s účinnosťou od 1.6.2011:

a/ podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1.523 €

b/ podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. zvýšený o 11% - 168 €

Celkový plat starostky s účinnosťou od 1.6.2011 je 1691 € - schválené jednohlasne.

Uznesenie č. 39 /11

OZ schvaľuje fungovanie 3 družstiev OKŠ: družstvo A, dorastenci a žiaci.

V Spišskom Hrušove, 30.06.2011

Elena Franková starostka obce

Web vytvoril progrup