Zápisnica zo dňa 06.05.2011

P r o g r a m

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
  3. Regulácia a čistenie potoka
  4. Diskusia
  5. Záver

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zvolania nadpolovičnej väčšiny poslancov a oznámením verejnou vyhláškou, vyvesením na miestnej tabuli na základe Zákona č. 369/90 Zb.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala schváliť program zasadnutia OZ.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7poslancov

Proti: 0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 2

Overovatelia: Darina Krupská, Ing. Mária Zahornadská

Návrhová komisia: Marek Filip, Ing. Stanislav Kavulič

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslancov

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č 3

Informácia starostky: Vzhľadom k tomu, že prišiel oznam, že v máji bude zverejnená výzva na povodňové preventívne opatrenia z prostriedkov EÚ, starostka obce chce rozhodnúť, akou formou budeme čistiť potok. Či z prostriedkov fondov EÚ alebo z vlastných prostriedkov. Ak by bol projekt z EÚ schválený, realizácia čistenia potoka by bola až v roku 2012, pričom z vlastných prostriedkov by sme mohli uskutočniť vyčistenie potoka v letných mesiacoch.

K bodu č. 4

Diskusia:

Po prehodnotení obidvoch variant čistenia potoka všetci poslanci vyjadrili svoj názor, aby sa potok čistil z vlastných prostriedkov, ktorý bol vyjadrený hlasovaním.

Hlasovanie za reguláciu a čistenie potoka z vlastných prostriedkov:

Prítomní: 7 poslancov

za: 7poslancov

Proti: 0 poslancov

Poslanci jednohlasne súhlasia s reguláciou a čistením potoka v vlastných finančných prostriedkov.

Overovatelia:

Darina Krupská ...............................................

Ing. Mária Zahornadská ...............................................

Zapísala: Monika Švačová Elena Franková

starostka obce

V Spišskom Hrušove, 06.05.2011

 

U Z N E S E N I E
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06.05.2011

SÚHLASÍ:

Uznesenie č. 32 /11

OZ súhlasí s reguláciou a čistením potoka z vlastných finančných prostriedkov.

 

V Spišskom Hrušove, 06.05.2011

Návrhová komisia:

Marek Filip ..........................................................

Ing. Stanislav Kavulič ...........................................................

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup