Zápisnica zo dňa 06.04.2011

P r o g r a m

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 3. Schválenie rokovacieho poriadku OZ
 4. Schválenie VZN o poskytovaní dotácií
 5. Schválenie prevádzkovania ČOV
 6. Revitalizácia obce
 7. Povodne – regulácia potoka
 8. Organizačné záležitosti
 9. Diskusia
 10. Záver

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zvolania nadpolovičnej väčšiny poslancov a oznámením verejnou vyhláškou, vyvesením na miestnej tabuli na základe Zákona č. 369/90 Zb.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí. Do programu OZ navrhla doplniť bod Úprava rozpočtu - schválenie rozpočtových opatrení to k bodu č. 7:.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 2

Overovatelia: Marek Filip, Zuzana Popovičová

Návrhová komisia: Ing. Mária Zahornadská, Štefan Bendík

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Schválenie rokovacieho poriadku:

Rokovací poriadok poslanci obdržali písomne a sú s ním oboznámení.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

OZ Rokovací poriadok jednohlasne schválilo.

K bodu č.4

Schválenie VZN o poskytovaní dotácií:

VZN o poskytovaní dotácii poslanci obdržali písomne, takže sú poslanci o tom oboznámení.

Kontrolór navrhuje doplniť v bode a/ výnimku rozhodcov – čo sa týka použitia fin.prostriedkov na platy a odmeny.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci VZN o poskytovaní dotácií jednohlasne schválilo.

K bodu č.5

Prevádzkovanie ČOV:

Starostka oboznámila poslancov s ponukami firiem na prevádzkovanie ČOV. Je medzi nimi Podtat.vodár. spoločnosť ako aj firma PROX. Starostku by odporučila PROX, ktorý by ČOV prevádzkovali za ročný poplatok 1.200 €.

Odsúhlasenie prevádzkovania ČOV firmou PROX, Poprad

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili prevádzkovanie ČOV firmou PROX, Poprad.

K bodu č.6

Revitalizácia centra obce:

Starostka obce informovala poslancov o realizácii projektu „Revitalizácia centra obce.“

Práce boli pozastavené vzhľadom na to, že neboli uhradené finančné prostriedky stavebnej firme Širila, ktorá práce realizovala firmou Eltos, ktorá vyhrala verejnú súťaž na stavebné práce.

Starostka navrhla odstúpenie od Zmluvy o dielo s firmou Eltos, ktorú prejednala s KSK Košice, t.j. sprostredkovateľský orgán SO/RO pre ROP.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ odstúpenie od Zmluvy o dielo s firmou Eltos jednohlasne schválili.

K bodu č.7

a/ Povodne - regulácia potoka:

Starostka informovala poslancov, že ohľadom povodní bol podaný projekt, ktorý však neprešiel.

Je otázne či bude mať obec dosť svojich finančných prostriedkov, aby vyriešila tento problém.

b/ Povodňový plán záchranných prác obce Spišský Hrušov

Poslanci boli oboznámení s Povodňovým plánom obce Spišský Hrušov.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ Povodňový plán obce Spišský Hrušov jednohlasne schválili.

c/ Hl. kontrolór Ing. Stanislav predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010. Správa je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.

d/ Rozpočtové opatrenia:

Starostka obce predniesla OZ Návrh na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011, č. 2/2011, č. 3/2011 a č. 4/2011, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci Rozpočtové opatrenia jednohlasne schválili.

K bodu č.8

Organizačné záležitosti:

a/ Prejednávanie sťažnosti pána Vilka na Štefana Poradu, ohľadom otrávenia psa. Starostka oznámila poslancov, že obidvom stranám bola zaslaná odpoveď a písomné upozornenie pánovi Poradovi a bolo im odporučené obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. K danej sťažnosti sa vyjadril pán Š. Porada: odmieta, aby psa otrávil.

b/ Prejednanie sťažnosti p.Vladimíra Kočiša na p.Miloša Petršku ohľadom zosuvu snehu z jeho strechy na ich pozemok. Následne prišla sťažnosť Miloša Petrušku na Vladimíra Kočiša, že odvádza vodu z odkvapu na jeho pozemok. Vladimír. Kočiš uviedol, že rúry sú už zvedené do zeme aj z altánka, tak ako mu ukázala stavebníčka Ing. Lukáčová, čo aj bola osobne skontrolovať. Čo sa týka zosuvu snehu, uviedol, že tam kde sa najviac pohybujú osoby, má namontované lapače – už dva roky. Vzadu ich namontované nemá, pretože tam sa nikto nepohybuje. Tieto pozemky sú úzke a on sám už vyviezol množstvo fúrikov snehu.

Starostka uviedla, že na tento problém sa príde ešte raz pozrieť stavebníčka Ing. Lukáčová.

Ing. Stanislav-kontrolór poinformoval sťažovateľov, ako sa správne riešia takéto sťažnosti a na koho je potrebné obrátiť sa a kedy môže byť obec zainteresovaná.

c/ Odpredaj pozemku p.Holdovej, rod. Kopťárovej. Žiadosť bola prerokovaná ešte bývalým OZ a OZ s odpredajom tohto pozemku už súhlasilo za symbolickú cenu . Je potrebné už len potrebné dohodnúť cenu. Návrh je 0,066 € za m2.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci súhlasia s odpredajom pozemku p.Holdovej za cenu 0,066 € za m2.

d/ žiadosť o odpredaj pozemku p.Miženčíkovi, kde je tiež taký problém, že časť pozemku, ktorý užíva je nevysporiadaný a je vo vlastníctve obce.

Poslanci navrhli cenu za m2 0,066 €.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci súhlasia s odpredajom pozemku p. Miženčíkovi Vincentovi za cenu 0,066 € za m2.

e/ Návrh p. Petra Bodnára sledovať hokejové majstrovstvá prostredníctvom dataprojektoru na budove KD.

Poslanci nemali žiadne pripomienky k sledovaniu hokejových zápasov, s tým, že tam po zápase ostane poriadok. Ak bude mať p. Bodnár záujem to zorganizovať, aby sa prišiel dohodnúť na OcÚ.

Starostka obce navrhuje uskutočniť verejnú schôdzu dňa 14.4.2011 o 17 hod. v KD s programom: 1. Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov

 • Regulácia potoka.
 • Diskusia.

f/ OZ súhlasí s prenájmom pozemku Petrovi Rumančíkovi, Jaroslavovi Žifčákovi a Štefanovi Husárovi za 180 € ročne. O prenájme bude uzatvorená Zmluva o prenájme.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne súhlasia s prenájmom pozemku za 180 € ročne.

K bodu č.9

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:

Marek Filip ..............................................

Zuzana Popovičová.....................................

Zapísala: Monika Švačová Elena Franková

starostka obce

V Spišskom Hrušove, 06.04.2011

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.04.2011

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 19 /11

OZ schvaľuje predaj pozemku Kataríne Holdovej ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že tento pozemok bol už raz predaný v r. 1972. Toto uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou poslancov OZ.

Uznesenie č. 20 /11

OZ schvaľuje program rokovania OZ dňa 6.4.2011, overovateľov Marek Filip, Zuzana Popovičová, návrhovú komisia Ing. Mária Zahornadská, Štefan Bendík.

Uznesenie č. 21/11

OZ schvaľuje predaj pozemku Milanovi Mizenčíkovi v súlade s § 9 a/ ods. 8 písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.

Uznesenie č. 22/11

OZ schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove.

Uznesenie č. 23/11

OZ schvaľuje VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 24/11

OZ schvaľuje prevádzkovanie Kanalizácie a ČOV spoločnosťou PROX, Poprad.

Uznesenie č. 25/11

OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011, č. 2/2011, č.3/2011 a č. 4/2011.

Uznesenie č. 26/11

OZ schvaľuje prenájom pozemku Jaroslavovi Žifčákovi, Petrovi Rumančíkovi a Štefanovi Husárovi za 180 € ročne.

Uznesenie č. 27/11

OZ schvaľuje uskutočnenie verejnej schôdze dňa 14.04.2011 s programom:

 • Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov
 • Regulácia potoka.
 • Diskusia.

Uznesenie č. 28/11

OZ schvaľuje v rámci projektu „Revitalizácie centra obce“ zrušenie zmluvy s firmou ELTOS.

Uznesenie č. 29/11

OZ schvaľuje Povodňový plán obce Spišský Hrušov.

BERIE NA VEDOMIE:

Uznesenie č. 30/11

OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce rok 2010.

Uznesenie č. 31/11

OZ berie na vedomie prejednanie sťažnosti Martina Vilka a Vladimíra Kočiša.

 

V Spišskom Hrušove, 06.04.2011

 

Návrhová komisia:

Ing. Mária Zahronadská ...........................................

Štefan Bendík ...........................................................

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup