Zápisnia OZ zo dňa 05.02.2011

P r o g r a m

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
  3. Organizačné záležitosti.
  4. Diskusia.
  5. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny a p. starostka zároveň privítala hosťa Ľuboslava Švača. Poslanci Darina Krupská a poslanec Štefan Bendík sa ospravedlnili .

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hosťa Ľuboslava Švača.

Starostka navrhla zmeniť program a to:

Bod č. 3. Schválenie smernice na reprezentačné a propagačné účely

Bod č. 4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2011

Bod č. 5. Organizačné záležitosti

Bod č. 6. Diskusia

Bod č. 7. Záver.

Schválenie programu:

Hlasovanie.: prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Program rokovania OZ poslanci jednohlasne schválili.

K bodu č. 2

Starostka predložila návrh na zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie

Za zapisovateľa bola určená: Mária Smiková

Za overovateľov zápisnice boli určené: Ing. Stanislav Kavulič.

Ing. Mária Zahornadská

Návrhová komisia: Marek Filip

Ing. Andrea Šutyová

Hlasovanie.: prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Overovatelia a návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

K bodu č.3

Starostka mala pripomienku na použitie reprezentačného fondu. Starostka obce prečítala smernicu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Spišský Hrušov a dala návrh na jej schválenie.

Hlasovanie.: prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Táto smernica bola jednohlasne schválená. Táto smernica je prílohou zápisnice.

K bodu č.4

Starostka obce prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie I. polroku 2011.

Hlasovanie.: prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2011 poslanci jednohlasne schválili.

K bodu č.5

Organizačné záležitosti:

A/ Prvým bodom bolo prejednávanie neodkúpených pozemkov na Lenkave, ktoré nie sú odkúpené od SPF. V tejto veci by bol ochotný pomôcť p. Ľubomír Švač, nakoľko týmto problémom sa zaoberal spolu s bývalým starosta, kde sú pouzatvárané zmluvy ohľadom prenájmu. Starostka navrhla, aby Ľubomír Švač bol splnomocnený pri vysporiadaní pozemkov na Lenkave bez podpisového práva a dala o tom hlasovať. Splnomocnenie je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie.: prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.

B/ Ďalším bodom bola ponuka zo strany Ľuboslava Švača o organizovanie zhotovenia Zberného dvora v obci Spišský Hrušov z európskych fondov. Pán Ľuboslav Švač tlmočil že, zhotovenie zberného dvora vyplýva zo zákona, čiže obec ho bude povinná postaviť. Hodnota zberného dvora by predstavovala čiastku 1 000 0000 Eur, z čoho 5% by bola spoluúčasť Obecného úradu. Pán Švač sa už týmto projektom zaoberal, a preto by bol ochotný zaoberať sa týmto projektom aj naďalej. Tento zberný dvor by mala robiť firma Vamax. Poslanci sa informovali čo všetko sa bude zberať v tomto zbernom dvore. V zbernom dvore sa zberá všetok odpad ako napríklad plasty, stavebný odpad, nebezpečný odpad a pod. Ing. Šutyová mala dotaz, či k tomuto projektu nemusí byť výberové konanie. Pán Švač odpovedal, že nie. Ak by sme mali do tohto projektu ísť, je tam lehota 90 dní.

Ďalej boli spomínané kompostoviská, ktoré si môže obec urobiť sama.

Hlasovanie za podanie projektu na vytvorenie zberného dvora.: prítomní: 5

Za: 0

Proti: 5

Poslanci tento návrh neodsúhlasili.

C/ Riaditeľka Základnej školy, požiadala starostku obce o dosadenie 2 poslancov do rady školy. Navrhnutí sú : Zuzana Popovičová

Marek Filip

Hlasovanie.: prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.

K bodu č. 4

Diskusia

A/ Andrej Olejník má požiadavku na prepožičanie miestnosti na ihrisku na fitness centrum. Poslanci súhlasia, ale s podmienkou, že bude určená osoba a tá bude v plnej miere zodpovedať za prevádzku tejto miestnosti. Bude podpísaná zmluva o nájme, kde mesačné nájomné za priestory je 10 €.

Hlasovanie.: prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.

B/Pripomienka poslanca Mareka Filipa- sú sťažnosti ľudí bývajúcich v blízkosti MŠ, na zdržiavanie sa mládeže pri materskej škole.

C/Pripomienka poslanca Mareka Filipa -sťažnosť p. Ladislava Múdreho ohľadom prístupovej cesty k p. Krendželákovi.

D/ Ďalej sa diskutovalo ohľadom plesu. Ohľadom plesu sa dohodne ešte ďalšie stretnutie, kde sa rozdelia konkrétne úlohy.

5.Záver

P. starostka poďakovala za účasť.

Overovatelia:

Ing. Stanislav Kavulič ...................................................

Ing.Mária Zahornadská..................................................

Zapísala: Mária Smiková................................................

V Spišskom Hrušove, 05.02.2011 Elena Franková

Starostka obce

Web vytvoril progrup