Zápisnica OZ zo dňa 14.1.2011

P r o g r a m

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 3. Zvolenie zástupcu starostky obce.
 4. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu a ostatných komisií.
 5. Určenie zástupcu sobášiaceho.
 6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ.
 7. Organizačné záležitosti.
 8. Diskusia.
 9. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zvolania nadpolovičnej väčšiny poslancov a oznámením verejnou vyhláškou, vyvesením na miestnej tabuli na základe Zákona č. 369/90 Zb.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 2

Overovatelia: Ing. Stanislav Kavulič, Ing. Mária Zahornadská

Návrhová komisia: Ing. Andrea Šutyová, Darina Krupská

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Starostka obce za svojo zástupcu poverila Mareka Filipa, že vo voľbách získal najviac hlasov.

Starostka obce navrhuje poslanca Ing. Stanislava Kavuliča, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.

K bodu č.4

Návrh na zriadenie komisií pri OZ predniesla starostka obce:

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

Predseda: Darina Krupská

Člen: Štefan Bendík

Člen: Ing. Mária Zahornadská

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia.

Predseda: Ing. Stanislav Kavulič

Člen: Štefan Bendík

Člen: Zuzana Popovičová

Komisia pre kultúru, rozvoj a šport.

Predseda: Ing. Andrea Šutyová

Člen: Ing. Mária Zahornadská

Člen: Darina Krupská

Hlasovanie: prítomní: 7poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Tieto komisie boli poslancami jednohlasne schválené.

K bodu č.5

Určenie zástupcu sobášiaceho.

Za zástupcu sobášiaceho starostka obce navrhla Mareka Filipa, Zuzanu Popovičovú.

Sobášiace dni budú štvrtok a sobota od 13.00 do 16.00 hod.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci zástupcov sobášiaceho jednohlasne schválili.

K bodu č.6

Schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ.

Starostka obce oboznámila poslancov s návrhom Zásad odmeňovania poslancov OZ.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili Zásady odmeňovania poslancov OZ.

K bodu č.7

Organizačné záležitosti:

A/ Vytvorenie Krízového štábu obce CO:

Predseda: Elena Franková

Zástupca: Marek Filip

MUDr. Tkáč

Ján Švač

Darina Krupská

Ing. Stanislav Kavulič

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili Krízový štáb obce CO

B/ Starostka obce predstavila Ing. Františka Stanislava, ktorý bol v r.2010 zvolený za hlavného kontrolóra obce. Ing. František Stanislav sa OZ v krátkosti predstavil a v krátkosti predniesol čo je jeho hlavnou úlohou a v čom spočíva jeho funkcia. Hl. kontrolór predložil Zmluvu o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili Zmluvu o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí.

C/ Voľba člena do Rady MŠ.

Starostka obce navrhuje Zuzanu Popovičovú

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.

D/ Vykonanie auditu. Starostka obce navrhuje, aby sa audit uskutočnil v mesiaci máj.

E/ Programový rozpočet na rok 2011.

Poslanci navrhujú, aby sa stretnutie obci s názvom Hrušov tohto roku neuskutočnilo, ale aby sa uskutočnili Folklórne slávnosti, s ktorými sa v tomto roku nepočítalo.

Rozpočet pre OKŠ.

Rozpočet na rok 2010 je vo výške 3.983,00 €.

Starostka obce informovala OZ, že vzhľadom na to, že aj ženy už cvičia, preto je potrebné aj na tento účel zakúpiť nejaké pomôcky – karimatky.

F/ Rozdelenie volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1: od Jána Kočiša č. 1 po Milana Kočiša č. 44 – Darina Krupská

Volebný obvod č. 2: od p.Hrica č.57 po Taubera č. 89, Fujava od p.L.Šutyho po Reipricha V.- Ing. Stanislav Kavulič

Volebný obvod č. 3: od R.Žifčáka č. 139 po J.Bendíka č. 103 – Štefan Bendík

Volebný obvod č.4: od Janečkovej č. 161 po M.Smika č.200 – Marek Filip

Volebný obvod č.5: od Dutkovej č. 283 po Sedlára č. 265, J.Mikolaj č. 291 po J.Mikolaj 303 – Ing.M.Zahornadská

Volebný obvod č. 6: od č. 262 J.Bendík po M.Lačná č. 238 – Zuzana Popovičová

Volebný obvod č. 7: od M.Hrobáka č. 305 po D.Samoľovú č. 380, od Š.Pukluš č.111 po M.Mikolajová č.133 – Ing. A.Šutyová

K bodu č.8

Diskusia:

Zuzana Popovičová sa informovala, či v obci funguje Hasičský zbor. Starostka obce sa vyjadrila, že Hasičský zbor v obci Spišský Hrušov je praktický nefunkčný – nie sú členovia. Starostka obce oslovila p. Jána Švača, ktorý by bol veliteľom Hasičského zboru.

Oznam v rozhlase ohľadom kanalizácie – pripomienka Ing. Zahornadskej.

Starostka obce vysvetlila, že v tom roku končí skúšobná prevádzka ČOV a preto je potrebné urobiť potrebné kroky a zobrať vzorky, na základe ktorých sa všetko vyhodnotí. Máme už aj ponuky na prevádzkovanie ČOV, len je potrebné tieto zmluvy preštudovať a porovnať.

Zuzana Popovičová mala dotaz ohľadom psov voľne pobehujúcich po obci, či by sa nedalo viackrát vyhlásiť v rozhlase, aby sa nepotulovali po ulici, že za to bude nejaká sankcia.

K bodu č.9

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:

...............................................

...............................................

Zapísala: Monika Švačová Elena Franková

starostka obce

V Spišskom Hrušove, 14.01.2011

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.01.2011

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 1/11

OZ schvaľuje komisie:

 1. Komisiu pre ochranu verejného záujme pri výkone verejných funkcionárov
 2. Komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
 3. Komisiu pre kultúru, rozvoj a šport

Uznesenie č. 2/11

OZ schvaľuje zástupcu sobášiaceho a sobášiace dni.

Uznesenie č. 3/11

OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OZ.

Uznesenie č. 4/11

OZ schvaľuje Zmluvu o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí.

Uznesenie č. 5/11

OZ poveruje poslanca Ing. Stanislava Kavuliča zvolávaním a vedením zasadnutia OZ v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 6/11

OZ schvaľuje vytvorenie Krízového štábu obce CO.

BERIE NA VEDOMIE:

Uznesenie č. 7/11

OZ berie na vedomie vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2010.

Uznesenie č. 8/11

OZ berie na vedomie Programový rozpočet na rok 2011.

Uznesenie č. 9/11

OZ berie na vedomie uskutočnenie Folklórnych slávnosti v r. 2011.

Uznesenie č. 10/11

OZ berie na vedomie rozdelených volebných obvodov.

Uznesenie č. 11/11

OZ berie na vedomie poverenie starostky obce za zástupcu obce Mareka Filipa.

Uznesenie č. 12/11

OZ deleguje člena do Rady MŠ - p.Zuzana Popovičová.

 

V Spišskom Hrušove, 14.01.2011

 

 

Elena Franková

starostka obce

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 05.02.2011

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 12/11

OZ schvaľuje program rokovania OZ konaného dňa 05.02.2011, overovateľov Ing. Stanislava Kavuliča a Ing. Máriu Zahornadskú, návrhovú komisiu Mareka Filipa a Ing. Andreu Šutyovú.

Uznesenie č. 13/11

OZ schvaľuje Smernicu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 14/11

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie I. polroka 2011.

Uznesenie č. 15/11

OZ schvaľuje poslancov Zuzanu Popovičovú a Mareka Filipa za členov do Rady školy pri ZŠ.

 

SÚHLASÍ:

Uznesenie č. 16/11

OZ súhlasí so splnomocnením Ľubomíra Švača na vysporiadanie pozemkov na Lenkave.

Uznesenie č. 17/11

OZ súhlasí s prenajatím miestnosti v budove OKŠ Andrejovi Olejníkovi na prevádzku fitness centra.

NESÚHLASÍ:

Uznesenie č. 18/11

OZ nesúhlasí s podaním projektu na vytvorenie zberného dvora.

 

V Spišskom Hrušove, 05.02.2011

Návrhová komisia:

 

Marek Filip ....................................................

Elena Franková

Ing. Andrea Šutyová ...................................... starostka obce

Web vytvoril progrup