Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.6.2016 v Spišskom Hrušove

P r o g r a m

                

  

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie predaja pozemku Bio-plus.
 6. Schválenie Sadzobníka cien/služieb.
 7. Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra  č.1/2016.
 8. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015.
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 2.pol. 2016.
 10. Rozpočtové opatrenie.
 11. Príprava VZN o odpadoch.
 12. Príprava Folklórnych slávností
 13. Družba obcí s názvom Hrušov.
 14. Zrušenie uznesenia o predaji – Bobčeková.
 15. Rôzne.
 16. Záver. 

 

 Prítomní : podľa prezenčnej listiny

    Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová,  Rastislav Šofranko, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová,      

                                   Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, Patrik Rapavý, Vincent Krupský

 

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na miestnej tabuli v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

K bodu č. 1

 

     Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov.

 

K bodu č. 2

           

           Starostka obce predniesla program zasadnutia OZ a dala ho schváliť.

 

Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia OZ dňa 30.6.2016:

Hlasovanie: prítomní:       5 poslancov/Sedlák, Šutyová, Brázová, Šofranko, Strella

                    Za:                 5 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

 Uznesenie č.  23/16

 

K bodu č. 3

    

  Overovatelia: L. Brázová, R. Šofranko

  Návrhová komisia: A. Šutyová, M. Strella

Hlasovanie: prítomní:       5 poslancov /Sedlák, Šutyová, Brázová, Šofranko, Strella

                    Za:                 5 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

    Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

 Uznesenie č. 24 /16

 

K bodu č.4

/prišiel poslanec S. Kavulič, a V. Krupský

           

            Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z 7.4.2016 č.15-22/16: nesplnené uznesenie predaj – Soblahovský, nesúhlasil s cenou – prokuratúra, predaj Kleinovej – tiež nesúhlasí s cenou.

 

K bodu č. 5

/prišiel poslanec P .Rapavý/

 

Schválenie predaja pozemku Bio-plus.

-          Po dohode na predchádzajúcom OZ  dňa 7.4.2016 prebehlo stretnutie poslancov na mieste pri Bio-plus dňa 11.4.2016, kde sa poslanci mali dohodnúť na odpredaji časti pozemku  podľa GP o výmere 1684m2.

-          Poslanec S. Kavulič – nesúhlasí s odpredajom, nie je jasné o ktorú časť sa jedná, nebolo to dostatočne vyznačené, nesúhlasí aj preto, že sa tým značne zmenší otočisko pre autá, keďže sa jedná o koniec dediny.  P. Krupský navrhuje urobiť s Bio plus zmluvu o prenájme a zatiaľ pozemok nepredať.

 

Návrh uznesenia:

Prítomní poslanci schvaľujú podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku a to novovytvorenú parcelu KN č. 217/5 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1675 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 217/2 a novovytvorenú parcelu KN č.220/2 – trvalé trávne porasty o výmere 9m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN č. 220 na základe geometrického plánu č. 156/16 zo dňa 29.3.2016 vyhotoveným firmou Geokan s.r.o., v katastrálnom území obce Spišský Hrušov, za cenu 6,70 €/m2 do výlučného vlastníctva  Bio-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, 053 63 Spišský Hrušov č.195.

 

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,  

                                                              Rapavý, Krupský 

                    Za:                 3 poslancov/Brázová, Šutyová, Sedlák ,

                    Proti:              5 poslanci/Kavulič, Šofranko, Strella, Krupský, Rapavý

                 Uznesenie nebolo prijaté.

 

Zrušenie uznesenia č.63/15 z 19.11.2015 o predaji pozemku pre Bio plus:

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,  

                                                              Rapavý, Krupský 

                    Za:                 5 poslancov/Kavulič, Strella, Šofranko Krupský, Rapavý ,

                    Proti:              3 poslanci/ Brázová, Šutyová, Sedlák ,

 

OZ zrušilo Uznesenie č. 63/15 z 19.11.2015, v ktorom schválilo podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku vo vlastníctve obce Spišský Hrušov a to časť parcely KN č. 217/2 – ostatné plochy –  v katastrálnom území obce Spišský Hrušov, za cenu  6,70 €/m2 do výlučného vlastníctva  Bio-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, 053 63 Spišský Hrušov č.195  s tým, že na presnej výmere predávaného pozemku sa rozhodne na najbližšom OZ po predchádzajúcom vytýčení pozemku na mieste.

 Uznesenie č. 25/16

 

K bodu č. 6

 

                   Schválenie Sadzobníka cien/služieb.

Zmena oproti doteraz platnému Sadzobníku cien:

-kar v KD: 50,00 €

 

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,  

                                                              Rapavý, Krupský 

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

              Poslanci jednohlasne schválili Sadzobník cien (služieb) Obce Spišský Hrušov.

 Uznesenie č. 26/16

 

K bodu č. 7

 

Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra  č.1/2016: Kontrola plnenia uznesení OZ v Sp.Hrušove za rok 2015.

-          predniesol hl. kontrolór obce/viď. príloha zápisnice

-          7 zápisníc zo 7 rokovaní OZ, prijaté uznesenia od čísla 1/15 do 66/15,

-          46 uznesení schvaľujúce, 18 berúce na vedomie, 2 rušiace, 0 ukladajúce,

-          Uznesenia v plnení:

 1. UZ.č.9/15 z 12.2.2015 – predaj pozemkov JUDr. Soblahovskému,
 2. Uznesenie č. 48/15 zo dňa 14.9.2015 OZ schválilo odpredaj pozemku pre K. Bobčekovú, ktorý mal byť realizovaný v zmysle zákona o majetku obcí, do dňa kontroly 22.4.2016 odpredaj nebol realizovaný. Uznesenie bezprostredne súvisí z Uzn. Č.20/16 zo dňa 7.4.2016. Správne by malo byť uznesenie č. 48/15 zo dňa 14.9.2016 zrušené, nakoľko bol schválený predaj tých istých pozemkov obce dvom rôznym záujemcom. Zrušenie tohto uznesenia  je predmetom  dnešného rokovania,
 3. Uz. č..63/15 zo dňa 19.11.2015 o predaji pozemku – ostatné plochy – pre Bio plus – doriešenie na najbližšom OZ.

-          zverejňovanie len uznesení a nezverejňovanie zápisníc zo zasadnutí OZ, čo je v rozpore s § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z.

Návrh odporúčaní:  a) doriešiť uznesenia špecifikovné v tejto správe

                                b) zverejňovanie celých zápisníc, upraviť Rokovací poriadok OZ o zverejňovaní zápisníc.

 

Správu o výsledku kontroly hl. kontrolóra č. 1/2016 poslanci OZ berú na vedomie

 Uznesenie č. 27/16

 

-návrh starostky: do 7 dní prídu overovatelia zápisnice podpísať zápisnicu.

 

K bodu č. 8

 

Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015.

-          starostka obce vyzvala hl.kontrolóra obce, aby predniesol svoje stanovisko k záverečnému účtu obce Sp. Hrušov za rok 2015/ viď. príloha zápisnice

-          Návrh záverečného účtu obce zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 6.6.2016.

-          príjmový rozpočet spolu vo výške 2 240 859,21 € a výdavkový rozpočet spolu vo výške 2 234 016,21 €.

-          KZ: rezervného fondu k 31.12.2015 bol nulový. Obec disponovala RF vo výške 8 108,34 €, ktorý bol v plnej výške na základe rozpočtového opatrenia zapojený do rozpočtu obce r.2015.

-          KZ: fond rozvoja obce k 31.12.2015 bol nulový. FRO vo výške 14 849,57 € bol na základe rozhodnutia OZ doplnený sumou 22 577,19 €. Boli začlenené do rozpočtu obce r.2015 v plnej výške 37 426,76 € na kapitálové výdavky a na odstránenie      havarijného stavu majetku obce.

-          KZ: sociálny fond k 31.12.2015 bol 190,01 €

-          Schodok kapit.rozpočtu vo výške -133 192,55 € bol krytý zostatkami fin.prostriedkov obce z min.rokov a návratnými zdrojmi financovania v súlade s § 10 ods, 7 zákona.

-          Hospodárenie obce za rok 2015 skončilo s rozpočtovým schodkom -114 862,33 €, ktorý obec vysporiadala predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov a návratných zdrojov financovania.

-          Na účtoch obce a v pokladnici k 31.12.2015 bol vo výške 83 662,19 €, ktorý hl. kontrolór navrhuje previesť do rezervného fondu a fondu rozvoja obce. Týmto prídelom sa zároveň vysporiada rozdiel medzi stavom fin. prostriedkov rozpočtového hospodárenia a celkovým prebytkom hospodárenia.

-          Účtovné vykazovaný stav peňažných prostriedkov pokladnice, bežného účtu a peňažných fondov obce súhlasí s výpismi peňažných ústavov a pokladničnou knihou.

-          Vykázaný účtovný výsledok hospodárenia obce Sp.Hrušov za r.2015 po zdanení vo výške 22 620,28 € je zistený na základe porovnania výnosov a nákladov vzniknutých v účtov. období r.2015. Výsledok hosp. vykázaný v Súvahe korešponduje s hodnotou vo Výkaze ziskov a strát k 31.12.2015.

-          Zostatok pohľadávok obce k 31.12.2015 dosiahol hodnotu 29 942,21 €.

-          Krátkodobé záväzky obce k 31.12.2015 boli v celkovej výške 28 305,61 €, z toho 4 876,93 € tvorili dodávateľské záväzky.

-          Obec od roku 2012 do r.2015 nebola dlžníkom bankových ústavov, nebankových poskytovateľov úverov ani štátnych fondov.

-          V roku 2015 obec na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektu „Kaštieľ: rekonštrukcia – Múzeum regionálnej kultúry Mariaška“, podporeného z fondov EÚ a ŠR prijala krátkodobý úverový  zdroj vo výške 126 041,10 € z Prima banky Slovensko, a.s. na základe zmluvy o Municipálnom úvere – Eurofondy.

-          Hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav odporúča OZ záverečný účet obce schváliť s výrokom: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.

 

-          OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015.

 Uznesenie č.28/16

 

Schvaľovanie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov  za rok 2015

Hlasovanie: prítomní:     8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,  

                                                              Rapavý, Krupský

                      Za:               8 poslancov

                      Proti:           0 poslancov

Prítomní poslanci jednohlasne schválili celoročné hospodárenie obce Spišský Hrušov za rok 2015 bez výhrad.

Uznesenie č.29/16

 

Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje, že  schodok rozpočtu  vo výške -114 862,33 € obec v priebehu roka 2015 financovala z peňažných fondov a návratných zdrojov financovania.

Hlasovanie: prítomní:     8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,  

                                                              Rapavý, Krupský 

                    Za:               8 poslancov

                    Proti:           0 poslancov

Prítomní poslanci jednohlasne potvrdzujú, že  schodok rozpočtu  vo výške -114 862,33 € obec v priebehu roka 2015 financovala z peňažných fondov a návratných zdrojov financovania.

 Uznesenie č.30/16

 

Zostatok k 31.12.2015: Rezervný fond: 0,00 €

                                      Fond rozvoja obce: 0,00 €

 

Schválenie prevodu zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch a v pokladnici k 31.12.2015 vo výške 83 662,19 €:  do rezervného fondu: 8 366,22 € /10%

                                do fondu rozvoja obce: 75 295,97 €

Hlasovanie: prítomní:     8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,  

                                                              Rapavý, Krupský 

                    Za:               8 poslancov

                    Proti:           0 poslancov

Prítomní poslanci jednohlasne schválili  prevod zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch a v pokladnici k 31.12.2015 do rezervného fondu: 8 366,22 € /10%

                                             do fondu rozvoja obce: 75 295,97 €

Uznesenie č.31/16

 

Použitie prostriedkov FRO a RF na kapitálové výdaje a odstránenie havarijného stavu majetku obce  v roku 2016.

 

Hlasovanie: prítomní:     8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,  

                                                              Rapavý, Krupský 

                    Za:               8 poslancov

                    Proti:           0 poslancov

Prítomní poslanci jednohlasne schválili  použitie prostriedkov FRO a RF na kapitálové výdaje a odstránenie havarijného stavu majetku obce  v roku 2016.

 Uznesenie: 32/16

 

 

K bodu č. 9

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 2.pol. 2016.

-          predniesol hl.kontrolór obce/viď príloha zápisnice

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,  

                                                              Rapavý, Krupský 

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 2.pol. 2016 a poverujú hl.kontrolóra vykonaním  týchto kontrol.

 Uznesenie: 33/16

 

K bodu č. 10

 

Rozpočtové opatrenie.

 

Poslanci OZ berú na vedomie Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 5/16 z 8.4.2016   a č.6/16 z 29.6.2016 v súlade s ods. 2  písmenom a), b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uznesením obecného zastupiteľstva č. 49/13 z 21.06.2013 (zásad o hospodárení s fin. prostriedkami obce) úprava do výšky 2000,00 €.

Uznesenie č. 34/16

 

Rozpočtové opatrenie OZ č.7/16:

V súlade s ods. 2  písmenom a), b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: návrh  na rozpočtové opatrenie -   presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a 

návrh  na rozpočtové opatrenie –  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:  spolu príjmy + 4 188,55 €

         spolu výdaje + 4 888,55 €

         

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,  

                                                              Rapavý, Krupský 

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 7/16.

Uznesenie č. 35/16

 

K bodu č. 11

 

Príprava VZN o odpadoch.

-pripravili sme nové VZN o odpadoch, z dôvodu nového zákona, môžete ho preštudovať, prípadne doplniť, návrh bude vyvesený na úradnej stránke a web stránke obce, schváli sa na najbližšom zasadnutí OZ

 

K bodu č. 12

         Príprava Folklórnych slávností.

 

-budú 7.8.2016

-pozvaní: FS Letanovce, FS Poráč, FS Sp.Štvrtok, FS Brižečky, hosť: cimbalová skupina z Košíc

 

 

K bodu č. 13

          Družba obcí s názvom Hrušov.

 

-je v tom 6 obcí

         - dňa 9.7.2016 je potrebné ísť do Nižného Hrušova  podpísať Memorandum o spolupráci,

s tým , že sa tam má obec prezentovať.

 

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,   

                                                              Rapavý, Krupský 

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili uzatvorenie Družby s obcami s názvom Hrušov a podpísanie Memoranda o spolupráci.

Uznesenie č. 36/16

 

- Starostka obce napíše list, v ktorom požiada obec Nižný Hrušov o náhradný termín podpisu Memoranda, keďže v ten istý deň sa v Spišskom Hrušove koná súťaž DHZ o pohár starostky obce. Poslanci OZ neprejavili záujem zastúpiť starostku na podujatí v Nižnom Hrušove – okrem p.Brázovej.

 

 K bodu č. 14

 

               Zrušenie uznesenia o predaji – Bobčeková.

 

-          Zrušenie Uz.č.48/15 zo dňa 14.9.2015, týkajúci sa odpredaja pozemku pre K. Bobčekovú, Domaňovce, ktorý mal byť realizovaný v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci – nakoľko tento predaj bezprostredne súvisí z Uznesením OZ č. 20/16 zo dňa 7.4.2016, kde bol schválený  odpredaj pozemku M.Kleinovej.

 

 

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov/Brázová, Šofranko, Sedlák, Šutyová,  Kavulič, Strella,  

                                                              Rapavý, Krupský 

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

Poslanci jednohlasne zrušili Uznesenie č. 48/15 zo dňa 14.9.2015, týkajúceho sa odpredaja pozemku pre K. Bobčekovú, Domaňovce, ktorý mal byť realizovaný v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci.

 Uznesenie č. 37/16

 

K bodu č. 15

 

            Rôzne.

 

 1. Projekt Obnova MŠ – pracuje sa na tom.
 2. List M.Kleinová – nesúhlas so schválenou cenou 10 €/m2: List berú poslanci na vedomie, uznesenie  č.20/16 zo dňa 7.4.2016 schválené na predchádzajúcom zasadnutí OZ ostáva v platnosti.  Uznesenie 38/16
 3. Návrh p. Brázovej o zapracovanie názorov občanov, trebárs  na web stránku  obce
 4. DHZ – súťaž 9.7.2016, zúčastní sa 25 družstiev z celého okresu, je potrebná pomoc pri organizovaní z radov poslancov aj dobrovoľníkov z obce.
 5. Členka Hospodárskej farskej rady v Sp. Hrušove Ivana Puklušová z poverenia p. farára  ThLic. Rolanda Geráta prečítala list – Poďakovanie za spoluprácu.
 6. List Hospodárskej rady Farského úradu v Sp.Hrušove – Žiadosť o zaujatie stanoviska obce – vyjadrenie k pôsobnosti p. farára ThLic. Rolanda Geráta v našej dedine: Spolu s listom priniesli už napísané vyjadrenie p. starostky, ktoré stačilo už iba podpísať. Keďže s obsahom tohto vyjadrenia nemôže starostka súhlasiť, nemohla to podpísať.Informovala sa aj v iných obciach, kde menili farára a nikde takýto posudok – vyjadrenie nedávali.
 7. Žiadosť občana Milana Kočiša a ostatných občanov prítomných na OZ o predloženie listov, ktoré p. starostka písala na biskupský úrad a týkali sa p. farára  ThLic. Rolanda Geráta. P. starostka uviedla, že tieto listy sa na úrade nenachádzajú a nepísala ich v mene obecného zastupiteľstva ale v mene veriacich občanov, ktorí sa sťažovali a žiadali ju, aby v ich mene žiadala o nápravu s tým, že nechcú byť menovaní.

 

 

K bodu č. 16

 

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

 

Overovatelia:

           RNDr. Lídia Brázová                             .............................................

           Rastislav Šofranko                                 .............................................

 

Zapísala: Monika Švačová 

                                                                                                        Elena Franková

                                                                                                         starostka obce

 

V Spišskom Hrušove,  8.7.2016

 

U Z N E S E N I E

zo  zasadnutia OZ konaného dňa 30.6.2016

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová,  Rastislav Šofranko, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová,      

                                   Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, Patrik Rapavý, Vincent Krupský

Uznesenie č.23/16

OZ jednohlasne schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 30.6.2016:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie predaja pozemku Bio-plus.
 6. Schválenie Sadzobníka cien/služieb.
 7. Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra  č.2/2016.
 8. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015.
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 2.pol. 2016.
 10. Rozpočtové opatrenie.
 11. Príprava VZN o odpadoch.
 12. Príprava Folklórnych slávností
 13. Družba obcí s názvom Hrušov.
 14. Zrušenie uznesenia o predaji – Bobčeková.
 15. Rôzne.
 16. Záver. 

Uznesenie č. 24/16

OZ jednohlasne schvaľuje overovateľov RNDr. L. Brázovú , R. Šofranka a návrhovú komisiu: Ing. A. Šutyovú,  M. Strellu.

Uznesenie č. 25/16

             OZ zrušilo Uznesenie č. 63/15 z 19.11.2015, v ktorom schválilo podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku vo vlastníctve obce Spišský Hrušov a to časť parcely KN č. 217/2 – ostatné plochy –  v katastrálnom území obce Spišský Hrušov, za cenu  6,70 €/m2 do výlučného vlastníctva  Bio-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, 053 63 Spišský Hrušov č.195  s tým, že na presnej výmere predávaného pozemku sa rozhodne na najbližšom OZ po predchádzajúcom vytýčení pozemku na mieste.

Uznesenie č. 26/16

              OZ jednohlasne schvaľuje  Sadzobník cien (služieb) Obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 27/16

           OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hl. kontrolóra č. 1/2016.

Uznesenie č. 28/16

             OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015.

Uznesenie č. 29/16

            OZ jednohlasne schvaľuje celoročné hospodárenie obce Spišský Hrušov za rok 2015 bez výhrad.

Uznesenie č. 30/16

            OZ jednohlasne potvrdzuje, že  schodok rozpočtu  vo výške -114 862,33 € obec v priebehu roka 2015 financovala z peňažných fondov a návratných zdrojov financovania.

Uznesenie č. 31/16

            OZ jednohlasne schvaľuje prevod zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch a v pokladnici k 31.12.2015 do rezervného fondu:     8 366,22 € /10%

                                             do fondu rozvoja obce: 75 295,97 €

Uznesenie č. 32/16

            OZ jednohlasne schvaľuje použitie prostriedkov fondu rozvoja obce a rezervného fondu na kapitálové výdaje a odstránenie havarijného stavu majetku obce v roku 2016.

Uznesenie č. 33/16

            OZ jednohlasne schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 2.pol. 2016 a poverujú hl. kontrolóra obce vykonaním  týchto kontrol.

Uznesenie č. 34/16

            OZ jednohlasneberie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 5/16 z 8.4.2016   a č.6/16 z 29.6.2016.

Uznesenie č. 35/16

            OZ jednohlasne schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/16.

Uznesenie č. 36/16

           OZ jednohlasne schvaľuje uzatvorenie Družby s obcami s názvom Hrušov a podpísanie Memoranda o spolupráci.

Uznesenie č. 37/16

             OZ jednohlasne zrušilo Uznesenie č. 48/15 zo dňa 14.9.2015, týkajúceho sa odpredaja pozemku pre K. Bobčekovú, Domaňovce, ktorý mal byť realizovaný v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci.

 

 Uznesenie č. 38/16

            OZ berie na vedomie list M. Kleinovej. Uznesenie č. 20/16 zo 7.4.2016 ostáva v platnosti.

 

 

 V Spišskom Hrušove, 8.7.2016              

                                                                                               Elena Franková

                                                                                               starostka obce

Web vytvoril progrup