Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 7.4.2016 v Spišskom Hrušove

P r o g r a m

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie VZN č.2/2016 o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom  je  Obec Spišský Hrušov.
 6. Predaj pozemkov a stanovenie ceny pozemkov.
 7. Zmena rozpočtu.
 8. Lenkava - informácia.
 9. Rôzne.
 10. Záver. 

 

    Prítomní : podľa prezenčnej listiny

    Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová,  Rastislav Šofranko, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová,  Anna Fiľová, Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, Patrik Rapavý

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na miestnej tabuli v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 K bodu č. 1

      Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov.

 

K bodu č. 2

            Starostka obce predniesla program zasadnutia OZ a dala ho schváliť.

Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia OZ dňa 7.4.2016:

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

Uznesenie č.   15 /16

 

K bodu č. 3

  Overovatelia: A.Fiľová,  M.Strella

  Návrhová komisia: Šutyová, Brázová

 

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

    Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

Uznesenie č.16 /16

 

K bodu č.4

           Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z 1.3.2016 č.5-14/16.

 

K bodu č. 5

Schválenie VZN č.2/2016 o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom  je  Obec Spišský Hrušov.

-          Zmena v zmysle novelizovaného školského zákona.

-          Zápis prebieha od 1. apríla do 30. apríla.

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

    Prítomní poslanci schválili VZN č.2/2016 o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom  je  Obec Spišský Hrušov.

 

Uznesenie č. 17/16

 

K bodu č. 6

Predaj pozemkov a stanovenie ceny pozemkov.

 

1.Stanovenie ceny: Ponuka z realitných kancelárii: Archeus SNV s.r.o.  – 10,00 € za m2

                                                          VB reality s.r.o., Lieskovany – 10,00 € za m2

                                                Everestreality. Sk, s.r.o, Sp.Nová Ves – 10,90 €/m2

-Návrh poslancov na stanovenie ceny je 10,00 €/m2.

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili v zmysle zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov cenu pozemkov obce pri predaji, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Spišský Hrušov za cenu 10,00 € za m2.

Uznesenie č. 18/16

 

2. Žiadosť p.Soblahovského o odkúpenie pozemkov parc. č. 593/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 a parc.č. 593/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2, vypracovaný GP č. 18/2013 zo dňa 15.6..2013 Ing. Kandríkom za účelom určenia vlastníckych práv, navrhuje cenu vo výške 1,00 €/m2.

-Cena za tieto pozemky bola stanovená v predchádzajúcom bode na cenu 10,00 € za m2.

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, na parcele KN č.593/1 – zastavané

plochy a nádvoria o výmere 94 m2  a na parcele KN č. 593/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2 v katastrálnom území Spišský Hrušov, zapísané na liste vlastníctva č. 1

 

za cenu 10,00 €/m2

 

do výlučného vlastníctva  JUDr. Tibora Soblahovského, Svornosti 5307/57, Nové Zámky

 

a určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 2 mesiacov od platnosti tohto uznesenia.

 

Zároveň užívanie príslušného majetku obce bude upravené, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, formou jeho prenájmu.

 

Uznesenie č. 19/16

 

 

3. Žiadosť Márii Kleinovej, Spišský Hrušov č. 94 o odkúpenie pozemku pod rodinným domom a okolo rod.domu, parcela č. 491/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2,  parcela č. 491/2 o výmere 326 m2 a parcela č. 492/1 – záhrada o výmere 360 m2, ktoré vznikli odčlenením z pôvodných parciel č. 491 a č.492 geometrickým plánom č. 47/2015 zo dňa 20.7.2015.

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, na novovytvorenej parcele KN č.491/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2, na novovytvorenej parcele č. 491/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 326 m2, ktoré vznikli z pôvodnej parcely č. 491 a na novovytvorenej parcele KN č. 492/1 – záhrady o výmere 360 m2, ktorá vznikla z pôvodnej parcely č. 492 na základe geometrického plánu č. 47/2015 zo dňa 20.7.2015 vypracovaným Ing. Milošom Ondrušom v katastrálnom území Spišský Hrušov, zapísané na liste vlastníctva č. 1

 

za cenu 10,00 €/m2

 

do výlučného vlastníctva  Márie Kleinovej, Spišský Hrušov č. 94, 053 63

 

a určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 2 mesiacov od platnosti tohto uznesenia.

Zároveň užívanie príslušného majetku obce bude upravené, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, formou jeho prenájmu..

Uznesenie č.20/16

 

4. Predaj pozemku Bio plus:

Cena už bola stanovená na zasadnutí v novembri. Teraz je potrebné odsúhlasiť výmeru, ktorá sa mu odpredá. Je k dispozícii geometrický plán, ktorý dal vypracovať p.Husár – Bio plus.

-          Poslanci sa dohodli, že sa ešte raz prídu pozrieť na tento pozemok k Bio-plus v pondelok o 18.00 hod.

 

K bodu č. 7

Rozpočtové opatrenie

Geologický vrt – Lenkava 2.500,00 €

-          Viď. Rozpočtové opatrenie č.4

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenie č.4.

Uznesenie č. 21 /16

 

K bodu č. 8

Lenkava - informácia

-          Je  potrebné zmeniť PD, projektant už na tom začal pracovať.

-          Čaká sa na vhodnú výzvu

-          Návrh p.Brázová: zasypať jamy, urobiť čo je akútne

-          Možno najprv poriešiť vodu a potom riešiť stavbu – cestu

-          Nech príde projektant a on nech posúdi čo je potrebné urobiť, aby sa odstránil havarijný stav do času pokiaľ bude projektová dokumentácia a pokiaľ sa schváli projekt – vyjde výzva.

OZ žiada starostku obce

-          Zabezpečiť stretnutie poslancov, obyvateľov Lenkavy a projektanta na vhodný termín.

Uznesenie č.22/16

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov

                    Za:                 8 poslancov

                    Proti:              0 poslancov

OZ jednohlasne žiada starostku obce zabezpečiť stretnutie obyvateľov lokality Lenkava a poslancov s projektantom na vhodný termín.

 

K bodu č. 9

Rôzne:

 1. Občan p. M.Kočiš: požaduje vysvetlenie ku svojej výpovedi.

-          Čím sa previnil, ako porušil Zákonník práce, prečítal upozornenie, ktoré mu bolo doručené.

-          P. starostka uviedla, že je to pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom a už sa k tejto téme viackrát vyjadrovala.

 1. Návrh na zmenu sadzobníka poslancov: kar 50,00 € paušálne.

-          Vyvesiť Návrh, sadzobník poplatkov sa bude schvaľovať na ďalšom OZ.

 1. Poďakovanie sa prítomného  správcu farnosti Rímsko-katolíckej cirkvi ThLic. Rolanda Geráta:    

Chce sa poďakovať všetkým poslancom sa pomoc, ktorá doteraz bola. Keďže žijeme pre dedinu, ja zastupujem cirkev a chcem sa poďakovať za to čo robíte pre dedinu, že máte záujem o kostol a má veľkú radosť za úctu ktorú máte ku kostolu aj ku mojej osobe. Za kontakt medzi našou obcou a Poľskom. Dostal aj pozvanie od p. primátora na návštevu Poľska,  na ktorú všetkých pozýva ak budú mať záujem. Prebiehajú rekonštrukčné práce na kostole, čím sa zveľaďuje naše kultúrne dedičstvo..

Ďakujem p. Milanovi Kočišovi za pomoc pri kostole, aj p. starostke sa chcem poďakovať, že mu dovolila napr. pri prevoze stromčekov do kostola a pod., taktiež pracovníkom na verejnoprospešných prácach. Popriať vám veľa síl do ďalšej práce a aby ste mali spokojné svedomie, ktoré je veľmi dôležité.  Bude rád, ak mu pošleme stále pozvánku ak sa v našej obci niečo deje. Poďakoval sa terajšej aj bývalej riaditeľke ZŠ za veľmi dobrú spoluprácu.

 

K bodu č. 10

 V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

 

Overovatelia:

          Milan Strella                             .............................................

          Anna Fiľová                             .............................................

 

Zapísala: Monika Švačová 

                      

                                                                                                         Elena Franková

                                                                                                         starostka obce

V Spišskom Hrušove, 7.4.2016

 

 

U Z N E S E N I E

zo  zasadnutia OZ konaného dňa 7.4.2016

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Anna Fiľová,

Ing. Stanislav Kavulič, Milan Strella,  Patrik Rapavý, Ing. Andrea Šutyová, Ján Sedlák

Uznesenie č.15/16

OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 4.7.2016:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie VZN č.2/2016 o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom  je  Obec Spišský Hrušov.
 6. Predaj pozemkov a stanovenie ceny pozemkov.
 7. Zmena rozpočtu.
 8. Lenkava - informácia.
 9. Rôzne.
 10. Záver

Uznesenie č. 16/16

OZ schvaľuje overovateľov: M. Strella, A. Fiľová.  a návrhovú komisiu: Ing. A. Šutyová, RNDr. L. Brázová.

Uznesenie č. 17/16

OZ jednohlasne schvaľuje VZN č.2/2016 o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom  je  Obec Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 18/16

             OZ jednohlasne schvaľuje v zmysle zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov cenu pri predaji pozemkov obce v zastavanej časti katastrálneho územia Spišský Hrušov vo výške 10,00 EUR/m2.

Uznesenie č. 19/16

              OZ jednohlasne schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, na parcele KN č.593/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2  a na parcele KN č. 593/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2 v katastrálnom území Spišský Hrušov, zapísané na liste vlastníctva č. 1

za cenu 10,00 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 2340,00 €

 do výlučného vlastníctva  JUDr. Tibora Soblahovského, Svornosti 5307/57, Nové Zámky

a určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 2 mesiacov od platnosti tohto uznesenia. Celková kúpna cena je vo výške 2340,00 €.

Zároveň užívanie príslušného majetku obce bude upravené, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, formou jeho prenájmu.

 

Uznesenie č. 20/16

              OZ jednohlasne schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, na novovytvorenej parcele KN č.491/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2, na novovytvorenej parcele č. 491/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 326 m2, ktoré vznikli z pôvodnej parcely č. 491 a na novovytvorenej parcele KN č. 492/1 – záhrady o výmere 360 m2, ktorá vznikla z pôvodnej parcely č. 492 na základe geometrického plánu č. 47/2015 zo dňa 20.7.2015 vypracovaným Ing. Milošom Ondrušom v katastrálnom území Spišský Hrušov, zapísané na liste vlastníctva č. 1

za cenu 10,00 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 8280,00 €

do výlučného vlastníctva  Márie Kleinovej, Spišský Hrušov č. 94, 053 63

a určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 2 mesiacov od platnosti tohto uznesenia.

Zároveň užívanie príslušného majetku obce bude upravené, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, formou jeho prenájmu.

 

Uznesenie č. 21/16

             OZ jednohlasne schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.4/16.

 

Uznesenie č. 22/16

 OZ žiada starostku obce zabezpečiť stretnutie obyvateľov lokality Lenkava a poslancov s projektantom na vhodný termín.

 

V Spišskom Hrušove, 7.4.2016                

                                                                                               Elena Franková

                                                                                               starostka obce

Web vytvoril progrup