U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.3.2016

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Anna Fiľová,

Ing. Stanislav Kavulič, Milan Strella,  Patrik Rapavý

Uznesenie č. 5/16

OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 1.3.2016:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.

4. Kontrola plnenia uznesení.

5. Žiadosť občanov  v lokalite Lenkava – cesta.

6. Zásady výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Sp. Hrušov.

7. Schválenie VZN č. 1/2016 o spôsobe vykonania  miestneho referenda v obci.

8. Podanie projektu na telocvičňu.

9. Rozpočtové opatrenie.

10. Predaj pozemkov a stanovenie ceny.

11. Správa o kontrolnej činnosti hl.kontrolóra za rok 2015.

12. Rôzne.

13. Záver.    

Uznesenie č. 6/16

OZ schvaľuje overovateľov: V. Krupský, P.Rapavý a návrhovú komisiu: A.Fiľová,

M.Strella.

Uznesenie č. 7/16

            OZ berie na vedomie Žiadosť obyvateľov v lokalite Lenkava na vyriešenie havarijného stavu cesty.

Uznesenie č. 8/16

            OZ jednohlasne schválilo Zásady výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 9/16

            OZ jednohlasne schválilo Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 1. polroku 2016 a poverujú hl. kontrolóra na vykonanie týchto kontrol.

Uznesenie č. 10/16

             OZ jednohlasne schválilo VZN č. 1/16 o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 11/16

             OZ jednohlasne schválilo podanie projektu na výstavbu telocvične v celkovej hodnote 500 000 €.

Uznesenie č. 12/16

             OZ jednohlasne schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2/16 a č.3/16.

Uznesenie č. 13/16

             OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2015.

Uznesenie č. 14/16

             OZ berie na vedomie otváracie hodiny prevádzky Ľubomíry Antošovej, Spišský Hrušov č. 141.

 

V Spišskom Hrušove, 1.3.2016               

                                                                                               Elena Franková

                                                                                               starostka obce

Web vytvoril progrup