U Z N E S E N I E zo zasadnutia neplánovaného OZ konaného dňa 19.1.2016

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Ján Sedlák, Anna Fiľová, Ing. Stanislav Kavulič, Milan Strella, Ing. Andrea Šutyová, Patrik Rapavý

Uznesenie č. 1/16

OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 19.1.2016:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.

4. Kontrola plnenia uznesení.

5. Návšteva p. prezidenta SR v Spišskom Hrušove

6. Rozpočtové opatrenie č.1/16

7. Rôzne. 8. Záver.    

Uznesenie č. 2/16

OZ schvaľuje overovateľov: V. Krupský, RNDr.L.Brázová  a návrhovú komisiu: P.Rapavý,

M.Strella.

Uznesenie č. 3/16

            OZ berie na vedomie návštevu p. prezidenta SR Andreja Kisku v Spišskom Hrušove.

Uznesenie č. 4/16

            OZ jednohlasne schválilo Rozpočtové opatrenie č.1/16.

 

V Spišskom Hrušove, 19.1.2016   

            

                                                                        Elena Franková

                                                                        starostka obce

Web vytvoril progrup