U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2015

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Ján Sedlák, Anna Fiľová, Ing. Stanislav Kavulič, Milan Strella, Ing. Andrea Šutyová

Uznesenie č. 67/15

OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 15.12.2015:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.

4. Kontrola plnenia uznesení.

5. Schválenie Rozpočtu obce na roky 2016-2018

6. Schválenie Dodatku č.4 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka   a dieťa MŠ a školského zariadenia

7. Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra.

8. Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014.

9. Rôzne.

 10.Záver.    

Uznesenie č. 68/15

            OZ schvaľuje overovateľov: Ing. S.Kavuliča ,  J.Sedláka  a návrhovú komisiu: Ing. A.Šutyovú, A.Fiľovú.

Uznesenie č. 69/15

            OZ jednohlasne schvaľuje Rozpočet na roky 2016-2018 s tým, že rozpočty na roky 2017, 2018 nie sú záväzné.

Uznesenie č. 70/15

            OZ jednohlasne schválilo Dodatok č.4 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia.

 

Uznesenie č. 71/15

            OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018.

 

Uznesenie č. 72/15

            OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly č. 02/2015 hl. kontrolóra obce.

 

Uznesenie č. 73/15

            OZ berie na vedomie Správu o vykonaní auditu individuálnej a konsolidovanej závierky za  rok 2014.

 

Uznesenie č. 74/15

OZ jednohlasne neschvaľuje kúpu pozemkov od Blaumontu a p.Pramukovej na Lenkave.

 

Uznesenie č. 75/15

OZ jednohlasne schválilo odmenu každému poslancovi po 50,00 € za II.polrok 2015.

 

Uznesenie č. 76/15

OZ jednohlasne schválilo odmenu hl. kontrolórovi obce vo výške 15% z objemu hrubých miezd za rok 2015.

 

Uznesenie č. 77/15

OZ jednohlasne schválilo predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie – Názov projektu: „Obnova materskej školy, Spišský Hrušov – zníženie energetickej náročnosti“

Výška celkových výdavkov na projekt: 539 769,72 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 539 769,72 Eur

Výška maximálneho spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov 5%: 26 988,49 Eur

Kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o NFR predložená: OPKZP-PO4-SC431/2015-6

 

Uznesenie č. 78/15

OZ jednohlasne schválilo zriadenie záložného práva záložného veriteľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k zálohu za účelom zabezpečenia a uspokojenia všetkých zabezpečených pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi Obce Spišský Hrušov k nehnuteľnostiam : stavba so súp. č.216 na par.č.77, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 2103m2, zapísaná na LV č. 1 a parcela č.77, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2103m2, zapísané na LV č.1.

 

V Spišskom Hrušove, 15.12.2015               

                                                                                               Elena Franková

                                                                                               starostka obce

Web vytvoril progrup