U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.9.2015

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Ján Sedlák, Anna Fiľová, Ing. Stanislav Kavulič, Milan Strella

Uznesenie č. 51/15

            OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 30.9.2015:

1.      Otvorenie.

2.      Schválenie programu.

3.      Voľba overovateľov a návrhovej komisie.

4.      Kontrola plnenia uznesení.

5.      Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.

6.      Schválenie Dodatku č.3 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia.

7.      Schválenie predaja pozemkov.

8.      Zmena rozpočtu.

9.      Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk.rok 2014/2015

10.Rôzne.

11.Záver. 

Uznesenie č. 52/15

            OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 53/15

OZ jednohlasne schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.

Uznesenie č. 54/15

            OZ jednohlasne schvaľuje  Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia.

 

Uznesenie č. 55/15

            OZ jednohlasne schválilo podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, na parcele KN č. 219 – zastavaná plocha – pod kôlňou o výmere 698 m2 v katastrálnom území obce Spišský Hrušov, za cenu 13,00€/m2 do výlučného vlastníctva  Bio-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, 053 63 Spišský Hrušov č.195 určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 3 mesiacov od schválenia tohto uznesenia.

 

Uznesenie č. 56/15

     OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 4/15.

 

Uznesenie č. 57/15

            OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/15 a č. 6/15.

 

Uznesenie č. 58/15

            OZ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk.rok 2014/2015 - MŠ.

 

V Spišskom Hrušove, 30.9.2015                              Elena Franková

                                                                       starostka obce

Web vytvoril progrup