U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.11.2015

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Ján Sedlák, Anna Fiľová, Ing. Stanislav Kavulič, Milan Strella, Ing. Andrea Šutyová, Patrik Rapavý

Uznesenie č. 59/15

            OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 30.9.2015:

1.      Otvorenie.

2.      Schválenie programu.

3.      Voľba overovateľov a návrhovej komisie.

4.      Kontrola plnenia uznesení.

5.      Schválenie výšky úveru.

6.      Zmena rozpočtu.

7.      Schválenie predaja pozemkov.

8.      Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014/2015-ZŠ.

9.      Odpis pohľadávok.

10.  Správa o stave na úrovni vybavovanie sťažnosti a petícií za rok 2014.

11.  Rôzne

12.  Záver. 

Uznesenie č. 60/15

            OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 61/15

OZ v Spišskom Hrušove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie úveru vo výške 150,000,00 eur poskytnutého zo strany Prima banka Slovenko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11  Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie  zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:

Názov Projektu: Kaštieľ: rekonštrukcia – Múzeum regionálnej kultúry Mariaška

Kód ITMS: 22130120062

Miesto realizácie projektu: Spišský Hrušov 216, Spišský Hrušov

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa: Múzeum regionálnej kultúry Mariaška

Číslo Výzvy: ROP-3.1-2013101

S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou:

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúry cestovného ruchu

Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

OZ zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky an rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.

Uznesenie č. 62/15

            OZ jednohlasne schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č. 8/15 a č.9/15.

 

Uznesenie č. 63/15

            OZ schválilo podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku vo vlastníctve obce Spišský Hrušov a to časť parcely KN č. 217/2 – ostatné plochy –  v katastrálnom území obce Spišský Hrušov, za cenu  6,70 €/m2 do výlučného vlastníctva  Bio-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, 053 63 Spišský Hrušov č.195  s tým, že na presnej výmere predávaného pozemku sa rozhodne na najbližšom OZ po predchádzajúcom vytýčení pozemku na mieste.

 

Uznesenie č. 64/15

            OZ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk.rok 2014/2015 - ZŠ.

 

Uznesenie č. 65/15

            OZ schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok vo výške 575,13 €.

 

Uznesenie č. 66/15

            OZ berie na vedomie Správu  výsledku kontroly č.01/2015 o stave na úrovni vybavovanie sťažnosti a petícií za rok 2014.

 

V Spišskom Hrušove, 19.11.2015  

 

                                                                       Elena Franková

                                                                       starostka obce                                                      

Web vytvoril progrup