U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.9.2015

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Ján Sedlák, Anna Fiľová, Ing. Stanislav Kavulič

Uznesenie č. 45/15

            OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 14.9.2015, overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 46/15

            OZ ruší Uznesenie č. 27/06 z 23.8.2006 a Uznesenie č. 32/06 zo dňa 20.9.2006, ktorým bol odsúhlasený predaj pozemku pod kôlňou a stanovená cena pozemku pre firmu Bio – plus, s.r.o., Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 47/15

            OZ jednohlasne schvaľuje priamy odpredaj pozemku pod kôlňou pre Bio-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves,053 63 Spišský Hrušov č.195, č.par.219 o výmere 698m2, druh pozemku – zastavaná plocha, podľa zákona §9a, odsek 8, písm.b) č.138/1991 Zb.

Uznesenie č. 48/15

            OZ jednohlasne schvaľuje  odpredaj pozemku pre Katarínu Bobčekovú, Domaňovce č.259, ktorý bude realizovaný v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb.

 

Uznesenie č. 49/15

            OZ jednohlasne schvaľuje  zriadenie školského obvodu ZŠ s obcou Jamník.

 

Uznesenie č. 50/15

        OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za I.polrok 2015.

 

V Spišskom Hrušove, 14.9.2015

 

                                                                                                     Elena Franková

                                                                                                      starostka obce

Web vytvoril progrup