U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.06.2015

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Milan  Strella,,   

                                Ing. Andrea Šutyová, Patrik Rapavý, Milan Strella

Uznesenie č. 36/15

            OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 22.6.2015:

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie programu.
  3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
  4. Kontrola plnenia uznesení.
  5. Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2014.
  6. Úprava rozpočtu.
  7. Schválenie Návrhu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2015.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

Uznesenie č. 37/15

            OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 38/15

            OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014.

Uznesenie č. 39/15

            OZ jednohlasne schvaľuje  celoročné hospodárenie obce Spišský Hrušov za rok 2014 bez výhrad.

 

Uznesenie č. 40/15

            OZ potvrdzuje, že  schodok rozpočtu  vo výške -35 329,70 € obec v priebehu roka 2014 financovala z fondu rozvoja obce.

 

Uznesenie č. 41/15

            OZ berie na vedomie zostatok k 31.12.2014: Rezervný fond:   8 108,34 €

                                                                                    Fond rozvoja obce: 14 849,57 €

Uznesenie č. 42/15

            OZ jednohlasne schvaľuje  prevod zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch a v pokladnici k 31.12.2014 vo výške 22 577,19 € do fondu rozvoja obce.

 

Uznesenie č. 43/15

OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie  č.1/15 schválené starostkou obce dňa 20.05.2015.

 

Uznesenie č. 44/15

            OZ jednohlasne  schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/15.

 

V Spišskom Hrušove, 22.06.2015

                                                                                                           Elena Franková

                                                                                                            starostka obce

Web vytvoril progrup