U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.5.2015

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Milan  Strella,    

                            Anna Fiľová, Patrik Rapavý, Milan Strella. Ing. Stanislav Kavulič,

                            Ing. Andrea Šutyová

 Uznesenie č. 27/15

            OZ jednohlasne schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 20.5.2015:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.

4. Kontrola plnenia uznesení.

5. Schválenie VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej

    školskej dochádzky v ZŠ.

6. Schválenie VZN č.3/2015 určení výšky príspevku na činnosť školy a šk.zariadenia.

                a dieťa MŠ  a škol.zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov.

7. Schválenie členstva v MAS „MILOJ SPIŠ“.

8. Výsledok kontroly č.1/2015 hl.kontrolóra obce.

9. Rôzne.

10.Záver. 

Uznesenie č. 28/15

            OZ jednohlasne schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 29/15

            OZ jednohlasne schvaľuje VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ.

Uznesenie č. 30/15

            OZ jednohlasne schvaľuje  VZN č.3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.

 

Uznesenie č. 31/15

OZ berie na vedomie Výsledok kontroly č.1/2015 hl. kontrolóra Obce Spišský Hrušov

 

Uznesenie č. 32/15

            OZ jednohlasne zrušilo Uznesenie č.26/2009 zo dňa 22.6.2009, ktorým OZ súhlasilo so vstupom obce Spišský Hrušov do združenia „Miloj Spiš“ za člena.

 

Uznesenie č. 33/15

            OZ jednohlasne schvaľuje:

-         členstvo v o.z. MAS MILOJ SPIŠ ako organizácie verejno – súkromného partnerstva s cieľom podpory vidieka na Spiši vo vymedzenom území susediacich katastrálnych území obcí a získania štatútu MAS podľa podmienok CLLD / LEADER a komunitný rozvoj / 2014 – 2020

-         členský príspevok pre o.z.. MAS MILOJ SPIŠ vo výške 0,50 € ročne na jedného obyvateľa.

 

Uznesenie č. 34/15

            OZ berie na vedomie list JUDr. Soblahovského, ako odpoveď na list obce, ktorým mu nebol schválený odpredaj obecného pozemku za 1€/m2 pod bytovkou, ktorú kúpil a zároveň trvá na Uznesení č. 9/15 z 12.2.2015.

 

Uznesenie č. 35/15

            OZ berie na vedomie žiadosť Biskupského úradu v Spišskom Podhradí o príspevok na cirkevnú ZÚŠ v Spišský Vlachoch – elokované pracovisko v Spišskom Hrušove.

 

V Spišskom Hrušove, 20.5.2015

 

                                                                                                           Elena Franková

                                                                                                            starostka obce

Web vytvoril progrup