U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.03.2015

Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Milan    

                               Strella, Anna Fiľová, Patrik Rapavý, Milan Strella

 

Uznesenie č. 18/15

            OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 27.3.2015:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie Rozpočtu na roky 2015-2017.
 6. Schválenie VZN č.1/2015 – ÚPN obce Spišský Hrušov.
 7. Schválenie Dodatku č.2 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
  1. a dieťa MŠ  a škol.zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov.
 8. Predaj majetku obce.
 9. Zriadenie školskej družiny – príprava VZN.
 10. Obecné noviny.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

Uznesenie č. 19/15

            OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 20/15

            OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2015 – 2017.

Uznesenie č. 21/15

            OZ jednohlasne schvaľuje  Rozpočet na roky 2015-2017 s tým,  že rozpočty na roky 2016, 2017 nie sú záväzné.

Uznesenie č. 22/15

            OZ jednohlasne schvaľuje VZN č.1/2015 – Návrh Zmeny a doplnku č.1/2013 Územného plánu obce Spišský Hrušov., ktorým  sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1/2013 Územného plánu obce Spišský Hrušov a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Spišský Hrušov č. 8/2013 zo dňa 24.5.2003, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 23/15

            OZ jednohlasne schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 24/15

            OZ jednohlasne schvaľuje  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Spišský Hrušov, a to:

časť pracely KN-C  804, 805 zastavené plochy a nádvoria, ktorá je podľa geometrického plánu 34/2014 vyhotoveného geodetom Ing. Kandrikom, úradne overeným 27.6.2014, Správou katastra  Spišská Nová Ves, označená ako parc.č. 798/2, 804/2 a 804/1 o výmere 133 m2, odčlenená z parcely KN-C 804, 805 z celkovej výmery 383 m2 na LV č. 1

pre Jozefa Mikolaja, trvale bytom Spišský Hrušov č.291 za kúpnu cenu   1,00  €/1m2 z dôvodu, že prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar, sklon a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb. Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s predajom nehnuteľností a s vkladom do katastra nehnuteľností

Uznesenie č. 25/15

OZ berie na vedomie zaslanie žiadosti o zaradenie školského klubu detí v Spišskom Hrušove do siete škôl.

Uznesenie č. 26/15

            OZ berie na vedomie prípravu obecných novín s názvom Hrušovský  spravodaj.

 

V Spišskom Hrušove, 27.03.2015

                                                                                                           Elena Franková

                                                                                                            starostka obce

Web vytvoril progrup