U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.02.2015

Prítomní poslanci:  Ing. Andrea Šutyová,  Ing. Stanislav Kavulič, RNDr. Lídia Brázová, 

                               Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Milan  Strella, Patrik Rapavý, Ján

                               Sedlák, Anna Fiľová

Uznesenie č. 1/15

            OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 12.02.2015 s doplnením:

12. Schválenie uznesenia k UPN obce.

13. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 a návrh kontrolnej činnosti hl.hontrolóra na I.pol.2015.

14. Prejednanie komisie verejného poriadku.

15. Rôzne.

16. Záver.

Uznesenie č. 2/15

            OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 3/15

            OZ berie na vedomie informáciu o činnosti obce v r.2015 v nadväznosti na rozpočet.

Uznesenie č. 4/15

            OZ berie na vedomie informáciu o rekonštrukcii „Kaštieľa“.

Uznesenie č. 5/15

            OZ berie na vedomie informáciu o právach aj povinnostiach poslancov OZ.

Uznesenie č. 6/15

            OZ súhlasí s doplnením členov Povodňovej komisie a Krízového štábu obce.

Uznesenie č. 7/15

            OZ schvaľuje  Dodatok k Zásadám  odmeňovania poslancov OZ: 2,50 € /hod. za akciu.

Uznesenie č. 8/15

            OZ berie na vedomie rozdelenie akcií na rok 2015.

Uznesenie č. 9/15

            A. OZ opätovne potvrdzuje  odpredaj pozemkov JUDr. Soblahovskému za cenu, ktorá bola stanovená v znaleckom posudku z r.2013, tento znalecký posudok  bude daný na aktualizovanie, kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a so zápisom do katastra.

            B. OZ zároveň určuje stratu platnosti a účinnosti tohto uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 3 mesiacov, t.j. 13.5.2015. Obec odo dňa odkúpenia bytového domu bude účtovať JUDr. Soblahovskému nájomné za užívanie pozemku  za primeranú cenu.

Uznesenie č. 10/15

OZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Spišský Hruošv, a to:

- časť pracely KN-C  804, 805 zastavené plochy a nádvoria, ktorá je podľa geometrického plánu 34/2014 vyhotoveného geodetom Ing. Kandrikom, úradne overeným 27.6.2014, Správou katastra  Spišská Nová Ves, označená ako parc.č. 798/2, 804/2 a 804/1 o výmere 133 m2, odčlenená z parcely KN-C 804, 805 z celkovej výmery 383 m2 na LV č. 1 do výlučného vlastníctva Jozefa Mikolaja, trvale bytom Spišský Hrušov č.291 za kúpnu cenu   1,00  €/1m2 z dôvodu hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar, sklon a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb.

Uznesenie č. 11/15

            OZ schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Uznesenie č. 12/15

            OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hl.kontrolóra za rok 2014.

Uznesenie č. 13/15

            OZ  schvaľuje Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I.polrok 2015 a zároveň poveruje hl. kontrolóra na vykonanie uvedených kontrol.

Uznesenie č. 14/15

            OZ berie na vedomie prejednanie sťažnosti na p. Jenču Komisiou verejného poriadku.

Uznesenie č. 15/15

            OZ schvaľujeotváracie hodiny v prevádzke Cardinal club bar podľa platného VZN č. 1/2009 kde §2 ods. 1 znie:  Všeobecný  prevádzkový čas v prevádzkárňach  na území obce je

            nedeľa – štvrtok od 10.00 hod. do 22.00 hod.

            piatok a sobota  od 10.00 hod do 24.00 hod.

Uznesenie č. 16/15

      OZ schvaľuje Vnútorný predpis č.1/2015 upravujúci spôsob stravovania zamestnancov obce Spišský Hrušov v zmysle zákona č.311/2011 Z.z. Zákonníka práce a súhlasia aby starostka obce mala nárok na stravovacie poukážky.

Uznesenie č. 17/15

            OZ súhlasí so zrušením vecného bremena na byty v  bytovke č. 109.

V Spišskom Hrušove, 12.2 .2015

                                                                                                           Elena Franková

                                                                                                            starostka obce

Web vytvoril progrup