Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2014 v Spišskom Hrušove

P r o g r a m

 

1.    Otvorenie zasadnutia.

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.    Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného OZ.

4.    Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce.

5.    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ.

6.    Vystúpenie starostky.

7.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

8.    Určenie zástupcu starostky obce.

9.     Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.

10.Určenie sobášiacich.

11.Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov

      a členov.

12.Rozdelenie obvodov.

13.Určenie platu starostky obce.

14.Diskusia.

15.Záver

 

    Prítomní : podľa prezenčnej listiny

    Prítomní poslanci:  Ing. Andrea Šutyová,  Ing. Stanislav Kavulič, RNDr. Lídia Brázová, Rastislav  

                               Šofranko, Vincent Krupský, Milan  Strella, Patrik Rapavý, Ján Sedlák, Anna

                               Fiľová

 

 Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na miestnej tabuli v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 K bodu č. 1

      Ustanovujúce zasadnutie OZ začalo hymnou SR.

Starostka obce Elena Franková otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí.

 

K bodu č. 2

             Starostka obce určila  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľa určila: Moniku Švačovú

Za overovateľov určila: Rastislava Šofranka

                                  Ing. Andreu Šutyovú

 

K bodu č. 3

    

              Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 prečítala predsedkyňa MVK Mária Bendíková.

Za starostku obce bola zvolená Elena Franková s počtom hlasov 401.

Za poslancov boli zvolení:      Lídia Brázová, RNDr. – 384 hlasov

                                            Rastislav Šofranko –299 hlasov

                                            Milan Strella – 288 hlasov

                                            Vincent Krupský – 278 hlasov

                                            Stanislav Kavulič, Ing. – 276 hlasov

                                            Andrea Šutyová, Ing. – 274 hlasov

                                            Anna Fiľová – 248 hlasov

                                            Patrik Rapavý – 240 hlasov

                                            Ján Sedlák – 224 hlasov

 

K bodu č.4

           

            Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce.

Predsedkyňa MVK Mária Bendíková vyzvala novozvolenú starostu obce Elenu Frankovú, aby zložila sľub starostky obce, ktorý následne potvrdila svojím podpisom. Ďalej nasledovalo odovzdanie insignií a osvedčenia.

 

K bodu č. 5

            Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ.

Novozvolená starostka obce Elena Franková vyzvala poslancov novozvoleného OZ, aby zložili sľub, ktorý následne každý poslanec podpísal. Predsedkyňa MVK im odovzdala osvedčenia o zvolení za poslanca.

 

K bodu č. 6

            Vystúpenie novozvolenej starostky obce Eleny Frankovej, kde poďakovala voličom za prejavenú dôveru  a popriala novému obecnému zastupiteľstvu vzájomnú dobrú spoluprácu v nasledujúcom volebnom období. Taktiež sa poďakovala predchádzajúcemu OZ za prácu vo volebnom období 2011-2014.

 

K bodu č. 7

            Schválenie programu ustanovujúceho rokovania.

Prítomní poslanci: RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Milan Strella, Ing. Stanislav Kavulič, Ing. Andrea Šutyová, Anna Fiľová, Patrik Rapavý, Ján Sedlák, Vincent Krupský

Hlasovanie: prítomní:        9 poslancov

                    Za:               9 poslancov

                    Proti:            0 poslancov

    Prítomní poslanci jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia.

 

K bodu č. 8

            Určenie zástupcu starostky obce.

Za zástupcu starostky obce bola vymenovaná Ing. Andrea Šutyová.

OZ berie na vedomie vymenovanie Ing. Andrey Šutyovej za zástupcu starostky obce.   

        

K bodu č. 9

Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.

Starostka obce navrhla poslanca Vincenta Krupského

Hlasovanie: prítomní:        9 poslancov

                    Za:               9 poslancov

                    Proti:            0 poslancov

    Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Vincenta Krupského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

K bodu č. 10

Určenie zástupcu sobášiaceho:

Za zástupcu sobášiaceho starostka obce navrhla RNDr. Lídiu Brázovú,

                                                                       Ing. Stanislava Kavuliča

Sobášiace dni budú štvrtok a sobota od 13.00 do 16.00 hod.

Hlasovanie: prítomní:        9 poslancov

                    Za:               9 poslancov

                    Proti:            0 poslancov

Poslanci za zástupcu sobášiaceho poverili poslancov RNDr. Lídiu Brázovú a Ing. Stanislava Kavuliča a sobášiace dni budú štvrtok a sobota od 13.00 do 16.00 hod.

 

K bodu č. 11

            Zriadenie komisii, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

Návrh na zriadenie komisií:

1.      Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

2.      Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

3.      Komisia pre kultúru a šport

4.      Finančná komisia

Hlasovanie: prítomní:        9 poslancov

                    Za:               9 poslancov

                    Proti:            0 poslancov

Poslanci jednohlasne zriaďujú tieto komisie: Komisia pre ochranu verejného záujmu, Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia, Komisia pre kultúru a šport a Finančná komisia.

 

Voľba členov komisie a predsedov:

1.      Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

         predseda: RNDr. Lídia Brázová

        členovia: Ing. Andrea Šutyová, Vincent Krupský

2.      Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

         predseda: Anna Fiľová

        členovia: Rastislav Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič

3.      Komisia pre kultúru a šport:

         predseda: Milan Strella

         členovia: Ján  Sedlák, Patrik Rapavý

4.      Finančná komisia:

         predseda: Ing. Stanislav Kavulič

         členovia: Ján  Sedlák, RNDr. Lídia Brázová

 

Náplň práce jednotlivých komisií bude prerokovaná na najbližšom OZ.

Hlasovanie: prítomní:        9 poslancov

                    Za:               9 poslancov

                    Proti:            0 poslancov

Poslanci OZ  zvolili členov komisií a ich predsedov.

 

K bodu č. 12

 

            Rozdelenie obvodov:

Volebný obvod č.1: od Jána Kočiša č.1 po Milana Kočiša č.44 – poslanec Vincent Krupský

Volebný obvod č.2: od p.Hrica č.57 po p.Slovinského č.89, Fujava od p.L.Šutyho po Reipricha V.-

                                  poslanec Ing. Stanislav Kavulič

Volebný obvod č.3: od Almassyovej č. 142 po J.Bendíka č. 103–poslankyňa RNDr.Lídia Brázová

Volebný obvod č.4: od Janečka č.161 po M.Smika č.200 – poslanec Milan Strella

Volebný obvod č.5: od Dutkovej č.283 po Lačnú č. 238 – poslanec Patrik Rapavý

Volebný obvod č.6: od Jozef Mikolaj č.291 po Irenu Mikolajovú č.303, od J.Žifčáka č. 363   po

                                 R.Koperdáka č.353      – poslanec Ján Sedlák

Volebný obvod č.7: od F.Kšana č. 306 po A.Šutyovú č.365 – poslankyňa Ing. Andrea Šutyová

Volebný obvod č.8: od Š.Pukluš č. 111/Jurovec  + Lenkava/Jarab č.383 - poslanec Rastislav

                                 Šofranko

Volebný obvod č.9: Fujava od p.L.Šutyho č.160 – poslankyňa Anna Fiľová 

Hlasovanie: prítomní:        9 poslancov

                    Za:               9 poslancov

                    Proti:            0 poslancov

Poslanci OZ súhlasia s rozdelením volebných obvodov.

 

K bodu č. 13

            Určenie platu starostu obce:

– podľa priemeru v NH, tohto roku je to 824 €

            Priemerná mzda x násobok/podľa počtu obyv./ = plat zaokrúhlený na celé euro hore

                                    824     x      1,98       =    1 632  €

OZ podľa ods.2 § 4 zákona č.253/1994 Z.z. . o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže plat /určený podľa § 3 ods.1/ zvýšiť až o 70%.    

OZ určuje výšku  platu starostky s účinnosťou od 15.12.2014:

a/ podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1 632  €

b/ podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. zvýšený o 20%   vo výške: 327,00 €

 

Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č.253/1994 Z.z. spolu : 1 959 €

 

 

Hlasovanie: prítomní:        9 poslancov

                    Za:               9 poslancov

                    Proti:            0 poslancov

OZ určuje  plat starostky s účinnosťou od 15.12.2014:

a/ podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1 632  €

b/ podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. zvýšený o 20%   vo výške: 327,00 €

 

Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č.253/1994 Z.z. spolu : 1 959 €

 

 

 

K bodu č. 14

Diskusia.

Voľba členov do Rady ZŠ: Ing. Stanislav Kavulič, Rastislav Šofranko, Patrik Rapavý

Voľba členov do Rady MŠ: Patrik Rapavý

Hlasovanie: prítomní:        9 poslancov

                    Za:               9   poslancov

                    Proti:            0   poslancov

Poslanci OZ zvolili členov do  Rady ZŠ a do Rady MŠ.

 

K bodu č. 15

            V závere starostka obce Elena Franková poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:

 Rastislav Šofranko               .............................................

 Ing. Andrea Šutyová            .............................................

Zapísala: Monika Švačová

                                  

                                                                       Elena Franková

                                                                       starostka obce

V Spišskom Hrušove, 15.12.2014

 

U Z N E S E N I A

z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2014

Prítomní poslanci:  Ing. Andrea Šutyová,  Ing. Stanislav Kavulič, RNDr. Lídia Brázová, Rastislav  

                               Šofranko, Vincent Krupský, Milan  Strella, Patrik Rapavý, Ján Sedlák, Anna Fiľová

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1.      Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva .

2.      Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3.      Určenie zástupcu starostky obce.

4.      Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

5.      Určenie zástupcov sobášiaceho.

6.      Návrh na zriadenie komisií OZ, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií.

7.      Rozdelenie obvodov.

8.      Návrh na určenie mesačného platu starostky obce.

9.   Návrh na členov do Rady ZŠ a Rady MŠ

 

 

1.      Informácia o výsledkoch  voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1

           

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e

1.      výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

2.      vystúpenie novozvolenej starostky

B.   k o n š t a t u j e ,   ž e

1.      novozvolená starostka obce Elena Franková zložila zákonom predpísaný sľub starostky obce

2.      zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: RNDr. Lídia Brázová, Anna Fiľová, Ing Stanislav Kavulič, Vincent Krupský, Patrik Rapavý, Ján Sedlák, Milan Strella, Rastislav Šofranko, Ing. Andrea Šutyová

 

 

2. Schválenie  programu ustanovujúceho zasadnutia

 

Uznesenie č. 2

           

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove

s c h v a ľ u j e

 

            1. program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

 

3. Určenie  zástupcu starostky obce

 

Uznesenie č. 3

           

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove

 b e r i e   n a   v e d o m i e

 

1.      určenie poslankyne Ing. Andrey Šutyovej za zástupcu starostky obce.

 

 

4.  Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie č. 4

           

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove

 p o v e r u j e

1.      poslanca Vincenta Krupského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

5. Určenie zástupcov sobášiaceho

Uznesenie č. 5

           

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove

 p o v e r u j e

1.      poslancov RNDr. Lídiu Brázovu a Ing, Stanislava Kavuliča za zástupcov sobášiaceho a schvaľuje sobášiace dni.

 

 

6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií

Uznesenie  č. 6

           

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove

A.z r i a ď u j e :

1.      Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

2.      Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

3.      Komisia pre kultúru a šport

4.      Finančná komisia

 

 

B.  u r č u j e

 Náplň práce komisie a to: náplň práce bude určená na najbližšom zasadnutí OZ.

 

 

C.  v o l í

 predsedu komisie a členov komisie:

 

1.      Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

         predseda: RNDr. Lídia Brázová

         členovia: Ing. Andrea Šutyová, Vincent Krupský

2.      Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

         predseda: Anna Fiľová

         členovia: Rastislav Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič

3.      Komisia pre kultúru a šport:

         predseda: Milan Strella

         členovia: Ján  Sedlák, Patrik Rapavý

4.      Finančná komisia:

         predseda: Ing. Stanislav Kavulič

         členovia: Ján  Sedlák, RNDr. Lídia Brázová

 

 

7. Rozdelenie obvodov

Uznesenie  č.7

           

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove

s c h v a ľ u j e :

 

             rozdelenie obvodov:

 

Volebný obvod č.1: od Jána Kočiša č.1 po Milana Kočiša č.44 – poslanec Vincent Krupský

Volebný obvod č.2: od p.Hrica č.57 po p.Slovinského č.89, Fujava od p.L.Šutyho po Reipricha V.-

                                  poslanec Ing. Stanislav Kavulič

Volebný obvod č.3: od Almassyovej č. 142 po J.Bendíka č. 103–poslankyňa RNDr.Lídia Brázová

Volebný obvod č.4: od Janečka č.161 po M.Smika č.200 – poslanec Milan Strella

Volebný obvod č.5: od Dutkovej č.283 po Lačnú č. 238 – poslanec Patrik Rapavý

Volebný obvod č.6: od Jozef Mikolaj č.291 po Irenu Mikolajovú č.303, od J.Žifčáka č. 363   po

                                 R.Koperdáka č.353      – poslanec Ján Sedlák

Volebný obvod č.7: od F.Kšana č. 306 po A.Šutyovú č.365 – poslankyňa Ing. Andrea Šutyová

Volebný obvod č.8: od Š.Pukluš č. 111/Jurovec  + Lenkava/Jarab č.383 - poslanec Rastislav

                                 Šofranko

Volebný obvod č.9: Fujava od p.L.Šutyho č.160 – poslankyňa Anna Fiľová 

 

 

 

8. Určenie mesačného platu starostky obce

 

Uznesenie  č.8

           

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove

u r č u j e

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Eleny Frankovej vo výške

1 959,00 €.

 

 

8. Zvolenie členov do Rady ZŠ a Rady MŠ

 

Uznesenie  č.8

           

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove

v o l í :

 

1.      poslancov: Ing. Stanislava Kavuliča, Rastislava Šofranka, Patrika Rapavého za členov do Rady ZŠ

2.      poslanca Patrika Rapavého za člena do Rady MŠ

 

V Spišskom Hrušove, 15.12 .2014

 

 

                                                                                                           Elena Franková

                                                                                                            starostka obce

Web vytvoril progrup