Uzenesenie zo dňa 12.12.2014

Prítomní poslanci: Ing. Andrea Šutyová, Ing. Stanislav Kavulič, Darina Krupská, Mgr. Marek Filip, Zuzana Popovičová, Rastislav Šofranko

Uznesenie č. 56/14

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2014 s doplnením programu o schválenie RO č.14/2014, schválenie odmeny hl.kontrolórovi, poslancom a preplatenie dovolenky starostky obce.

Uznesenie č. 57/14

OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 58/14

OZ berie na vedomie Správu audítora za rok 2013.

Uznesenie č. 59/14

OZ berie na vedomie Záznam o výsledku kontroly hl.kontrolóra v ZŠ.

Uznesenie č. 60/14

OZ berie na vedomie Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ na šk.rok 2014/2015.

Uznesenie č. 61/14

OZ berie na vedomie Územný plán obce.

Uznesenie č. 62/14

OZ schvaľuje odmeny poslancom za rok 2014 vo výške 200€ na jedného poslanca.

Uznesenie č. 63/14

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.14/14.

Uznesenie č. 64/14

OZ berie na vedomie uzatvorenie novej nájomnej zmluvy pre Fitnescentrum.

Uznesenie č. 65/14

OZ berie na vedomie postup pri sťažnosti na p. Tomáša Jenču.

Uznesenie č. 66/14

OZ schvaľuje odmenu hl. kontrolórovi za rok 2014 vo výške 12% z hrubých miezd za rok 2014.

Uznesenie č. 67/14

OZ schvaľuje preplatenie dovolenky starostke obce za rok 2013 – 22 dní a za rok 2014 – 24 dní.

V Spišskom Hrušove, 12.12 .2014

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup