Uznesenie zo dňa 21.10.2014

Prítomní poslanci: Ing. Andrea Šutyová, Ing. Stanislav Kavulič, Štefan Bendík, Darina Krupská, Mgr. Marek Filip, Zuzana Popovičová, Rastislav Šofranko

Uznesenie č. 47/14

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 21.10.2014.

Uznesenie č. 48/14

OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 49/14

OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za I.polrok 2014.

Uznesenie č. 50/14

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č.09/14 z 26.9.2014.

Uznesenie č. 51/14

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/14 a č.11/14.

Uznesenie č. 52/14

OZ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk.rok 2013/2014.

Uznesenie č. 53/14

OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ za šk.rok 2013/2014.

Uznesenie č. 54/14

OZ berie na vedomie žiadosť Mariána Múdreho, Smižany o opravu chyby v katastri nehnuteľnosti a odporúča ho riešiť to s Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, katastrálny odbor.

Uznesenie č. 55/14

OZ berie na vedomie informáciu o dokončovaní MK Gánovská ulica, rekonštrukcie a plynofikácie budovy OKŠ, o začatí výstavby kolumbária.

V Spišskom Hrušove, 21.10.2014

Elena Franková starostka obce

Web vytvoril progrup