Uznesenie zo dňa 3.8.2014

Prítomní poslanci: Ing. Andrea Šutyová, Ing. Stanislav Kavulič, Štefan Bendík, Darina Krupská, Mgr. Marek Filip

Uznesenie č. 42/14

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 03.08.2014.

Uznesenie č. 43/14

OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 44/14

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu: rozpočtové opatrenie č.08/14.

Uznesenie č. 45/14

OZ schvaľuje bezodplatný prevod pozemkov za účelom výstavby prístupovej komunikácie - Lenkava.

Uznesenie č. 46/14

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na II.polrok 2014.

V Spišskom Hrušove, 03.08.2014

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup