Uznesenie zo dňa 13.6.2014

Prítomní poslanci: Rastislav Šofranko, Ing. Andrea Šutyová, Zuzana Popovičová, Ing. Stanislav Kavulič

Uznesenie č. 23/14

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 13.06.2014.

Uznesenie č. 24/14

OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 25/14

OZ berie na vedomie prezentáciu Firmy: Revitalizácia bytových domov s.r.o., Banská Bystrica .

Uznesenie č. 26/14

OZ berie na vedomie Stanovisko hl.kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Spišský Hrušov na rok 2013.

Uznesenie č. 27/14

OZ schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad.

Uznesenie č. 28/14

OZ berie na vedomie zostatok k 31.12.2013: Rezervný fond 3 378,34 €

Fond rozvoja obce 30 853,60 €

Uznesenie č. 29/14

OZ schvaľuje: a/ 10% z prebytku rozpočtu do Rezervného fondu vo výške 4 730,00 €

b/ prídel do Fondu rozvoja obce vo výške 52 389,15 €

Uznesenie č.30/14

OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostky obce č.1/14 z 14.3.2014.

Uznesenie č. 31/14

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/14, č.3/14, 4/14, č.5/14, č.6/14

Uznesenie č. 32/14

OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hl.kontrolóra č.01/14.

Uznesenie č. 33/14

OZ schvaľuje prevádzkovanie verejného vodovodu firmou AQUASPIŠ, Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 34/14

OZ v Spišskom Hrušove schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Spišský Hrušov, a to nebytového priestoru o výmere podlahovej plochy 58,60 m2 nachádzajúceho sa na prízemí budovy zdravotného strediska súpisné č. 211 postavenej na pozemku KN parcelné č.14 v kat.území Spišský Hrušov, obec Spišský Hrušov, zapísanej na LV č. 1 pre MUDr. Petra Tkáča , trvale bytom Levoča, Pod Vinicou 1741/64 za účelom prevádzky ambulancie všeobecného lekára pre dospelých na dobu neurčitú, za nájomné 291,16 EUR/rok a s podmienkou úhrady dodávky služieb spojených s nájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že obec utvára podmienky na zabezpečovanie dostupnej starostlivosti pre obyvateľov obce.

Uznesenie č. 35/14

OZ berie na vedomie výsledky volieb na funkciu riaditeľa ZŠ a riaditeľa MŠ v Spišskom Hrušove.

Uznesenie č. 36/14

OZ súhlasí s odstránením havarijného stavu – odvedenie dažďovej vody/prívalové dažde z polí pri dome p.M.Kočiša, M.Sedlárovej, V.Satalu a pomoc pri odstránení a osadení mostíka k rodinnému domu č.203 – nutnosť protipovodňových opatrení.

Uznesenie č. 37/14

OZ berie na vedomie informáciu o určení kronikára obce Jána Petáka.

Uznesenie č. 38/14

OZ berie na vedomie kontrolu zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy u p. Tomáša Jenču a zároveň žiada o vykonanie štátneho stavebného dohľadu Stavebným úradom a kontrolu zo Životného prostredia.

Uznesenie č. 39/14

OZ schvaľuje 9 poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie.

Uznesenie č. 40/14

OZ schvaľuje plný úväzok starostu v nasledujúcom volebnom období a plat starostu v zmysle Zákona č.253/1994 Z.z.

Uznesenie č. 41/14

OZ schvaľuje úpravu platu starostky s účinnosťou od 1.1.2014:

  • a/ podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1 632 €
  • b/ podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. zvýšený o 20% vo výške: 327,00 €

Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č.253/1994 Z.z. spolu : 1 959 €

V Spišskom Hrušove, 13.06.2014

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup