Uznesenie zo dňa 13.3.2014

Prítomní poslanci: Ing. Andrea Šutyová, Zuzana Popovičová ,Darina Krupská, Mgr. Marek Filip, Ing. Stanislav Kavulič, Štefan Bendík

Uznesenie č.9/14

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 13.03.2014

Uznesenie č.10/14

OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č.11/14

OZ schvaľuje rozpočet na rok 2014.

Uznesenie č.12/14

OZ schvaľuje VZN č.1/2014 k VZN č.23/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce.

Uznesenie č.13/14

OZ schvaľuje zmeny a doplnky k Územnému plánu obce

Uznesenie č.14/14

OZ schvaľuje plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce na roky 2014-2020

Uznesenie č.15/14

OZ schvaľuje rozpočet na rekonštrukciu Kaštieľa a priľahlých hospodárskych budov v hodnote cca 2.mil.EUR.

Uznesenie č.16/14

OZ schvaľuje odmeny poslancom 150.00 € za aktívnu účasť na akciách v roku 2013.

Uznesenie č.17/14

OZ schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Spišský Hrušov podľa § 9a ods.9 písm.c/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších nebytového priestoru o výmere podlahovej plochy 58,60 m2 nachádzajúceho sa na prízemí budovy zdravotného strediska č.súpisné 211 postavenej na pozemku KN parcelné číslo 14 v kat.území Sp.Hrušov zapísanej na LV č.1 pre MUDr. Petra Tkáča, trvalé bytom Levoča spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. za nájomné 291,16 € ročne.

Uznesenie č.18/14

OZ schvaľuje Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č.19/14

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2014 – bez výhrad.

Uznesenie č.20/14

OZ berie na vedomie nákup hasičskej striekačky vo výške 5.000 € pre DPZ.

Uznesenie č.21/14

OZ berie na vedomie prípravu na výberové konanie na riaditeľku ZŠ a MŠ.

Uznesenie č.22/14

OZ berie na vedomie výmenný pobyt detí v Poľsku

V Spišskom Hrušove, 18.03.2014

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup