Uzenesenie zo dňa 17.1.2014

Prítomní poslanci: Ing. Andrea Šutyová, Zuzana Popovičová ,Darina Krupská, Mgr. Marek Filip, Ing. Stanislav Kavulič, Štefan Bendík

Uznesenie č.1/14

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 17.01.2014

Uznesenie č.2/14

OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č.3/14

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2014.

Uznesenie č.4/14

OZ schvaľuje zriadenie rozpočtovej organizácie pod názvom: Múzeum regionálnej kultúry – Mariaška s účinnosťou od 01.02.2014.

Uznesenie č.5/14

OZ schvaľuje zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Múzeum regionálnej kultúry – Mariaška.

Uznesenie č.6/14

OZ schvaľuje štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie Múzeum regionálnej kultúry – Mariaška pani Máriu Novákovú.

Uznesenie č.7/14

OZ berie na vedomie Správu hl.kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013.

Uznesenie č.8/14

OZ schvaľuje Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve – Alena Reľovská, Spišský Hrušov č.146.

V Spišskom Hrušove, 17.01.2014

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup