U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2013

Uznesenie č. 89/13

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2013.

Uznesenie č. 90/13

OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 91/13

OZ schvaľuje VZN č.3/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

Uznesenie č. 92/13

OZ schvaľuje, že proces verejného obstarávania a schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenej zmluvy o poskytnutej dotácie.

Uznesenie č. 93/13

OZ schvaľuje výšku členského príspevku do Miloj Spiš , o.z. Odorín 1,00 € na občana.

Uznesenie č. 94/13

OZ schvaľuje Zásady vykonávania predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č.502/2001 Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 95/13

OZ schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok za minulé roky v sume 1.175,46 €.

Uznesenie č. 96/13

OZ schvaľuje odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM – skupinový vodovod – PD v sume 2.185,24 €.

Uznesenie č. 97/13

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.6/2013.

Uznesenie č. 98/13

OZ neschvaľuje požiadavku ZŠ o zmenu rozpočtu prevádzkových nákladov na mzdové náklady.

Uznesenie č. 99/13

OZ schvašuje odkúpenie pozemku na cestu od vlastníkov v sume 1,00 € za 1m2 v celkovej výmere 19 m2 č. č.parcely KNC 90618 v kat.území Spišský Hrušov: Milan Kapalko, Sp.Hrušov 77, Jozef Kapalko, Sp.Hrušov č.74, Mária Kapalková, Sp.Hrušov č.11, Justína Babíková, Sp.Hrušov č.316, Magdaléna Koperdáková, Sp.Hrušov č.11, Anna Slavkovská, Štúrova 109/28, Letanovce.

Uznesenie č. 100/13

OZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 6% z hrubých miezd za rok 2013.

Uznesenie č. 101/13

OZ berie na vedomie správu HK o kontrole v ZŠ – cestovné príkazy.

Uznesenie č. 102/13

OZ berie na vedomie správu o vykonaní auditu za rok 2012.

Uznesenie č. 103/13

OZ berie na vedomie informáciu o ukončenom projekte plynofikácia MŠ a o podaných projektoch na rok 2014.

Uznesenie č. 104/13

OZ berie na vedomie zabezpečenie vykurovania v budove OKŠ-fitnes.

Uznesenie č. 105/13

OZ berie na vedomie návrhy na rozpočet na rok 2014.

Uznesenie č. 106/13

OZ súhlasí s kontrolou napojenia dažďovej vody do obecnej kanalizácie.

V Spišskom Hrušove, 23.12.2013

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup