U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2013

Prítomní: Ing S. Kavulič, Ing. A. Šutyová, D.Krupská, Š.Bendík, Z.Popovičová

Uznesenie č. 83/13

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2013.

Uznesenie č. 84/13

OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 85/13

OZ schvaľuje plánovanú rekonštrukciu Kaštieľa spolu s hospodárskymi budovami.

Uznesenie č. 86/13

OZ berie na vedomie stále pretrvávajúce problémy s p. T.Jenčom.

Uznesenie č. 87/13

OZ berie na vedomie znova prejednanie požiadavky p. Miroslava Tkáča o odkúpenie obecného pozemku a odvoláva sa na už schválené uznesenia č. 54/13 a 55/13 zo dňa 21.6.2013 o nesúhlase s predávaním obecných pozemkov, ktorú sú stále v platnosti a nebudú sa meniť.

Uznesenie č. 88/13

OZ neschvaľuje žiadosť Centra voľného času Spišský Hrhov o poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu lyžiarskeho kurzu žiakov ZŠ Spišský Hrušov vo februári tohto roku.

V Spišskom Hrušove, 14.10.2013

Elena Franková starostka obce

Web vytvoril progrup