U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.09.2013

Prítomní : Ing. Stanislav Kavulič, Ing. Andrea Šutyová, Mgr. Marek Filip, Rastislav Šofranko, Štefan Bendík

Uznesenie č. 63/13

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 20.09.2013.

Uznesenie č. 64/13

OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 65/13

OZ schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 66/13

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za 1.polrok 2013.

Uznesenie č. 67/13

OZ berie na vedomie Správu o stave a úrovni sťažností a petícií za rok 2012.

Uznesenie č. 68/13

OZ schvaľuje Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve pre Jána Bendíka a Annu Bendíkovú, Spišský Hrušov č.82.

Uznesenie č. 69/13

OZ schvaľuje Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve pre Jána Salugu, Spišský Hrušov č.274.

Uznesenie č. 70/13

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.2/13 a č.3/13.

Uznesenie č. 71/13

OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostu obce č.1/13.

Uznesenie č. 72/13

OZ berie na vedomie možnosť zahrnutia finančných prostriedkov na zakúpenie hasičskej striekačky do rozpočtu na rok 2014.

Uznesenie č. 73/13

OZ berie na vedomie žiadosť riaditeľa CVČ Spišský Hruhov Mgr.M.Repaského o poskytnutie finančných prostriedkov k úhrade za lyžiarsky kurz detí z našej obce vo februári tohto roku, ktorý nevedia uhradiť pre platobnú neschopnosť, ktorú spôsobila zmena financovania školských zariadení – rozhodnutie na najbližšom OZ.

Uznesenie č. 74/13

OZ berie na vedomie možnosť úpravy rozpočtu na rok 2013 pre OKŠ podľa výdavkov.

Uznesenie č. 75/13

OZ berie na vedomie prísľub starostky obce, že rekonštrukcia MK Terasa sa bude realizovať v tomto roku po ukončení plynofikácie MŠ .

Uznesenie č. 76/13

OZ schvaľuje cenu za stočné od 1.1.2014 na 0,46 /m3 čo je v prepočte 1,30 €/na osobu a mesiac.

Uznesenie č. 77/13

OZ berie na vedomie ponuka Mikuláša Kuchára na odpredaj pozemku par.č. 140 o výmere 2720 m2 za výhodnú cenu.

Uznesenie č. 78/13

OZ berie na vedomie zorganizovanie stretnutia vlastníkov a nájomcov pozemkov – Raj.

Uznesenie č. 79/13

OZ berie na vedomie odvolanie p. Miroslava Tkáča ohľadom kúpy obecného pozemku – rozhodnutie na najbližšom OZ po stretnutí s p.Tkáčom.

Uznesenie č. 80/13

OZ schvaľuje vyradenie kníh v počte 2600 ks z Obecnej knižnice.

Uznesenie č. 81/13

OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, jej výsledkoch a podmienkach za šk.rok 2012/2013.

Uznesenie č. 82/13

OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za šk.rok 2012/2013.

V Spišskom Hrušove, 20.09.2013

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup