U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.06.2013

Uznesenie č. 44/13

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 21.06.2013.

Uznesenie č. 45/13

OZ schvaľuje overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 46/13

OZ schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad.

Uznesenie č. 47/13

OZ berie na vedomie zostatok k 31.12.2012: Rezervný fond 3 378,34 €

Fond rozvoja obce 0,00 €

Uznesenie č. 48/13

OZ schvaľuje prídel z celkového hospodárskeho výsledku do Fondu rozvoja obce vo výške 33 127,36 €.

Uznesenie č. 49/13

OZ schvaľuje Zásady o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 50/13

OZ schvaľuje Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na II. Polrok 2013 a poveruje hl. kontrolóra na túto činnosť.

Uznesenie č. 51/13

OZ schvaľuje poslanca Rastislava Šofranka za člena do Rady školy ZŠ.

Uznesenie č. 52/13

OZ berie na vedomie prípravu 10. Folklórnych slávností dňa 4.8.2013.

Uznesenie č. 53/13

OZ súhlasí s príspevkom pre ZŠ vo výške 10 € na 1 dieťa, ktoré sa zúčastnilo v Škole v prírode, t.j. 24x10=240,00 €.

Uznesenie č. 54/13

OZ nesúhlasí s odpredávaním obecných pozemkov, ktoré sú potrebné v prípade krízových situácií - pri otáčaní áut pri povodniach, požiaroch, áut rýchlej zdravotnej služby, zásobovacích aut.

Uznesenie č. 55/13

OZ nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku pre p. Miroslava Tkáča na základe Uznesenia č.54/13.

Uznesenie č. 56/13

OZ nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku pre p. Milana Strelu na základe Uznesenia č.54/13.

Uznesenie č. 57/13

OZ rozhodlo o písomnom upovedomení p.Jenča na sťažnosti občanov na pozemok, ktorý má v užívaní (Raj) a urýchlené odstránenie nedostatkov.

Uznesenie č. 58/13

OZ berie na vedomie skontrolovanie napojenie dažďovej vody z rodinných domov do kanalizácie.

Uznesenie č. 59/13

OZ schvaľuje úpravu platu starostky s účinnosťou od 1.1.2013:

  • a/ podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. je priemerná mzda v NH 805 € zvýšená o koeficient 1,98 (podľa počtu obyvateľov).
  • b/ podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. bol zvýšený o 15% podľa uznesenia z roku 2012.

Uznesenie č. 60/13

OZ schvaľuje úpravu platu starostky s účinnosťou od 1.7.2013:

  • a/ podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. je priemerná mzda v NH 805 € zvýšená o koeficient 1,98 (podľa počtu obyvateľov).
  • b/ podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. zvýšený o 20%

Uznesenie č. 61/13

OZ súhlasí s podaním projektu na opravu kultúrnej pamiatky Kaštieľa Massaryovcov aj s priľahlými hospodárskymi budovami a suterénom (pivnice) a s 5% spoluúčasťou obce vo výške cca 100 000 €.

Uznesenie č. 62/13

OZ berie na vedomie, že prebieha výber dodávateľa stavebných prác na opravu miestnej komunikácie Terasa.

V Spišskom Hrušove, 21.06.2013

Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup