U Z N E S E N I E zo zasadnutia OZ konaného dňa 02.05.2013

Uznesenie č. 33/13

OZ berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu poslankyne Ing. Márie Zahornadskej.

Uznesenie č. 34/13

OZ berie na vedomie zloženie zákonom predpísaného sľubu nového poslanca Rastislava Šofranka.

Uznesenie č. 35/13

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 02.05.2013, overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 36/13

OZ súhlasí s uzatvorením Nájomnej zmluvy o výkone práva poľovníctva na pozemkoch vo vlastníctve obce Spišský Hrušov so Slovenským poľovníckym zväzom, Poľovnícke združenie so sídlom v Jamníku.

Uznesenie č. 37/13

OZ nesúhlasí s tým, aby sa vyvodzovala zodpovednosť za spôsobenú škodu na projekte „Prestavba ZŠ“.

Uznesenie č. 38/13

OZ schvaľuje predaj pozemku pre p. Jána Salugu, bytom Spišský Hrušov č. 274, parc.č. KN 33/2 o výmere 220 m2, zapísaného na LV č.1 za cenu 1,00 € za 1m2 podľa §9a ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodných osobitného zreteľa, ktorým dôjde k zosúladeniu vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov.

Uznesenie č. 39/13

OZ schvaľuje prenájom miestnosti v budove TJ pre Petra Ludvika, Sp.Hrušov č. 310 a Martina Krupského, Sp.Hrušov č.5, pre účely fitnescentra (vrátane úpravy a rekonštrukcie priestorov Ludvik,Krupský ) za cenu 10 € mesačne podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodov hodných osobitného zreteľa, kde prenájmom uvedeného majetku vo vlastníctve obce sa prispeje k podpore rozvoja kultúry a športu v obci Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 40/13

OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce – kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2012.

Uznesenie č. 41/13

OZ berie na vedomie prerokovanie predaja obecných pozemkov na najbližšom OZ.

Uznesenie č. 42/13

OZ schvaľuje spoluúčasť vo výške 5% - 2 017,90 € na schválenom projekte „Plynofikácia MŠ“ z Environmentálneho fondu v celkovej výške 38 340 €.

Uznesenie č. 43/13

OZ súhlasí s výmenným pobytom detí do Poľska – Dobrzyca od 29.7.-4.8.2013 v počte cca 19 detí vo veku od 9-13rokov , za poplatok 50 € na dieťa od rodiča..

V Spišskom Hrušove, 02.05.2013

Elena Franková starostka obce

Web vytvoril progrup