U Z N E S E N I E zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.03.2013

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 12/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program zasadnutia konaného dňa 22.03.2013, overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 13/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja pozemku pre p.Jána Salugu, trvale bytom Spišský Hrušov č.274, parc.č. KN 33/2 o výmere 220 m2, zapísaného na LV č.1 za cenu 1,00 € za 1 m2 podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým dôjde k zosúladeniu vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov.

Uznesenie č. 14/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku od p.Živčákovej na miestnu komunikáciu podľa GP 63/2012 parc.č. KN-E 604, diel 4 a 6 – zastavaná plocha v kat.území Sp.Hrušov vo výmere 145 m2 a parcela č. KN-E 826, diel 5 a 7 – zastavaná plocha vo výmere 210 m2, spolu: 355 m2 za cenu 5,00 € za 1m2.

Uznesenie č. 15/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce na roky 2013-2015 s tým, že príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2014 a 2015 nie sú záväzné.

Uznesenie č. 16/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o sociálnych službách a úhradách za poskytované sociálne služby.

Uznesenie č. 17/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Sp.Hrušov.

Uznesenie č. 18/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzobník cien za služby poskytované obecným úradom Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 19/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť centra voľného času, ktoré nemá sídlo v obci vo výške 60,00 € na 1 žiaka na rok / pokiaľ sú žiaci vo viacerých centrách voľného času finančné prostriedky sa budú prerozdeľovať pomernou čiastkou/.

Uznesenie č.20/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienky občanov k úprave územného plánu obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č.21/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa JUDr. Tibora Soblahovského vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve obce Spišský Hrušov zapísaných na LV č.: 1 podľa GP č.60/2012, a to:

pozemku parcela č.KN-E 90620, diel 3 o výmere 94 m2 – zastavaná plocha , diel 4 KN-E 90620, o výmere 140 m2 – zastavaná plocha spolu: 234 m2 :

za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej podľa osobitného predpisu – s týmito podmienkami:

  • kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti,
  • kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

Uznesenie č.22/13

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom parcely č.476/9 /podľa Územného plánu obce - voľno časové aktivity/.

Uznesenie č.23/13

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s napojením elektrickej energie z ČOV na podružný elektromer p. Martinovi Vojtušovi, Sp.Hrušov č.27.

Uznesenie č.24/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu miestnosti v budove TJ pre účely fitnescentra (vrátane úpravy a rekonštrukcie priestorov / Ludvik,Krupský/) za cenu 10 € mesačne podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodov hodných osobitného zreteľa, kde prenájmom uvedeného majetku vo vlastníctve obce sa prispeje k podpore rozvoja telesnej kultúry a športu v obci Spišský Hrušov.

Uznesenie č.25/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu smernice – poskytovanie finančných prostriedkov pre občanov 62 ročných a starších.

Uznesenie č. 26/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku pre p.Jána Kleina a Annu Kleinovú, trvale bytom Spišský Hrušov č.101, parc.č. KN-E č.70540/17 o výmere 133 m2, parcela KN-C č.515/1 o výmere 69 m2 a parcela KN-C č.514/1 o výmere 568 m2, zapísaného na LV č.1 za cenu 1,00 € za 1 m2 podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým dôjde k zosúladeniu vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov.

BERIE NA VEDOMIE

Uznesenie č.27/13

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rekonštrukciu obecného rozhlasu vzhľadom na jeho častú poruchovosť.

Uznesenie č.28/13

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú ponuku na výstavbu prístrešku na pódium.

Uznesenie č.29/13

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. farára o stekaní vody a narušení múra okolo farského úradu.

Uznesenie č.30/13

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie opravu oplotenia na farskej záhrade dňa 27.04.2013.

Uznesenie č.31/13

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k rozpočtu na roky 2013-2015 hlavného kontrolóra obce.

Uznesenie č.32/14

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie založenie Turistického oddielu pri Obecnom klube športovcov v Spišskom Hrušove.

V Spišskom Hrušove, 28.03.2013 Elena Franková

starostka obce

Web vytvoril progrup