Zápisnica zo dňa 21.01.2013

P r o g r a m

 1. Otvorenie a schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Dom smútku.
 5. Transfér Farskému úradu v Sp.Hrušove
 6. Odpredaj pozemku p.Jánovi Salugovi, p.Jánovi Kleinovi, Jánovi Kuchárovi, Emílii Kamenickej, Jánovi Bendíkovi a kúpa pozemku od Janky Živčákovej
 7. Správa kontrolnej činnosti HK za rok 2012
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie I.polroka 2013
 9. Zmena územného plánu
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zvolania nadpolovičnej väčšiny poslancov a oznámením verejnou vyhláškou, vyvesením na miestnej tabuli na základe Zákona č. 369/90 Zb.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala doplniť program o tieto body: Transfér pre Farský úrad na r.2013, predaj pozemku Jánovi Salugovi,Sp.Hrušov č.174 , Jánovi Kleinovi, Sp.Hrušov 101, Jánovi Kuchárovi, Emílii Kamenickej, Jánovi Bendíkovi, kúpa pozemku od p.Janky Živčákovej, správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 a návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2013.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 2

Overovatelia: Ing. Mária Záhornadská, Ing. Stanislav Kavulič

Návrhová komisia: Mgr. Marek Filip, Štefan Bendík

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Kontrola plnenia uznesení:

Uznesenia pod číslom 39/12, 40-43/12, 45/12 boli splnené.

K bodu č.4

Dom smútku

Uznesenie č.44/12 bolo opätovne na námietky hospodárskej rady prerokované a bolo hlasovaním poslancov OZ zrušené.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 4 poslanci

Zdržali sa: 3 poslanci

Poslanci uznesenie zrušili.

K bodu č.5

Transfér farskému úradu

Na žiadosť Rímsko-kat.cirkvi – farnosť Spišský Hrušov bol schválený transfér na rok 2013 vo výške 800,00 € na opravu kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Sp.Hrušove.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslancov

Poslanci jednohlasne transfér schválili.

K bodu č. 6

Odpredaj pozemku p.Jánovi Salugovi.

Na základe odvolania proti rozhodnutiu OZ v uznesení č.46/2012 , obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že daný problém prehodnotí na danom pozemku s prítomnými občanmi celej ulice dňa 27.01.2013, ktorí súhlasili s odpredajom.

Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci

Za: 5 poslanci

Nehlasovali: 2 poslanci

Odpredaj pozemku bol schválený.

Odpredaj pozemku p. Jánovi Kleinovi, Sp.Hrušov 101 bude podľa § 9a odst.8 písm.e Zákona č.138/1991 Zb . o majetku obci. Cena za odpredaný pozemok bola stanovená 1,00 € za 1/m2.

Zároveň bola stanovená cena za odpredaj pozemkov, ktoré boli schválené uznesením č.34/12 z 28.9.2012: Alena Relovská, Emília Kamenická, Ján Bendík a kúpa pozemku na cestnú komunikáciu od Janky Živčákovej podľa § 9a odst.8 písm.b Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci vo výške 1,00 € za 1 m2.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslanci

Za: 7 poslanci

Proti: 0 poslancov

Poslanci odpredaj pozemku a stanovenie ceny jednohlasne schválili.

K bodu č. 7

Hlavným kontrolórom obce bola prečítaná správa o kontrolnej činnosti za rok 2012.

K bodu č. 8

V tomto bode hlavný kontrolór obce predniesol návrh plánu HK na I.polrok 2013.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslancov

Poslanci návrh plánu HK jednohlasne schválili.

K bodu č.9

K dokumentácii o zmenu územného plánu bolo potrebné prijať uznesenie, že proces obstarávania a schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili.

K bodu č.10

Na základe žiadosti p. Štefana Novotného o otvorení prevádzky s názvom Stávková kancelária samoobslužná – Klub Pravda – otváracie hodiny poslanci OZ nemali žiadne námietky.

K bodu č. 11

Poslanci OZ o jednotlivých bodoch diskutovali priebežne.

K bodu č.12

Na záver starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:

Ing. Stanislav Kavulič

Ing. Mária Zahornadská

Zapísala: Mária Bendíková Elena Franková

starostka obce

V Spišskom Hrušove, 30.01.2013

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.01.2013

SCHVAĽUJE:

Uznesenie č. 1/13

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ a jeho doplnenie konaného dňa 21.01.2013, overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 2/13

OZ schvaľuje transfér pre Farský úrad na opravu kostola v Spišskom Hrušove na rok 2013 vo výške 800,00 €.

Uznesenie č. 3/13

OZ schvaľuje odpredaj pozemku č.parcely 33/2 kat.územia Sp.Hrušov pre Jána Saluga, Sp.Hrušov č.274, cena pozemku sa odsúhlasí na nasledujúcom OZ.

Uznesenie č. 4/13

OZ schvaľuje pri zmene územného plánu, že proces obstarávania a schvaľovania územno- plánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Uznesenie č. 5/13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja pozemku pre p.Jána Kleina a Annu Kleinovú, trvale bytom Spišský Hrušov č.101, parc.č. KN-E č.70540/17 o výmere 133 m2, parcela KN-C č.515/1 o výmere 69 m2 a parcela KN-C č.514/1 o výmere 568 m2, zapísaného na LV č.1 za cenu 1,00 € za 1 m2 podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým dôjde k zosúladeniu vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov.

Uznesenie č. 6/13

OZ schvaľuje predaj pozemkov /bytovka/ Alena Relovská, Emília Kamenická, Ján Bendík za 1,00 € za 1 m2 podľa § 9a odst.8 písm.b Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci .

Uznesenie č. 7/13

OZ schvaľuje odkúpenie pozemku na cestnú komunikáciu od p.Janky Živčákovej Za 1,00 € za 1 m2 podľa § 9a ost.8 písm.b Zákona č.138/1991 Zb . o majetku obci.

Uznesenie č.8/13

OZ schvaľuje návrh plánu hlavného kontrolóra na I. polrok 2013.

Uznesenie č.9/13

OZ ruší uznesenie č.44/12 zo dňa 14.12.2012.

BERIE NA VEDOMIE:

Uznesenie č. 10/13

OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012.

Uznesenie č. 11/13

OZ berie na vedomie žiadosť o otváracích hodinách v prevádzke Stávková Kancelária samoobslužná Klub Pravda v Spišskom Hrušove.

V Spišskom Hrušove, 30.01.2013

Elena Franková starostka obce

Web vytvoril progrup