Zápisnica zo dňa 14.12.2012

P r o g r a m

 1. Otvorenie a schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO.
 5. VZN č.2/2012 o správe a prevádzkovaní pohrebiska.
 6. Úprava rozpočtu na rok 2012.
 7. Odpis pohľadávok.zmena na Správa o výchovno-vzeláv. Činnosti ZŠ a MŠ za šk. rok 2011/2012.
 8. Rôzne.
 9. Diskusia.
 10. Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na miestnej tabuli v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

K bodu č. 1

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov a hostí a dala schváliť program zasadnutia OZ , zmenený bod programu č.7 Odpis pohľadávok na Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za šk.rok 2011/2012. Odpis pohľadávok sa bude riešiť v roku 2013.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 2

Overovatelia: Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Popovičová

Návrhová komisia: Ing. Andrea Šutyová, Darina Krupská

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanciM

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.3

Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z 28.9.2012 č. 31 až 38 splnené.

K bodu č.4

VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO.

Poslanci OZ sa uzniesli na týchto zmenách v Návrhu VZN č. 1/2012:

 1. V II.časti §3 Daň z pozemkov odsek (2) sa mení ročná sadzba dane z pozemkov pre všetky druhy na 0,30% zo základu dane.
 2. V II. časti v §11 Daň za ubytovanie odsek (1) sa mení sadzba dane na 0,25 EUR na osobu a prenocovanie.
 3. V III. časti § 12 Poplatok sa mení celý odsek (9) nasledovne:

(9) a) Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Spišský Hrušov.

b) Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Spišský Hrušov a to:

 1. potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
 2. pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
  • V prípade, že doklad podľa odseku b) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
  • Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.01. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. (9) b), nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
  • Zníženie poplatku na základe žiadosti a doložení dokladov:
 1. študenti dlhodobo vzdialení kvôli štúdiu – potvrdenie o zaplatení poplatku za TKO z domova mládeže, alebo iného ubytovacieho zariadenia, potvrdenie o návšteve školy 0,0066 EUR za deň
 2. občania dlhodobo vzdialení kvôli zamestnaniu na Slovensku i v zahraničí - potvrdenie o zamestnaní, pracovná zmluva, nájomná zmluva, predpis nájomného 0,0164 EUR za deň
 3. občania z dôvodu platenia poplatku v inej obci/meste – potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku za komunálny odpad v zdaňovacom období v inej obci/meste 0,0164 EUR na deň

f) a) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

b) Podmienky pre vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti sú:

 1. poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
 2. musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.),
 3. úmrtie.

g) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v zmysle § 82 ods. 3 zák. vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

S ostatnými bodmi v Návrhu VZN č.1/2012 OZ súhlasí.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

K bodu č. 5

VZN č. 2/2012 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišský Hrušov.

VZN č. 2/2012 mali poslanci OZ na preštudovanie a nemali k nemu žiadne pripomienky.

Starostka obce navrhla v § 6 Prenájom hrobového miesta doplniť bod 7. s textom:

7. Na „starom cintoríne“ sa povoľujú iba zelené hroby.

S uvedeným návrhom poslanci súhlasili.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 2/2012 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišský Hrušov.

K bodu č. 6

Úprava rozpočtu na rok 2012.

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5 a 6.

Rozpočt. opatrenie č. 5/12 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. – priložená príloha

Rozpočtové opatrenie č. 6/12 – Použitie prostriedkov Fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky vo výške 44 135,14 € v rámci programu „Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov“.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenie č. 5/12 a č. 6/12.

Starostka obce informovala poslancov, že Rozpočet na rok 2013 sa bude schvaľovať v I. štvrťroku 2013.

K bodu č. 7

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovo-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2011/2012.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovo-vzdelávacej činnosti MŠ za šk.rok 2011/2012.

 • prečítala starostka obce.
 • Obidve správy sú prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: prítomní: 7 poslancov

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovo-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2011/2012 a Správu o výsledkoch a podmienkach výchovo-vzdelávacej činnosti MŠ za šk.rok 2011/2012.

K bodu č. 8

Rôzne:

Zvonček z Domu smútku.

Starostka prečítala správu o nákladoch spojených s prevádzkou Domu smútku, ktoré sú v strate. Žiadala poslancov, aby k tomu zaujali stanovisko. Poslanci navrhli a odsúhlasili, aby polovica zvončeka z Domu smútku pri pohrebných obradoch bola odvádzaná do pokladne obce tak, ako to bolo v minulosti, aby sa občanom nemuseli zvyšovať poplatky za Dom smútku..

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslanci

Zdržal sa: 1 poslanec

Prítomní poslanci schválili, aby polovica zvončeka z Domu smútku pri pohrebných obradoch bola odvádzaná do pokladne obce.

Schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce za rok 2012.

poslanci navrhli, aby odmena zostala vo výške odmeny za rok 2011, t.j. 6% z objemu hrubých miezd za rok 2012.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne schválili odmenu hlavnému kontrolórovi za rok 2012 vo výške 6% z objemu hrubých miezd za rok 2012.

3. Odmeny poslancov – odmeny poslancov za rok 2012 budú vyplatené v zmysle Zásad o odmeňovaní poslancov za účasť na zastupiteľstvách a kultúrno-spoloč.podujatiach.

4.Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2013 – pripraví poslankyňa Ing. Mária Zahornadská do budúceho zasadnutia OZ.

5. Znovu bola prerokovaná žiadosť p. Salugovej č. 274 ohľadom odkúpenia časti obecného pozemku za stodolou ku ceste. Poslanci vzali do úvahy názory občanov bývajúcich na tejto ulici, aby tento pozemok zostal voľný v prípade havárie alebo požiaru, pretože je to slepá ulica. Vzhľadom na túto skutočnosť poslanci žiadosť p. Salugovej o odkúpenie pozemku zamietli.

Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov

Za: 6 poslancov

Proti: 0 poslanci

Prítomní poslanci jednohlasne neschválili žiadosť p. Anny Salugovej, č.274 o odkúpenie časti obecného pozemku .

K bodu č. 9

Diskusia

Poslanci o jednotlivých bodoch diskutovali priebežne.

K bodu č. 10

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:

Ing. Stanislav Kavulič .............................................

Zuzana Popovičová .............................................

Zapísala: Monika Švačová

Elena Franková starostka obce

V Spišskom Hrušove, 14.12.2012

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2012

Uznesenie č. 39/12

OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 28.06.2012, overovateľov a návrhovú komisiu.

Uznesenie č. 40/12

OZ schvaľuje VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie č. 41/12

OZ schvaľuje VZN č. 2/2012 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 42/12

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/12 a č. 6/12.

Uznesenie č. 43/12

OZ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovo-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2011/2012 a Správu o výsledkoch a podmienkach výchovo-vzdelávacej činnosti MŠ za šk.rok 2011/2012.

Uznesenie č. 44/12

OZ schvaľuje, aby polovica zvončeka z Domu smútku pri pohrebných obradoch bola odvádzaná do pokladne obce.

Uznesenie č. 45/12

OZ schvaľuje odmenu hl.kontrolórovi obce za rok 2012 vo výške 6% z objemu hrubých miezd za rok 2012.

Uznesenie č. 46/12

OZ neschvaľuje žiadosť p. Anny Salugovej, č.274 o odkúpenie časti obecného pozemku .

V Spišskom Hrušove, 14.12.2012

Elena Franková starostka obce

Web vytvoril progrup